ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ႁူမ်ႈႁွမ်းလူႇတၢၼ်းတီႈ ၵွင်းမူးၼၢမ်ႇမိူင်း

ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ႁူမ်ႈႁွမ်းလူႇတၢၼ်းတီႈ ၵွင်းမူးၼၢမ်ႇမိူင်း

ယိူင်းဢၢၼ်းႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်တႃႇၼတၢင်းလီလႄႈ ပဵၼ်လွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈၼႂ်းတွၼ်ႈၵၢၼ် သႃႇသၼႃႇၼႆသေ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇၵူႈတီႈၵူႈတၢင်း ႁူမ်ႈႁွမ်းလူႇတၢၼ်း တမ်ႈတီႈၵွင်းမူးၼၢမ်ႇမိူင်း ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 3 November 2023 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းလွင်ႈ 5 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈပူႇသိၼ်ၼၢႆးသိၼ် လႄႈ လုၵ်ႈလၢၼ်တႆး ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈလမ်းပုၼ်း ၸိုင်ႈထႆးၼၼ်ႉ လႆႈႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ်လူႇတၢၼ်းငိုၼ်းတွင်း တမ်ႈတီႈၵွင်းမူးၼၢမ်ႇမိူင်း ဢၼ်တိုၵ်ႉၵေႃႇသၢင်ႈဝႆႉယူႇတီႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး လွႆတႆးလႅင်း  ပဵၼ်တႃႇသၢင်ႉငိုၼ်းထႆး 10,160 ဝၢတ်ႇ သေဢမ်ႇၵႃး ယူႇတီႈ ပီႈၼွင်ႉ ဢိူင်ႇလွႆလတင်းသဵင်ႈ 7,700 ဝၢတ်ႇ၊ ၶုၼ်သိုၵ်း ၸၢႆးသူမ်+ၼၢင်းၸိင်ႇပု ၶဝ်တင်းႁိူၼ်း 2,000 ဝၢတ်ႇ၊ ပႃႈၶမ်းမၢတ်ႈ ၶဝ်တင်းႁိူၼ်း 500 ဝၢတ်ႇ၊ ၸၢႆးယွၼ်း+ၼၢင်းသႅင်ႁွမ် 600 ဝၢတ်ႇ လႄႈ မၢႆတွင်း ဝၼ်းၵိူတ်ႇၸၢႆးလႅင်းဝၼ်း 6 ပီႊတဵမ်လႄႈ ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉ လႆႈလူႇတၢၼ်းငိုၼ်း တမ်ႈတီႈၵွင်းမူးၼၢမ်ႇမိူင်းၵႂႃႇ 6,666 ဝၢတ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 23−27 October 2023 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈ ၸၢႆးငဝ်း 7,629 ဝၢတ်ႇ၊ မူႇၸုမ်းပႃႈၼၢင်းမူဝ် ၶဝ်တင်းၸုမ်း 3,200 ဝၢတ်ႇ၊ ၸၢႆးဢွင်ႇမိၼ်ႉ+ ၼၢင်းမႂ်ႇ လုၵ်ႈၸၢႆးဢၢႆႈၼွင်ႉ ၶဝ်တင်းႁိူၼ်း 500 ဝၢတ်ႇ၊ ၸၢႆးတီ+ၼၢင်းၸၢမ် 1,000 ဝၢတ်ႇ၊ ၸၢႆးၵွင် ၶဝ်တင်းႁိူၼ်း 500 ဝၢတ်ႇ၊ ၸၢႆးသၢင်ႇထုၼ်း+ၼၢင်းလႅင် 500 ဝၢတ်ႇ၊ လုင်းငႄႇ+ပႃႈသူၺ်ႇ 100 ဝၢတ်ႇ၊ လုင်းယုင်း+ပႃႈသႅင် 100 ဝၢတ်ႇ၊ ယိင်းမူၺ်ၼွင်ႉ 500 ဝၢတ်ႇ၊ ၸၢႆးသူႇရီးယႃႉ 1,000 ဝၢတ်ႇ သေဢမ်ႇၵႃး မႄႈလဵင်ႉၶျဵတ်ႉ ၸဝ်ႈၶွင်လၢၼ်ႉ ထပ်းထႆး လူႇတၼ်းတမ်ႈတီႈၵွင်းမူးၼၢမ်ႇမိူင်း ပဵၼ် ပုၼ်ထေး တႃႇ 100 ထူင် ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼႆႉ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 3 November 2023 ၼၼ်ႉၵူၺ်းၼင်ႇ ယူႇတီႈပူႇသိၼ်ၼၢႆးသိၼ် လႄႈ လုၵ်ႈလၢၼ်တႆး ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈလမ်းပုၼ်း ၸိုင်ႈထႆး ၼၼ်ႉ လႆႈၵမ်ႉၸွႆႈငိုၼ်းတွင်း တႃႇၸွႆႈထႅမ်ၼႂ်းၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) တႃႇသၢင်ႉငိုၼ်းထႆး 10,000 ဝၢတ်ႇ ယူႇယဝ်ႉ။

ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၵွင်းမူးၼၢမ်ႇမိူင်း လႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း RCSS/SSA ၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ယႂ်ႇၼမ်ထိုင် ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈ ၶၢဝ်သႂ်ႁဝ်းၶဝ် ၵူႈၵေႃႉၵူႈၸဝ်ႈ တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ ဢၼ်ၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ်ၼႂ်းမုၵ်ႉၸုမ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး လႄႈ ႁူမ်ႈႁွမ်းလူႇတၢၼ်းတမ်ႈ တီႈၵွင်းမူးၼၢမ်ႇမိူင်းသေ ၸင်ႇလႆႈတႅမ်ႈတၢင်ႇၽိုၼ်ဝႂ်ယုၵ်ႉယွင်ႈ ႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်တီႈမၢႆ တွင်းၵႂႃႇ ဝၼ်းလိုၼ်းမိူဝ်းၼႃႈ ယူႇၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း