ၽွင်းတၢင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ႁူပ်ႉထူပ်းၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းထႆး

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17 January 2022 (လိူၼ်ၵမ်လွင်ႈ 1 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2116 ၼီႈ ) ၼႆႉ ၽွင်းတၢင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ  ဢၼ်ၵဵဝ်ႇတင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် Ms. Nolin Hezar လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းတင်း ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းထႆး ပရႃယုတ်း ၸၼ်ဢူဝ်းၶျႃး (Prayut Chan-o-cha) သေ လၢတ်ႈဝႃႈ ငဝ်းလၢႆးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ တေႁၢႆႉႁႅင်းတိူဝ်းလိူဝ်မႃးထႅင်ႈလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်တေၸၢင်ႈၵိုတ်းယိုတ်းလႆႈၼၼ်ႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈထႆး တိူဝ်းၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ယူႇဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းထႆး လႄႈ ၽွင်းတၢင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ  ဢၼ်ၵဵဝ်ႇ တင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႆႈႁူပ်ႉၵၼ်တီႈ ဝဵင်းလူင်မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆးသေ ၽၢႆႇၽွင်းတၢင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း လၢတ်ႈဝႃႈ ႁၼ်လီၵမ်ႉထႅမ်ၸွမ်း လွင်ႈဢၼ် ၽၢႆႇထႆးႁပ်ႉၸွႆႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်းဢၼ်ပၢႆႈၶဝ်ႈမႃးယူႇၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ထႆး ယွၼ်ႉတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်ႇပၢင်တိုၵ်း ပိုတ်းယိုဝ်းၼၼ်ႉယူႇဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈထႆးပၼ်ႁႅင်းဢီးထိုင်ပႃးတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈယူႇ ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေ ႁဵတ်းၸွမ်း ၶေႃႈတူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ 5 ၶေႃႈ ဢၼ်ပႃး လွင်ႈၶၵ်ႉတွၼ်ႈငမ်းယဵၼ် ၼၼ်ႉယူႇဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢၼ်သွင်ၽၢႆႇဢွၵ်ႇႁူမ်ႈၵၼ်ဝႆႉ ၵဵဝ်ႇလွင်ႈႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်ၼၼ်ႉသေ ၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းထႆး လၢတ်ႈဝႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇၵူၼ်းၼင်ႇၵၼ်ႁၼ်ထိုင်ၵၼ်ၼႆၼၼ်ႉသေ တီႈလႅၼ်လိၼ်ထႆးၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈသၢင်ႈဝႆႉတီႈယူႇတၼ်းသဝ်း ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးယဝ်ႉလႄႈ သင်ဝႃႈ ငဝ်းလၢႆးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ယဵၼ်သေ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၸိူဝ်းၼႆႉ ၶႂ်ႈပွၵ်ႈၼႆၵေႃႈ တေသူင်ႇပၼ်ၶိုၼ်း ယူႇဝႃႈၼႆ။

ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၵၢၼ်မိူင်းၵေႃႈ လၢတ်ႈဝႃႈ ထႆးၼႆႉ လႆႈမီးလွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇၵပ်းသၢၼ်ၵၼ်တင်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးၶၢဝ်းႁိုဝ်ယူႇသေ ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ထႆးႁၼ်လီၸွမ်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇယူႇ သေတႃႉၵေႃႈ ထႆးမီးလွင်ႈမႆႈၸႂ်ဝႃႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး တေတိူဝ်းၽိူမ်ႉၶဝ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းထႆးထႅင်ႈလႄႈ ဢမ်ႇပေႃးႁတ်းလၢတ်ႈ လွင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵႃႈႁိုဝ်သေ တေလႆႈႁၼ်ဝႃႈ ထႆးၾၢင်ႉသတိ ၼႂ်းလွင်ႈမူႇပိူင်ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း