ၽွင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႆႉ ၽူႈမၢၵ်ႈမီးလိူဝ်ပိူၼ်ႈၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ တိူဝ်းမၢၵ်ႈမီးၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ သွင်ပုၼ်ႈ

ပၢင်ၵုမ်ၵဵဝ်ႇလွင်ႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီးလုမ်ႈၾႃႉ (World Economic Forum) ဢၼ်ၸၢတ်းႁဵတ်းတီႈ မိူင်းသဝိတ်ႇသိူဝ်ႇလႅၼ်ႇၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸုမ်း ပရႁိတ Oxfam သေ လႆႈဢွၵ်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈလၢႆးငၢၼ်း လွင်ႈဢမ်ႇၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ် ၼႂ်းၵႄႈလွင်ႈမၢၵ်ႈမီး လႄႈ လွင်ႈၵွတ်းၽၢၼ်ၼၼ်ႉၵႂႃႇဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းပရႁိတ Oxfam လၢတ်ႈၵႂႃႇဝႃႈ တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၽူႈမၢၵ်ႈမီးယူႇၼၼ်ႉ တိူဝ်းမၢၵ်ႈမီးၶိုၼ်ႈသေတႃႉၵေႃႈ တူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းၵွတ်းၽၢၼ်ၵေႃႈ တိူဝ်းၼမ်မႃးမိူၼ်ၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

ၵူႈဝၼ်းၼႆႉ ၵူၼ်းဢၼ်တၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် COVID-19 မီးယူႇမွၵ်ႈ 21,000 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ၵွတ်းၽၢၼ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈၼႂ်းလုမ်ႈၽႃႉယူႇဝႃႈၼႆ။

ၵူၺ်းၼႃႇ တႃႇၵူၼ်း 10 ၵေႃႉ ဢၼ်မၢၵ်ႈမီးလိူဝ်ပိူၼ်ႈၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼၼ်ႉတႄႉ တႄႇဢဝ် လိူၼ်ထူၼ်ႈသၢမ် 2020 (March 2020) ၼၼ်ႉမႃး ၶူဝ်းၶွင်ငိုၼ်းၶမ်းလွင်ႈမၢၵ်ႈမီးၶဝ်ၼႆႉ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈမႃးထႅင်ႈပဵၼ် 2 ပုၼ်ႈယူႇဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၵုမ်ၵဵဝ်ႇလွင်ႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီးလုမ်ႈၾႃႉ (World Economic Forum) ၼႆႉ ၵူႈပီႊ တေမီး ၸဝ်ႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီးလူင်၊ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်မိူင်းမႁႃႇဢၢမ်းၼၢတ်ႈ၊ ၽူႈၸိုဝ်ႈသဵင်လိုဝ်းလင်၊ ၽူႈသေႃႇသူၼ်း၊ ၽူႈမီးပၺ်ႇၺႃႇၽၢႆႇပၢႆးမၢၵ်ႈမီး လႄႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင် ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈမႃးသေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းယဝ်ႉ  ၵိၼ်ၵျေႃႇၵိၼ်မူၼ်ႈၵၼ်ယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၺ်းၼႃႇ ပၢင်ၵုမ် ပွၵ်ႈၵမ်းသွင် ဢၼ်လူဝ်ႇၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝူင်ႈၼႆႉတႄႉ ယွၼ်ႉၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၸိူဝ်ႉၽၼ်း Omicron ၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈတိတ်းၸပ်းၽႄႈလၢမ်းလႆႈငၢႆႈၼႆလႄႈ တူဝ်ၵူၼ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈသေ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ တၢင်းဢွၼ်ႇလၢႆး Online ယူႇဝႃႈၼႆ။

ႁူဝ်ၶေႃႈဢၼ်တေဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ပွၵ်ႈၼႆႉၵေႃႈ တေမီးပႃး ႁူဝ်ၶေႃႈယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် ၵႃႇလ COVID-19 သေ ၵဵဝ်ႇလွင်ႈငဝ်းလၢႆး ဢၼ်တေၸၢင်ႈပဵၼ်မႃး ၼႂ်းဢၼႃႇၵၢတ်ႈမိူဝ်းၼႃႈ ႁူမ်ႈပႃး လွင်ႈယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၸွင်ႇမီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်း လႄႈ ၵုမ်ႇထူၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

 

 

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း