ၽူႈယႂ်ႇဝၢၼ်ႈလႄႈ ၽူႈၵွၼ်းၽၢႆႇၶႄၾႆး တီႈၵေႃႇသွင် ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 23 May 2023 (လိူၼ်ၸဵတ်းမႂ်ႇ 5 ၶမ်ႈပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ႁိမ်းႁွမ်း 5 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ ပူႇၵၢင်ႉ လႄႈတင်း ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉၽႄ ၸုမ်းၵႅမ်ၽၢႆႇၶႄၾႆး ဝဵင်းၶမွၵ်ႉၵျီး ၵိင်ႇၽႄၸႄႈဝဵင်းၵေႃႇသွင် တိူင်းတၼၢဝ်းသီၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆတီႈႁိူၼ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

မီးၵူၼ်းယိပ်းၵွင်ႈၸုမ်းၼိုင်ႈ ဢမ်ႇႁုၸိုဝ်ႈ ဢမ်ႇႁုၸုမ်း ၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈသေ မႃးယိုဝ်းၵႂႃႇ ဢူးတိၼ်ႇတၢၼ်း ပူႇၵၢင်ႉ လႄႈ ဢူးဢေးၶျူဝ်ႇ ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉၽႄ ၸုမ်းၵႅမ်ၽၢႆႇၶႄၾႆး တင်း 2 ၵေႃႉ လႆႈတၢႆထင်တီႈၵႂႃႇ တီႈၼၼ်ႉၵမ်းလဵဝ်ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ DVB ဝႃႈ “ တင်း 2 ၵေႃႉ ဢၼ်တၢႆၵႂႃႇၼႆႉ ထုၵ်ႇၸုမ်း တပ်ႉၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်းၶဝ် ပၼ်သတီႉဝႆႉသေတႃႉ ယင်းတိုၵ်ႉႁဵတ်းၵၢၼ်သူင်ႇၶၢဝ်ႇပၼ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ တင်ႈပၢင်တေႃႇပၢင်လွင်း လႄႈ ထတ်းသၢႆမၢႆၶႅၵ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉယူႇ” ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈပိူင်ပဵၼ်ဢၼ်ၼႆႉသေ ယင်းပႆႇမီးၸုမ်းလႂ် ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ယိုၼ်ယၼ်ယွမ်းႁပ်ႉ ဢၼ်လႆႈႁႅမ်တၢႆၵႂႃႇၼႆႉၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသေသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိမ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇလႄႈ ၵူၼ်းၸွမ်းလင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ႁူမ်ႈႁွမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ ပၼ်တၢင်းယၢပ်ႇ တဵၵ်းတဵင်ပေႉၵိၼ် ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇတပ်ႉၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း တႅမ်ႈလိၵ်ႈသူင်ႇ ပၼ်ၽၢင်ႉမႃးယူႇ ၶိူဝ်းၶိူဝ်းယႂ်းယႂ်းၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း