ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် လူႇတၢၼ်းတီႈ ၵွင်းမူးၼၢမ်ႇမိူင်း လႄႈ ၸွႆႈထႅမ် ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်

ႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်တႃႇၼတၢင်းလီ လွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈၼႂ်းတွၼ်ႈၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇ လႄႈ ႁႅင်းၸႂ် ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်ၶဝ်ၼႆသေ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ၸင်ႇလႆႈႁူမ်ႈလူႇ ႁူမ်ႈၸွႆႈၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 18 November 2023 (လိူၼ်သိပ်းသွင်မႂ်ႇ 6 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ယူႇတီႈ ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၼႂ်းမိူင်းထႆး မိူၼ်ၼင်ႇ− ၸၢႆးဢွမ်ၶိူဝ်း + ၼၢင်းၸိင်ႇ 100 ဝၢတ်ႇ၊ ၸၢႆးဝီႉ 300 ဝၢတ်ႇ၊ ၸၢႆးသူႉဝုၼ်ႇၼႃႉ + ၼၢင်းယူင်း 400 ဝၢတ်ႇ၊ ၸၢႆးၸိင်ႇ ႁူမ်ႈမူႇပီႈၸုမ်းၼွင်ႉ 1,300 ဝၢတ်ႇ၊ ၸၢႆးသူႉၼၼ်ႇတႃႇ + ၼၢင်းဢူႉ 300 ဝၢတ်ႇ၊ ၸၢႆးသူၺ်ႇၶမ်း + ၼၢင်းထူၺ်း 1,500 ဝၢတ်ႇ လႄႈ ၸၢႆးလူႇ + ၼၢင်းငိုၼ်း 12,440 ဝၢတ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈႁူမ်ႈႁွမ်းငိုၼ်းတွင်းၵၼ်သေ သိုဝ်ႉၾႆးသႅင်လႅတ်ႇ လူႇတၢၼ်းတမ်ႈတီႈ ၵွင်းမူးၼၢမ်ႇမိူင်းၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼႆႉယဝ်ႉ မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 10−14 November 2023 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈ ၸၢႆးၵျၢၼ်ႇမိူင်း 300 ဝၢတ်ႇ၊ ၸၢႆးမူးလိင်ႇ + ၼၢင်းၸၢမ်ငိုၼ်း 1,000 ဝၢတ်ႇ၊ ၸၢႆးပၼ်ႇတီႉ+ၼၢင်းဢူင်ႇ 1,000 ဝၢတ်ႇ၊ လုင်းၸိၵ်းတႃႉ + ပႃႈၼၢင်းၵႃး 1,000 ဝၢတ်ႇ၊ ၸဝ်ႈၶူးပိင်ႇၺေႃးၽႃႇသ ယီႈမၢဝ်း 1,000 ဝၢတ်ႇ၊ ၼၢႆးၶမ်းၸိုၼ်ႈမျႃႉဢွင်ႇ 500 ဝၢတ်ႇ၊ လုင်းလွႆၵေႃးလီႉယ + ပႃႈလွႆၽိတ်ႈ ၶဝ်တင်းႁိူၼ်း 10 သႅၼ်ပျႃး၊ ပႃႈလူႇ ဝူဝ်းလူင် 300 ဝၢတ်ႇ၊ ၸၢႆးၶမ်း + ၼၢင်းၸိင်ႇ 500 ဝၢတ်ႇ လႄႈ မႄႈလဵင်ႉၶျဵတ်ႉ ၸဝ်ႈၶွင်လၢၼ်ႉထပ်ႉထႆး ၵဵင်းမႆႇ ၶဝ်တင်းႁိူၼ်း ပုၼ်ထေးထႅင်ႈ 100 ထူင် တူၵ်းမႅၼ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်းထႆး 22,000 ဝၢတ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ လႆႈႁူမ်ႈႁွမ်းလူႇတၢၼ်းတမ်ႈတီႈ ၵွင်းမူးၼၢမ်ႇမိူင်းၵႂႃႇ မိူၼ်ၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 November 2023 ၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ယူႇတီႈ ၸၢႆးလူႇ + ၼၢင်းငိုၼ်းမူဝ် ဢိၵ်ႇတင်း ၸၢႆးၽူင်း + ၼၢင်းမျႃႉ ၶဝ် လႆႈႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ်သေ သိုဝ်ႉၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ− ၶူင်းလုပ်ႇၵႆႇ 400 ၵီႇလူဝ်ႇၵရမ်ႇ၊ မၢၵ်ႇၶိူဝ်ယၢဝ်း 50 ၵီႇလူဝ်ႇၵရမ်ႇ၊ ဢႃႇလူး 30 ၵီႇလူဝ်ႇၵရမ်ႇ၊ မၢၵ်ႇၶိူဝ်သူမ်ႈ 15 ၵီႇလူဝ်ႇၵရမ်ႇ လႄႈ ၼမ်ႉမၼ်း၊ ၵိူဝ်၊ ၽွင်းဝၢၼ်၊ ၽၵ်းမီႇလႅင် ဢိၵ်ႇပႃး ၵရိယႃႇသႂ်ႇၽၵ်း ထႅင်ႈလၢႆလၢႆလွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ တူၵ်းမႅၼ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်း 14,000 ဝၢတ်ႇသေ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း RCSS/SSA လႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၵွင်းမူးၼၢမ်ႇမိူင်းၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ယႂ်ႇၼမ်ထိုင် ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈ ၶၢဝ်သႂ်ႁဝ်းၶဝ် ၵူႈၵေႃႉၵူႈၸဝ်ႈ ဢၼ်လႆႈၸွႆႈထႅမ်ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်လႄႈ ႁူမ်ႈႁွမ်း လူႇတၢၼ်းတမ်ႈတီႈၵွင်းမူးၼၢမ်ႇမိူင်းၼၼ်ႉသေ ၸင်ႇလႆႈတႅမ်ႈတၢင်ႇၽိုၼ်ဝႂ် ယုၵ်ႉယွင်ႈႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်းၵႂႃႇ ဝၼ်းလိုၼ်းမိူဝ်းၼႃႈ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း