ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် လူႇတၢၼ်းငိုၼ်းတွင်းတီႈ ၵွင်းမူးၼၢမ်ႇမိူင်း

ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ၵူႈတီႈၵူႈတၢင်း ႁူမ်ႈႁွမ်းလူႇတၢၼ်း ငိုၼ်းတွင်းတီႈ ၵွင်းမူးၼၢမ်ႇမိူင်း။

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 2 December 2023 (လိူၼ်သိပ်းသွင်လွင်ႈ 5 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ယူႇတီႈ ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ၵွင်းမုင်ႈမိူင်း မိူၼ်ၼင်ႇ− 1. ၸဝ်ႈၸၢင်းပၼ်ႇတဝႃႉ 3,000 ဝၢတ်ႇ၊ 2. ပေႃႈၸၢင်းငဝ်းလႅင်း+မႄႈၸၢင်းၸိင်ႇ ႁူမ်ႈတင်းလုၵ်ႈယိင်းၼၢင်းမူဝ်ႁွမ် 1,500 ဝၢတ်ႇ၊ 3. ပူႇထုၼ်း 100 ဝၢတ်ႇ၊ 4. ပႃႈၶမ်း ၸိင်ႇ 100 ဝၢတ်ႇ၊ 5. ၸၢႆးသဵင်မိူင်း+ၼၢင်းလၢဝ် 500 ဝၢတ်ႇ၊ 6. ၶုၼ်ႁၢၼ် ၸၢႆးထွၼ်း+ ၼၢင်းဝတ်ႇ 500 ဝၢတ်ႇ၊ 7. လုင်းသူႇ+ပႃႈပဝ်း 100 ဝၢတ်ႇ၊ 8. ၸၢႆးၼေႃႇၶမ်း+ၼၢင်းၶမ်းသႃႇ 100 ဝၢတ်ႇ၊ 9. ၸၢႆးၸၢမ်+ၼၢင်းၸိင်ႇသူၺ်ႇ  100 ဝၢတ်ႇ၊ 10. ပႃႈၼေႃႇ 100 ဝၢတ်ႇ၊ 11. ၸၢႆးၸိင်ႇၽူး+ၼၢင်းမူၺ်း 100 ဝၢတ်ႇ၊ 12. ၸၢႆးၸူဝ်းဢွင်ႇ+ၼၢင်းမွၼ်းသႂ် 100 ဝၢတ်ႇ၊ 13. ၸဝ်ႈၶူးမွၼ်းလၢဝ် 600 ဝၢတ်ႇ၊ 14. ၸၢႆးၽူင်း+ၼၢင်းဢေး၊ မႄႈဢေႃး 600 ဝၢတ်ႇ၊ 15. ၼၢင်းမျႃႉဢွင်ႇ ၶဝ်တင်းႁိူၼ်း 500 ဝၢတ်ႇ၊ 16. ၸၢႆးမဵၼ်ႉ+ၼၢင်းႁၢၼ်ႇ 500 ဝၢတ်ႇ၊ 17. လုင်းၸၢႆး+ပႃႈယူင်း 100 ဝၢတ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈႁူမ်ႈႁွမ်းလူႇတၢၼ်းတမ်ႈတီႈ ၵွင်းမူးၼၢမ်ႇမိူင်းၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵၼ်ၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ယူႇတီႈ ၼၢင်းလႃႉလႃႉဝိၼ်း 500 ဝၢတ်ႇ၊ ပႃႈၽိတ်ႉ 200 ဝၢတ်ႇ၊ လုင်းဝႃႇလိင်ႇ+ပႃႈၶမ်း ၶဝ်တင်းႁိူၼ်း 1,000 ဝၢတ်ႇ၊ ပူႇဢေႃး ထုၼ်း ၶဝ်တင်းႁိူၼ်း 500 ဝၢတ်ႇ၊ ပေႃႈၸၢင်းဢွင်ႇယွၼ်ႈ+မႄႈၸၢင်းလဵၵ်ႉ ၶဝ်တင်း ႁိူၼ်း 600 ဝၢတ်ႇ၊ ၸၢႆးထုင်းဢိင်ႇ+ၼၢင်းမွၼ်း ၶဝ်တင်းႁိူၼ်း 200 ဝၢတ်ႇ၊ လုင်းၸၢႆး ယီႈ+ပႃႈၸၢမ်ၽူင်း ၶဝ်တင်းႁိူၼ်း 500 ဝၢတ်ႇ၊ ပီႈသၢင်ႇၺုၼ်ႉ+ပီႈၼၢင်းၸၢမ်ႇ ၶဝ်တင်းႁိူၼ်း 260 ဝၢတ်ႇ၊ လုင်းမူးလိင်ႇ+ပႃႈႁွမ် ၶဝ်တင်းႁိူၼ်း 300 ဝၢတ်ႇ၊ ပီႈၸၢႆး ၸေႃး ၶဝ်တင်းႁိူၼ်း 200 ဝၢတ်ႇ၊ ၸၢႆးတူၼ်ႉ+ၼၢင်းၽွၼ်း ၶဝ်တင်းႁိူၼ်း 160 ဝၢတ်ႇ သေ လူႇတၢၼ်းတမ်ႈတီႈ ၵွင်းမူးၼၢမ်ႇမိူင်းၵႂႃႇ မိူၼ်ၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼႆႉ မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 29 November 2023 ထိုင် ဝၼ်းထီႉ 1 December 2023 ၼႆႉၵေႃႈ ယူႇတီႈ ပေႃႈသြႃႇၸေႃႇ+မႄႈသြႃႇသႅင်ငိုၼ်း လႄႈ မႄႈသြႃႇၶမ်းၸၢမ်ႇ 5,000 ဝၢတ်ႇ၊ ၸၢႆးသၢမ်+ၼၢင်းၶမ်း 1 သႅၼ်ပျႃး၊ ၸၢႆးၼူၼ်း+ၼၢင်းသႅင် 1 သႅၼ်ပျႃး၊ ၼၢႆးမွၵ်ႇငိုၼ်းသွႆႈမျႃႉ 100 ယွၼ်ႇ၊ ပီႈၵျႃႇ 100 ယွၼ်ႇ၊ ၸၢႆးတိၼ်ႇသူၺ်ႇ 300 ဝၢတ်ႇ၊ ၸၢႆးသၢင်ႇလူႇ+ၼၢင်းလၢဝ်ၼုမ်ႇ ၶဝ်တင်းႁိူၼ်း 1,000 ဝၢတ်ႇ၊ ၸၢႆးၸွမ်ၸၢႆး+ၼၢင်းမူၺ်ၶမ်း 500 ဝၢတ်ႇ၊ ၸၢႆးၵွၼ်းၶိူဝ်း+ၼၢင်းၸၢမ်မူၼ်း 500 ဝၢတ်ႇ၊ လုင်းဢွၼ်ၶိူဝ်း+ပႃႈမၢတ်ႈလူႇ ၶဝ်တင်းႁိူၼ်း 500 ဝၢတ်ႇ လႆႈႁူမ်ႈႁွမ်းလူႇတၢၼ်း တမ်ႈတီႈၵွင်းမူးၼၢမ်ႇမိူင်းၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၵွင်းမူးၼၢမ်ႇမိူင်းၵေႃႈ  ပဵၼ်ဢၼ်ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ် ယႂ်ႇၼမ်ထိုင် ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်ႁဝ်းၶဝ် ၵူႈၵေႃႉၵူႈၸဝ်ႈ တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈသေ ၸင်ႇလႆႈတႅမ်ႈတၢင်ႇၽိုၼ်ဝႂ်ယုၵ်ႉယွင်ႈ ႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်း ၵႂႃႇဝၼ်းလိုၼ်းမိူဝ်းၼႃႈ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း