ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸွႆႈထႅမ်ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၵေႃႉသိုၵ်း RCSS/SSA

ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸွႆႈထႅမ်ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၵေႃႉသိုၵ်း RCSS/SSAယိူင်းဢၢၼ်းပိူဝ်ႈတႃႇႁႂ်ႈပဵၼ်လွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈ လႄႈ ႁႅင်းၸႂ်ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်ၶဝ် ၼႆသေ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ၸွႆႈထႅမ်ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉတီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 1 April 2024 (လိူၼ်သီႇလွင်ႈ 8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2118 ၼီႈ) ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ဢၼ်ပဵၼ် ပီႈၼွင်ႉၶႄႇ လႄႈ ပီႈၼွင်ႉၵလႃး ပွၵ်ႉ 4 ဝဵင်းၶူဝ်လမ် ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ဢဝ်တင်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉမိူၼ်ၼင်ႇ − မၢၵ်ႇပၵ်ႉ 1 ထူင်၊ ၽၵ်းၵၢတ်ႇလုင်း 1 ထူင်၊ တႅင် 5 ၸွႆႉ၊ မၢၵ်ႇၶိူဝ်ယၢဝ်း 3 ၸွႆႉ၊ ထူဝ်ႇမႅင်းၸီး 1 ၸွႆႉ၊ မၢၵ်ႇၽိတ်ႉ 1 ၸွႆႉ၊ ၽၵ်းမီႇႁေႃ 1 ၸွႆႉ၊ ၽၵ်းၵၢတ်ႇသူမ်ႈယႅၼ်ႈ 1 ၸွႆႉ ဢိၵ်ႇတင်း ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉထႅင်ႈလၢႆလၢႆလွင်ႈ ၸွႆႈထႅမ် ပၼ်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ယူႇဝႆႉၼႂ်းၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ်တီႈၼိုင်ႈၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း RCSS/SSA ၵေႃႈ လႆႈတၢင်တူဝ်ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်ၶဝ် တင်းသဵင်ႈသေ ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ယႂ်ႇၼမ်ထိုင် ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇၽိူၵ်ႇ ၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်ႁဝ်းၶဝ် ၵူႈၵေႃႉၵူႈၸဝ်ႈ တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ ယူႇၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း