ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ႁူမ်ႈလူႇတၢၼ်းငိုၼ်းတွင်း လႄႈ ၸွႆႈထႅမ် ၵေႃႉသိုၵ်း RCSS/SSA

ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ လၢႆလၢႆၸုမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်သေ လူႇတၢၼ်းငိုၼ်းတွင်း ၼႂ်းတွၼ်ႈၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇ လႄႈ ၸွႆႈထႅမ် ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 25 September 2023 (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉၵၼ်၊ ၸုမ်းသႃႇသၼႃႇ ငဝ်းလႅင်း၊ ၸုမ်းတႆးႁတ်းႁၢၼ်  လႄႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးလႅင်း ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း 4 ၸုမ်းၼႆႉ ႁူမ်ႈၵၼ် ဢဝ်ငိုၼ်းတွင်း ဢၼ်ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉ တီႈၸမ်တီႈၵႆတင်းသဵင်ႈ ၸွႆႈထႅမ်မႃးၼၼ်ႉသေ လူႇတၢၼ်း ငိုၼ်းတွင်း တႃႇၵႃႈယူတ်းယႃ ၸဝ်ႈသြႃႇ ဝတ်ႉၵျွင်းလွႆသူးတွင်း ဢၼ်တိူဝ်ႉၺႃး ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်း TNLA မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20 September 2023 တႃႇသၢင်ႉငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 10 သႅၼ်ပျႃး သေဢမ်ႇၵႃး ယင်းလႆႈၸွႆႈလူႇတၢၼ်း ငိုၼ်းတွင်းတႃႇၵေႃႇသၢင်ႈ ဝတ်ႉၵျွင်း ဝၢၼ်ႈၶၢႆးလူင် ဢိူင်ႇပၢင်ပဝ်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး တႃႇသၢင်ႉငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 5 သႅၼ်ပျႃး ထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼႆႉယဝ်ႉ ယင်းလႆႈၸွႆႈထႅမ်ၶူဝ်းၶွင်ၸႂ်ႉတိုဝ်း တီႈႁူင်းႁဵၼ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၽၢၼ်ပေႃႈမႄႈ ဢၼ်မီးတီႈဝၢၼ်ႈလွႆလႅင် ၽၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း မိူၼ်ၼင်ႇ− ၸွင်ႈ 55 လူင်ႇ၊ သိၼ်ႈတူင်ႇ 5 ၽိုၼ်၊ သိူဝ်ႈ 20 ၽိုၼ်၊ သိူဝ်ႈၶူဝ်း 30 ၸုမ်ႇ လႄႈ  ၶဝ်ႈသၢၼ် 2 ထူင် သေဢမ်ႇၵႃး လႆႈၸွႆႈထႅမ်ပႃးတီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၸိူဝ်းဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ယူႇဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်းတီႈၼိုင်ႈ တႃႇသၢင်ႉငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 5 သႅၼ်ပျႃး မိူၼ်ၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ႁူမ်ႈလူႇတၢၼ်းငိုၼ်းတွင်း လႄႈ ၸွႆႈထႅမ် ၵေႃႉသိုၵ်း RCSS/SSA

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 26 September 2023 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉၵၼ်၊ ၸုမ်းသႃႇသၼႃႇ ငဝ်းလႅင်း၊ ၸုမ်းတႆးႁတ်းႁၢၼ် လႄႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးလႅင်း ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း 4 ၸုမ်းၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ လႆႈႁူမ်ႈၵၼ်ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်းတွင်း တႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႂ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) တႃႇသၢင်ႉငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 5 သႅၼ်ပျႃး ယူႇယဝ်ႉ။

ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း RCSS/SSA ၵေႃႈ လႆႈတၢင်တူဝ်ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်တင်း သဵင်ႈသေ ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ယႂ်ႇၼမ်ထိုင် ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉၵၼ်၊ ၸုမ်းသႃႇသၼႃႇ ငဝ်းလႅင်း၊ ၸုမ်းတႆးႁတ်းႁၢၼ် လႄႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးလႅင်း ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း လႄႈ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်ႁဝ်းၶဝ် ၵူႈၵေႃႉၵူႈၸဝ်ႈ တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ ယူႇၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 14 September 2023 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉၵၼ် လႆႈၸွႆႈလူႇတၢၼ်း ငိုၼ်းတွင်းတီႈ ၸဝ်ႈပေႃႈသိၼ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တႃႇသၢင်ႉငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 10 သႅၼ်ပျႃး ဢိၵ်ႇတင်း ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ၶိင်းယွတ်ႈသႅင်သႆႇ မွင်ႇ+ၼၢႆးငိုၼ်းသွႆႈၶႅၵ်ႇ တႃႇသၢင်ႉငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 1 သႅၼ်ပျႃး ပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင်ႁိူၼ်း  ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉၽွၼ်းတုမ်ႉယွၼ်ႈ ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်ပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်း TNLA သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၾႆးမႆႈႁိူၼ်း ဢိၵ်ႇတင်း လူတ်ႉၵႃး ၶူဝ်းၶွင်ၸႂ်ႉတိုဝ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

သင်ဝႃႈၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်ႁဝ်းၶဝ် မီးလွင်ႈၶႂ်ႈၸွႆႈထႅမ် ငိုၼ်းတွင်းတီႈ ပီႈၼွင်ႉပၢႆႈၽေးလႄႈသင်၊ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ ၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်းလႄႈသင်၊ ၶႂ်ႈႁူမ်ႈႁွမ်းလူႇတၢၼ်းငိုၼ်း ၼႂ်းၼႃႈ ၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇ ဢိၵ်ႇတင်း ၶႂ်ႈၸွႆႈထႅမ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ လႄႈ ပၢႆးယူႇလီ ပေႃးၼႆၸိုင် ၵပ်းသိုပ်ႇလႆႈတီႈ ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉၵၼ် ၸၢႆးၶိူဝ်းႁၢၼ် မၢႆၾူၼ်းမၢၼ်ႈ 09 960 217 636၊ ယိင်းဢွၼ်ႇ မၢႆၾူၼ်းမၢၼ်ႈ 09 787 441 018၊ မွၵ်ႇၵွၼ် မၢႆၾူၼ်းၶႄႇ 158 875 349 49 ၼႆႉ လႆႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ။

ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ႁူမ်ႈလူႇတၢၼ်းငိုၼ်းတွင်း လႄႈ ၸွႆႈထႅမ် ၵေႃႉသိုၵ်း RCSS/SSA
QR WeChat – ၸၢႆးၶိူဝ်းႁၢၼ် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸုမ်းတႆးၽွမ်ႉၵၼ်

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း