Home ၶၢဝ်ႇ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၽူႈတႅပ်းတတ်းတြႃး ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ

ၽူႈတႅပ်းတတ်းတြႃး ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ

0
ၽူႈတႅပ်းတတ်းတြႃး ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 6 October 2022 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမႂ်ႇ 12 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2116 ၼီႈ) ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 17:00 မူင်းၼၼ်ႉ ၽူႈတႅပ်းတတ်းတြႃး ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇၺႃးၵူၼ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢမ်ႇႁူႉၸိုဝ်ႈ/ၸုမ်း ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းတၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈတႅပ်းတတ်းတြႃး ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ

ၽူႈတႅပ်းတတ်းတြႃး ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၵေႃႉဢၼ်ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆၼႆႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ရႃႇၸႃႇမိၼ်းၸူဝ်း၊ ၽွင်းမၼ်းၸၢႆး လုၵ်ႉတီႈလုမ်းသေ ပွၵ်ႈမႃးၵိုတ်းၵႃး ၽၢႆႇၼႃႈ လၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ် တူႇႁၢၼ်ႇ ဢၼ်မီးတီႈ ပွၵ်ႉႁူဝ်မုၼ်ႇ ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ 2 ၵေႃႉ ၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈမႃး ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇမၼ်းၸၢႆး ဢမ်ႇယွမ်း 4 ၵမ်း၊ မၢၵ်ႇၵွင်ႈတိူဝ်ႉၸပ်းၺႃး တီႈၼႃႈဢူၵ်း လႄႈ တီႈၼႃႈမၼ်းၸၢႆးသေ လူႉတၢႆထင်တီႈၵမ်းလဵဝ် ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းမူႇၸေႊၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ  Mizzima ဝႃႈ ၵေႃႉဢၼ်ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆၼႆႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ရႃႇၸႃႇမိၼ်းၸူဝ်း ဢႃႇယုတေမီးမွၵ်ႈ 40 ပီႊ၊ ဝၢႆးတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းမႃးၼႆႉ ၸိုဝ်ႈသဵင်မၼ်းၸၢႆး ဢမ်ႇပေႃးလီ၊ မီးလွင်ႈၵိၼ်သူးၵိၼ်လၢပ်ႈ၊ ယွၼ်းငိုၼ်းၵေႃႈၵျၢမ်းၼႃႇ၊ ပေႃးပဵၼ် ၵူၼ်းဢၼ်ထုၵ်ႇၸွႆးတြႃး ဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈဢမူႉၶတီးၵၢၼ်မိူင်းပေႃးၼႆ ယိုင်ႈၶႅၼ်းမိပ်ႇငႅၼ်းတဵၵ်းတဵင် ဝႃႈၼႆဢေႃႈ၊ ၵူၼ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇဢၼ်မႃး ယိုဝ်းမၼ်းၸၢႆးၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽႂ်/ၸုမ်းလႂ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉႁူႉၸွမ်း ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း