ၽူႈၼမ်းၼႂ်းလူင်ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ တေၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း ပၢင်လဵၼ်ႈႁႅင်းၶၢဝ်းၵတ်း တီႈမိူင်းၶႄႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 13 January 2022 (လိူၼ်ၵမ်ႇမႂ်ႇ 12 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2116 ၼီႈ ) ၼႆႉ ၽူႈၼမ်းၼႂ်းလူင် ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ Antonio Guterres လၢတ်ႈၵႂႃႇဝႃႈ တႃႇႁႂ်ႈပဵၼ်ၶိူင်ႈမိုဝ်းၸွႆႈ ၼႂ်းတွၼ်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်တူဝ်ႈလုမ်ႈၾႃႉၼၼ်ႉသေ တေၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈၸွမ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်လဵၼ်ႈႁႅင်းၶၢဝ်းၵတ်း တီႈမိူင်းၶႄႇ (Beijing Winter Olympics) ဢၼ်တေၸတ်းၼႂ်းလိူၼ်ၼႃႈၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈၼမ်းၼႂ်းလူင် ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ Antonio Guterres လႆႈဢွၵ်ႇမႃးလၢတ်ႈလွင်ႈ တေၶိုၼ်ႈ ႁွတ်ႈပၢင်ၵႅဝ်ႈၸွမ်းၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်ၽွင်း မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဢွၼ်ႁူဝ် မိူင်းဝၼ်းတူၵ်းလၢႆလၢႆမိူင်း  မိူၼ်ၼင်ႇ ဢေႃးသတြေးလီးယႃး၊ ဢင်းၵိတ်ႉ၊ ၶႅၼ်ႇၼေႇတႃႇ လႄႈ ၵျႃႇပၢၼ်ႇ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ သၢၼ်ၶတ်း လူၺ်ႈလၢႆးၽွင်းတၢင် ဢမ်ႇသူင်ႇတူဝ်တႅၼ်းၸိုင်ႈမိူင်းၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈၸွမ်း ပၢင်လဵၼ်ႈႁႅင်း တီႈမိူင်းၶႄႇ ၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလွင်ႈၼႆႉသေ ၽၢႆႇၶႄႇၵေႃႈ ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉၶေႃႈၵၢဝ်ႇၼႄးဝႃႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းသေ ၶႄႇလၢတ်ႈပႃးဝႃႈ လၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈမိူင်းဝၼ်းတူၵ်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ် မၢႆမီႈပၢင်လဵၼ်ႈႁႅင်း Olympics ယူႇဝႃႈၼႆ။

Guterres လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ ပၢင်လဵၼ်ႈႁႅင်း Olympic ၼႆႉ ပဵၼ်ပၢင်ဢၼ်လွင်ႈယႂ်ႇ တေႉတေႉယူႇသေ ပဵၼ်ပႃးၶိူင်ႈမၢႆ ဢၼ်ပွင်ဝႃႈ ၵၢၼ်လဵၼ်ႈႁႅင်းၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းႁဝ်း ၸူႉတုမ်ၵၼ် လႄႈ သၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈဢၼ် Guterres တေၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈၸွမ်း ပၢင်လဵၼ်ႈႁႅင်းဢၼ်ၼႆႉၵေႃႈ တေဢမ်ႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ တၢင်းၵၢၼ်မိူင်းသေ ပၢင်လဵၼ်ႈႁႅင်းၼႆႉၵေႃႈ တေပဵၼ်ၶိူင်ႈမိုဝ်းဢၼ်ၼိုင်ႈ တႃႇလွင်ႈငမ်းယဵၼ် လုမ်ႈၾႃႉၼႆႉဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း လႄႈ ၽၢႆႇၽူႈတႅၼ်းၽွင်းသၽႃး မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇတႄႉ ယၢမ်ႈလၢတ်ႈႁႂ်ႈၵိုတ်းယင်ႉပၢင်လဵၼ်ႈႁႅင်းၼႆႉသေ မႄးတမ်းဝၢင်းၶိုၼ်း ႁႂ်ႈၸတ်းႁဵတ်းတၢင်ႇမိူင်းသေ ႁၢမ်ႈတၢပ်ႈယႃႇႁႂ်ႈၶႄႇ လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင် ၶႄႇပေႃးတေၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း လႄႈ ၶႃႈႁႅမ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉၶိူဝ်းၵူၼ်း ဢုၺ်ၵူ (Uyghurs) ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း