ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸွႆႈထႅမ်ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်ပၢႆးယူႇလီ တီႈၵေႃႉသိုၵ်း RCSS/SSA

ယိူင်းဢၢၼ်းႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်လွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၼႆသေ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ လႆႈၸွႆႈထႅမ် ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 5 December 2023 (လိူၼ်သိပ်းသွင်လွင်ႈ 8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ်ၸေႇတၼႃႇ ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း မိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ဢၼ်ဢမ်ႇၶႂ်ႈဢွၵ်ႇၸိုဝ်ႈသဵင်ၼၼ်ႉ လႆႈသိုဝ်ႉဢဝ်တင်းၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ လၢႆၸိူဝ်ႉလၢႆမဵဝ်း တူၵ်းမႅၼ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 10 သႅၼ်ပျႃးသေ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း RCSS/SSA ၵေႃႈ လႆႈတၢင်တူဝ် ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်ၶဝ် တင်းသဵင်ႈသေ ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ယႂ်ႇၼမ်ထိုင် ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်ႁဝ်းၶဝ် တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ ယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း