ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် သိုဝ်ႉသိူဝ်ႈၶူဝ်းၸွႆႈထႅမ်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA

ႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်ႁႅင်းၸႂ် ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်ၶဝ်ၼႆသေ ဢၼ်ပဵၼ်ၸုမ်းသဵင်ထႅမ်ႁႅင်းမႂ်ႇ လႄႈ ၸုမ်းသၢႆၼမ်ႉၶူင်း သိုဝ်ႉသိူဝ်ႈၶူဝ်းၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 17 January 2023 (လိူၼ်ၵမ်လွင်ႈ 12 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ယူႇတီႈ ၸုမ်းသဵင်ထႅမ်ႁႅင်းမႂ်ႇ လႄႈ ၸုမ်းသၢႆၼမ်ႉၶူင်း ဢိၵ်ႇတင်း ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇထႅင်ႈလၢႆလၢႆတီႈ ႁူမ်ႈၵၼ်သိုဝ်ႉသိူဝ်ႈၶႅၼ်ပွတ်းပၼ်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တႃႇ 303 ၽိုၼ် တူၵ်းမႅၼ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်းထႆး 21,000 ဝၢတ်ႇ (သွင်မိုၼ်ႇၼိုင်ႈႁဵင်ဝၢတ်ႇတဵမ်တဵမ်) ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း RCSS/SSA ၵေႃႈ လႆႈတၢင်တူဝ်ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်ၶဝ် တင်းသဵင်ႈသေ ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ယႂ်ႇၼမ်ထိုင် ၸုမ်းသဵင်ထႅမ်ႁႅင်းမႂ်ႇ လႄႈ ၸုမ်းသၢႆၼမ်ႉၶူင်း ဢိၵ်ႇတင်း ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ်ၸေႇတၼႃႇၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်ႁဝ်းၶဝ် ၵူႈၵေႃႉၵူႈၸဝ်ႈတေႉတေႉဝႃႈဝႃႈ ယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း