ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းဢူၺ်းလီ NATO ႁၢင်ႈႁႅၼ်းသူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်းပၼ်ယူႇၶရဵၼ်း

ႁိူဝ်းမိၼ် F-16 ဢၼ်ယူႇၶရဵၼ်းမုင်ႈမွင်းမႃးၼၼ်ႉ ၽၢႆႇတၢင်းၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းဢူၺ်းလီ NATO ၶဝ်ၵေႃႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတွၼ်ႈတႃႇတေသူင်ႇမွပ်ႈပၼ် ႁႂ်ႈၽွမ်ႉမိၼ်လႆႈၼိူဝ်ၼႃႈၾႃႉယူႇၶရဵၼ်းၵမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉ ၼႆယူႇ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10 July 2024 (လိူၼ်ပႅတ်ႇမႂ်ႇ 5 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2118 ၼီႈ) ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဢွၵ်ႇမႃးလၢတ်ႈဝႃႈ ႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်း F-16 ဢၼ်မီးယူႇတီႈ တဵၼ်းမၢၵ်ႇ လႄႈ ၼေႇထိူဝ်ႇလႅၼ်ႇၼၼ်ႉ တေလႆႈမိၼ်ယူႇၼိူဝ်ၵၢင်ႁၢဝ်ၼႃႈၾႃႉယူႇၶရဵၼ်း ၵမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉ ၼႂ်းၽွင်းၶၢဝ်းမႆႈၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၽၢႆႇတၢင်းတဵၼ်းမၢၵ်ႇၼၼ်ႉ ႁပ်ႉၵႂၢမ်းဝႃႈ တေၸႅၵ်ႇႁိူဝ်းမိၼ်ပၼ်တင်းမူတ်း 19 လမ်းလႄႈ ၼေႇထိူဝ်ႇလႅၼ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁပ်ႉႁွင်းဝႃႈ တေပၼ် 24 လမ်း ၼႆယူႇ၊ တင်းသွင်မိူင်းၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်ႁႅင်းဢီးႁႂ်ႈလၢႆလၢႆမိူင်း တူင်ႉၼိုင်ၸတ်းႁႃ F-16 ပၼ်ယူႇၶရဵၼ်းယူႇယဝ်ႉ။

ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵၼ်ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ မိူင်းၼေႃႇဝေးလ် ၵေႃႈ ပိုတ်ႇလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ တေပၼ်ႁူဝ်းမိၼ် F-16 တီႈယူႇၶရဵၼ်း 6 လမ်း လႄႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတေမွပ်ႈဢၢပ်ႈပၼ်ၼႂ်းပီႊၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်း F-16 ၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈမုင်ႈမွင်းၶွင်ယူႇၶရဵၼ်းမႃးႁိုင်ယဝ်ႉ၊ ႁိူဝ်းမိၼ်သႅၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်ႁိူဝ်းမိၼ်ဢၼ်မီးၼမ်ႉၵတ်ႉယမ်ၶႅမ်ႉလႄႈ တိတ်းတင်ႈၵွင်ႈလူင် 20 mm လႆႈ လႄႈ ၸၢင်ႈတေႃႉတၢင်ႇမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၵူႈမဵဝ်း လႆႈပႃး မၢၵ်ႇၼူၾႆး၊ မၢၵ်ႇမိတ်ႉသႆးၸိူဝ်းၼႆႉ ယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း