ၽွၼ်းလီမၢၵ်ႇထေႃးပၢတ်ႈ တီႈဢမ်ႇယၢမ်ႈႁူႉမႃးဢွၼ်တၢင်း

ၼႂ်းမၢၵ်ႇထေႃးပၢတ်ႈၼၼ်ႉ တေမီး Vitamin လႄႈ ထၢတ်ႈမဵဝ်းဢၼ်မီးၽွၼ်းလီ တေႃႇတူဝ်ၶိင်းတင်းၼမ်၊ ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ ၼႂ်းမၢၵ်ႇထေႃးပၢတ်ႈၼၼ်ႉ တေမီးၶႆမၼ်းၼမ်ဝႃႈၼႆသေတႃႉၵေႃႈ မၼ်းပဵၼ်ၶႆမၼ်းဢၼ်လီလႄႈ မီး Fiber သုင် ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၽွၼ်းလီမၢၵ်ႇထေႃးပၢတ်ႈ 10 ၶေႃႈ

  1. ၸွႆႈလူတ်းၼမ်ႉၼၵ်းတူဝ်

သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၽႂ်မီးပၼ်ႁႃလွင်ႈၼမ်ႉၼၵ်းတူဝ်ၶိုၼ်ႈ သမ်ႉၶႂ်ႈလူတ်းၼမ်ႉၼၵ်း ႁႂ်ႈတူဝ်ၶိင်းတူၺ်းႁၢင်ႈလီထႅင်ႈဢိတ်ႉၼိုင်ႈပေႃးၼႆၸိုင် မၢၵ်ႇထေႃးပၢတ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်တူဝ်လိူၵ်ႈဢၼ်လီမဵဝ်းၼိုင်ႈယူႇယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼႂ်းမၢၵ်ႇထေႃးပၢတ်ႈ မီး Fiber သုင် သမ်ႉမီး Carbohydrate လႄႈ မီးထၢတ်ႈၵိူဝ်ဝၢၼ်တႅမ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼႆႉ ၼႂ်းမၢၵ်ႇထေႃးပၢတ်ႈ ယင်းမီးပႃး ဢႅတ်ႉသိတ်ႉဢူဝ်ႇလီႇဢိၵ်ႇ (Oleic acid) တီႈၸွႆႈတုမ်ႉတွပ်ႇ ႁႂ်ႈဢွၵ်းဢေႃၸဵဝ်းဢိမ်ႇလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈဢမ်ႇၵႆႉတွင်ႉမႆႈ ဢိၵ်ႇ ယင်းၸွႆႈလူတ်းၶႆမၼ်းဢၼ်ဢမ်ႇလီၼႂ်းလိူတ်ႈလႆႈလီ ၵွပ်ႈၼၼ် မၼ်းၸင်ႇလူတ်းယွမ်းပၼ်ၼမ်ႉၼၵ်းတူဝ် ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

  1. မီး Protein သုင်

ယွၼ်ႉၼႂ်းမၢၵ်ႇထေႃးပၢတ်ႈၼၼ်ႉ မီး Protein သုင် သမ်ႉပဵၼ် Protein မဵဝ်းဢၼ် ယွႆႈငၢႆႈသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၽၢႆႈလႆႈလီ ဢမ်ႇႁဵတ်းႁႂ်ႈတွင်ႉပိၵ်ႉလႄႈ မၼ်းၸင်ႇၵႂႃႇ ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ၵၼ်တင်း ၵၢၼ်လူတ်းၼမ်ႉၼၵ်းတူဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

  1. လူတ်းယွမ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်ႁၢႆႉႁႅင်း တၢင်းပဵၼ်ႁူဝ်ၸႂ်

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ ၼႂ်းမၢၵ်ႇထေႃးပၢတ်ႈၼႆႉ တေမီးၶႆမၼ်းဢၼ်လီ ဢၼ်သူင်ႇၽွၼ်းလီ ပၼ်တူဝ်ၶိင်းတင်းၼမ် ပေႃးၵႆႉၵိၼ်မၢၵ်ႇထေႃးပၢတ်ႈၼႆၵေႃႈ မၼ်းတေၸွႆႈလူတ်း ယွမ်းၶႆမၼ်းဢၼ်ဢမ်ႇလီလႄႈ Cholesterol ၼႂ်းလိူတ်ႈ၊ ယွၼ်ႉမၼ်းတေ ဢမ်ႇႁဵတ်းႁႂ်ႈၶႆမၼ်းၼႂ်းသဵၼ်ႈလိူတ်ႈၼမ် ဢၼ်ပဵၼ်လွင်ႈတၢင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ် တၢင်းပဵၼ်ႁူဝ်ၸႂ် ၶၵ်ႉႁၢႆႉႁႅင်းလႄႈ ႁူဝ်ၸႂ်ၵပ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးလွင်ႈတုမ်ႉတွပ်ႇ ႁႂ်ႈႁူဝ်ၸႂ် သူင်ႇလိူတ်ႈၵႂႃႇလဵင်ႉ ၼႂ်းၶူင်ႉသၢင်ႈတူဝ်ၶိင်းတၢင်ႇတီႈလႆႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

  1. လူတ်းယွမ်းၵိူဝ်ဝၢၼ်

မၢၵ်ႇထေႃးပၢတ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်မၢၵ်ႇမႆႉမဵဝ်း မီးထၢတ်ႈၵိူဝ်ဝၢၼ်တႅမ်ႇလႄႈ ၸင်ႇလႆႈ ဢဝ်ၵႂႃႇၸႂ်ႉ ၼႂ်းလွင်ႈယူတ်းယႃၶွင်မေႃယႃ ႁႂ်ႈၽူႈၸိူဝ်းပဵၼ်ယဵဝ်ႈဝၢၼ်ၵိၼ် ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ တႃႇၵုမ်းထိင်းလႄႈ လူတ်းယွမ်းထၢတ်ႈၵိူဝ်ဝၢၼ် ၼႂ်းလိူတ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

  1. ႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်သူပ်းၶီႈၵႆႇလႄႈ လူတ်းယွမ်းလွင်ႈၼဵတ်းသၢၼ်ႈ

မၢၵ်ႇထေႃးပၢတ်ႈၼႆႉ တေမီး Vitamin-B တီႈဢၼ်ၸွႆႈလူတ်းယွမ်း လွင်ႈပဵၼ်ၸဵပ်း ပဵၼ်ယဵၼ်း တၢင်းၼွၵ်ႈ ဢိၵ်ႇတၢင်းၼႂ်း တူဝ်ၶိင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼၼ် လွင်ႈၵိၼ်မၢၵ်ႇထေႃးပၢတ်ႈၼႆႉ တေၸွႆႈလူတ်းယွမ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်ႁၢႆႉႁႅင်း လွင်ႈပဵၼ်သူပ်းၶီႈၵႆႇလႄႈ လွင်ႈမီးၽၢင်ႁၢင်ႈၼဵတ်းသၢၼ်ႈ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

  1. လုမ်းလႃးသၢႆတႃ

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼႂ်းမၢၵ်ႇထေႃးပၢတ်ႈၼႆႉ တေမီး Vitamin-A တီႈဢၼ်ႁဝ်းႁူႉၵၼ်ဝႃႈ မၼ်းၸွႆႈလုမ်းလႃးသၢႆတႃၼႆလႄႈ မၼ်းယင်းမီးပႃးထၢတ်ႈ Lutein လႄႈ Zeaxanthin ဢၼ်ၸွႆႈလူတ်းယွမ်းလွင်ႈပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ၽိဝ်တႃႁၢႆႉႁႅင်းလႄႈ လွင်ႈပဵၼ်တႃမူဝ်း ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

  1. မီး Antioxidant

ၼႂ်းမၢၵ်ႇထေႃးပၢတ်ႈၼႆႉ မီးပႃး Antioxidant ဢၼ်ၸွႆႈႁႄႉၵင်ႈပၼ်သႄးလ် ဢမ်ႇႁႂ်ႈထုၵ်ႇႁဵတ်းႁၢႆႉလူၺ်ႈ ဢၢႆၵႂၼ်း တၢင်းၼွၵ်ႈ ဢိၵ်ႇတၢင်းၼႂ်း တူဝ်ၶိင်း၊ ၵွပ်ႈၼၼ် မၼ်းၸင်ႇၵႂႃႇၸွႆႈလူတ်းယွမ်းလွင်ႈတေပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ၵႅၼ်ႇသႃႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတူဝ် ၶိင်းၵႅၼ်ႇၶႅင်ထႅင်ႈလူးၵွၼ်ႇယဝ်ႉ။

  1. ႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ဝတ်း

Vitamin-C ဢၼ်မီးၼႂ်းမၢၵ်ႇထေႃးပၢတ်ႈၼၼ်ႉ ၸွႆႈသၢင်ႈပၼ်ႁႅင်းၶၢမ်ႇတူဝ်သေ ဢမ်ႇပဵၼ် ၸဵပ်း၊ ၵူၼ်ႉ၊ ၶိုၼ်ႈ၊ ၼၢဝ်၊ ဝတ်း လႆႈငၢႆႈငၢႆႈလႄႈ ယင်းၸွႆႈလူတ်း လွင်ႈလိူတ်ႈဢွၵ်ႇၸွမ်းငဝ်ႈၶဵဝ်ႈ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

  1. ၸွႆႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၽိဝ်ၼိူဝ်ႉၼင်ၼၢၼ်းႁဵဝ်ႇႁႅင်ႈ

ၼႂ်းၵၢပ်ႈပၢၼ်တေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ မၢၵ်ႇထေႃးပၢတ်ႈလႆႈၵႂႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်း ၶူၼ်းၶဝ်းလေႃးၵၼ် တင်းၶိူင်ႈႁဵတ်းႁၢင်ႈ လုမ်းလႃးၽိဝ်ၼိူဝ်ႉၼင်တင်းၼမ် မိူၼ်ၼင်ႇ လူတ်းယွမ်းႁွႆးႁဵဝ်ႇႁႅင်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇဢႃႇယုယႂ်ႇမႃး။ မၢၵ်ႇထေႃးပၢတ်ႈၼႆႉ မၼ်းၸွႆႈလူတ်းယွမ်း ႁွႆႈႁဵဝ်ႇႁႅင်ႈ ဢၼ်ပဵၼ်သႅၼ်းဢႃႇယုပၢၼ်ၵူၼ်းလႆႈလီသေ မၼ်းၸင်ႇႁဵတ်းႁႂ်ႈႁဝ်း မိူၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇမႃးၶိုၼ်း ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

  1. လုမ်းလႃးၽိဝ်ၼိူဝ်ႉၼင်လႄႈ သဵၼ်ႈၶူၼ်ႁူဝ်

ၼႂ်းမၢၵ်ႇထေႃးပၢတ်ႈၼၼ်ႉ မီးၶႆမၼ်းဢၼ်လီလႄႈ မၼ်းၸင်ႇႁဵတ်းဢိတ်ႇဢွၵ်ႇ ထၢတ်ႈဢၼ် ၸွႆႈလုမ်းလႃးသဵၼ်ႈၶူၼ်ႁူဝ်လႄႈ ၽိဝ်ၼိူဝ်ႉၼင်လႆႈ သေဢမ်ႇၵႃး ယင်းႁဵတ်းႁႂ်ႈသဵၼ်ႈၶူၼ်ႁူဝ်လႄႈ ၽိဝ်ၼိူဝ်ႉၼင် ၸိုၼ်ႈပၢင်မႃး ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ပိၼ်ႇတႅမ်ႈ − ၸၢႆးဢႅၼ်

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

ဢၢင်ႈဢိင် − https://www.bigc.co.th/blog/th/10-benefit-of-avocado/

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း