ၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်လိူင်ႇၼမ်မႃး တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ပေႃႈႁိူၼ်းၼုမ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ၽွင်းတိုၵ်ႉႁေႃႈလူတ်ႉၶိူင်ႈ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ႁိမ်းဝၢင်းႁိူဝ်းမိၼ် ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၵူၼ်းၸူၼ် ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းတၢႆ ၽွင်းတိုၵ်ႉႁေႃႈလူတ်ႉလႄႈ ၸူၼ်ဢဝ်ၵႂႃႇလူတ်ႉၶိူင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈဝႃႈ လွင်ႈၼႆႉလႆႈပဵၼ်ၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 5 December 2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉၶႃႈ ၵေႃႉထုၵ်ႇယိုဝ်းၼၼ်ႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ယေႃႇလႃႉ ဢႃႇယု 25 ပီႊ လႆႈငိၼ်းဝႃႈတႄႉ မၼ်းဢမ်ႇယွမ်းၵိုတ်းလူတ်ႉပၼ်ၵူၼ်းၸူၼ်လႄႈ ၵူၼ်းၸူၼ် ၸင်ႇဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းမၼ်း 2 ၵမ်းသေ ၸူၼ်ဢဝ်လူတ်ႉၶိူင်ႈမၼ်းၵႂႃႇၸိူင်ႉၼၼ်၊ ၵူၼ်းႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉ ဢဝ်တူဝ်မၼ်းသူင်ႇယူတ်းယႃတီႈႁူင်းယႃသေတႃႉ ယွၼ်ႉမၼ်းလႆႈတၢင်းၸဵပ်းမၢတ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ လႆႈသဵင်ႈသၢႆၸႂ်ၵႂႃႇ တီႈႁူင်းယႃ ဝႃႈၼႆ။

ဢွင်ႈတီႈဢၼ် ယေႃႇလႃႉ ၺႃးၸူၼ်ၼၼ်ႉ မီးၸမ်တပ်ႉပိဝ်ႇႁႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵူၺ်းၵႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈဢမ်ႇတူင်ႉဢမ်ႇၼိုင်သေ ၵူၼ်းၸူၼ်ၵေႃႈမိူဝ်ႈလဵဝ်ပၢႆႈလွတ်ႈဝႆႉ ၼႆယဝ်ႉ၊ ယေႃႇလႃႉ ၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉပဵင်း ဢိူင်ႇၼႃးယွင်း ၸႄႈဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ မီးဝႆႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉ ဢႃႇယု 11 လိူၼ် ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉ ၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ် ၵူၼ်းႁၢႆႉၵူၼ်းလိူင်း ၼမ်ၶိုၼ်ႈႁႅင်းတႄႉတႄႉ၊ ဢမ်ႇဝႃႈၵၢင်ဝၼ်းႁိုဝ်ၵၢင်ၶိုၼ်း ၵူၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉတုမ်ႁူဝ်ၵၼ်သေ ပႃးတင်းၵွင်ႈ တင်းလႅဝ်း တင်းမိတ်ႈ သေ ႁႃၸူၼ်ၵူၼ်းၸိူဝ်းၵႂႃႇမႃးၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ၸွမ်းၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းယွမ်ႇ၊ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 4 December 2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းၸူၼ် 6 ၵေႃႉ ပႃးတင်းလူတ်ႉၶိူင်ႈ 3 လမ်း ႁႄႉပိၵ်ႉတၢင်း ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈသေ ဢဝ်မိတ်ႈၽၼ်းၸွမ်းၼႃႈမၼ်းၼၢင်းလႄႈ ၸူၼ်ဢဝ်လူတ်ႉၶိူင်ႈမၼ်းၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ် ၵူၼ်းမိူၵ်ႈၵူၼ်းလိူင်း ၼမ်ႁႅင်းၼႃႇယဝ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းသမ်ႉပေႃးဢမ်ႇၶႂ်ႈႁတ်းၵႂႃႇၵႂႃႇမႃးမႃးၵေႃႉလဵဝ်ယဝ်ႉသေ  ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၵၢင်ၶမ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ သမ်ႉပေႃးၶီၸႂ် တႃႇပွၵ်ႈႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်းဝႆႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ် ၵူၼ်းမိူၵ်ႈၵူၼ်းလိူင်း ၼမ်လိူင်ႇႁႅင်းၶိုၼ်ႈမႃး တီႈၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉသေ  ၵူၼ်းမိူင်းဢဝ်လွင်ႈတၢင်းၵႂႃႇတိူင်ႇလၢတ်ႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ်သေတႃႉ တၢင်းၽၢႆႇ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇသူၼ်ၸႂ်သင်လႄႈ တင်ႈၸႂ်ပွႆႇၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ် လွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်း ဝႆႉသေ သင်ဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ႁၼ်ၺႃး Video Clip ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢဝ်လွင်ႈတၢင်း ၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ် တၢင်ႇၶိုၼ်ႈၼိူဝ် Online ၼႆၸိုင် ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တေၵပ်းသိုပ်ႇၸူးၸဝ်ႈၶွင် Video Clip သေ ၸႂ်ႉဢဝ်လူင်းၶိုၼ်းၵမ်းလဵဝ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ် ၵူၼ်းမိူၵ်ႈၵူၼ်းလိူင်း ၼမ်ႁႅင်း ႁၢႆႉႁႅင်း ၶိုၼ်ႈမႃးၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်းလႄႈ သင်ဝႃႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း တေၵႂႃႇမႃးၸွမ်းတႃႈၸွမ်းတၢင်းၼႆၸိုင် ႁႂ်ႈဝႆႉသတိယႂ်ႇယႂ်ႇၼမ်ၼမ် လႄႈ သင်ဝႃႈပဵၼ်ၼၢင်းယိင်းၵေႃႈ ဢမ်ႇပေႃးထုၵ်ႇလီ ၵႂႃႇမႃးယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်းၼႆ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဢမ်ႇၶႂ်ႈဢွၵ်ႇၸိုဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ၾၢၵ်ႇၵႂၢမ်းမႃးၼင်ႇၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း