ၽွၼ်းလီၽၵ်း 13 မဵဝ်း တီႈၸွႆႈယူတ်းယႃ တၢင်းပဵၼ်ဝတ်း

တၢင်းပဵၼ်ဝတ်းၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈလႆႈဝႃႈ တေပဵၼ်မိူဝ်ႈၶၢဝ်းၾူၼ်လွင်ႈလဵဝ်ၵူၺ်း မိူဝ်ႈၼႂ်းၶၢဝ်းၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇ လႅၵ်ႈလၢႆႈၶဝ်ႈထႅင်ႈၶၢဝ်းၼိုင်ႈၼၼ်ႉ သင်ဢမ်ႇမီးႁႅင်း ၶၢမ်ႇတူဝ်ၼမ်ၵေႃႈ ၸၢင်ႈတေႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်ဝတ်းလႆႈသေဢမ်ႇၵႃး မိူဝ်ႈၽွင်းယၢမ်း လႅတ်ႇမႆႈႁႅင်းၼႃႇသေ ၵႂႃႇလဵၼ်ႈယိပ်းတိူဝ်ႉၼမ်ႉႁိုင်ၼႃႇၵေႃႈ တေၸၢင်ႈပဵၼ် ဝတ်းလႆႈမိူၼ်ၵၼ်။ ယွၼ်ႉၼၼ် ႁဝ်းမႃးတူၺ်း ၽွၼ်းလီၽၵ်း ဢၼ်ႁဝ်းၵိၼ် ယူႇၵူႈ ဝၼ်းဝၼ်းသေ ၸႂ်ႉယူတ်းယႃ၊ ႁေႉၵင်ႈ လူတ်းယွမ်း တၢင်းပဵၼ်ဝတ်းလႆႈၼၼ်ႉ တေမီးသင်လၢႆလၢႆ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ။

ၽွၼ်းလီၽၵ်း ၸွႆႈယူတ်းယႃ တၢင်းပဵၼ်ဝတ်း 13 မဵဝ်း

 1. ၽၵ်းၵၽဝ်း

ၽၵ်းၵၽဝ်း ပဵၼ်ၽၵ်းဢၼ်မီးဢႃႇရသႃႇ ၽဵတ်းလႄႈ ၸွႆႈႁဵတ်းႁႂ်ႈတူဝ်ၶိင်း ႁဝ်းဢုၼ်ႇသေ ၸွႆႈႁေႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ဝတ်းလႆႈထႅင်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၼွၵ်ႈလိူဝ် သေၼႆႉယဝ်ႉ ဢၢႆၶွင်ၽၵ်းၵၽဝ်းၼၼ်ႉ ယင်းၸွႆႈႁဵတ်းႁႂ်ႈႁဝ်း မိူၼ်ၵတ်းယဵၼ်ၸႂ် လႄႈ မိူဝ်ႈၽွင်းၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇဢမ်ႇၸိုၼ်ႈပၢင်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

 1. ဢိမ်ၶိမ်း

ဢိမ်ၶိမ်းၼႆႉ ၸွႆႈယူတ်းယႃတၢင်းပဵၼ်ဝတ်း၊ လူတ်းယွမ်းလွင်ႈပဵၼ်ၶေႃးၸဵပ်း၊ ဢႆ လႄႈ သင်ဝႃႈပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉၼႆ ပေႃးၵိၼ်ပၼ်ဢိမ်ၶမ်း တေၸွႆႈယူတ်း ယႃလႄႈ လူတ်းယွမ်းလႆႈလီယူႇ။

 1. ၶႃးႁွမ်

တွၼ်ႈတႃႇၽူႈၸိူဝ်းပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ဝတ်း မိူဝ်ႈၽွင်းၼႃႈၾူၼ်ၼၼ်ႉ ဢဝ်ၶႃးႁွမ် မႃးသွႆးပဵၼ်ပွတ်းပဵၼ်ပွတ်းသေ တူမ်ႈလေႃးၵၼ်တင်းၶိင်ယဝ်ႉ ၵိၼ်ပၼ်ၼႆ တေၸွႆႈယူတ်းယႃလွင်ႈပဵၼ်တၢင်းဝတ်းလႄႈ လွင်ႈၶီႈမုၵ်ႈလႆ လႆႈလီၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

 1. မၢၵ်ႇၽိတ်ႉပွမ်ႈလမ်

မၢၵ်ႇၽိတ်ႉပွမ်ႈလမ်ၼႆႉ မီးဢႃႇရသႃႇၽဵတ်းမႆႈသေ ၸွႆႈလူတ်းယွမ်း ၶီႈၶၢၵ်ႇ လႄႈ ယူတ်းယႃ လွင်ႈၶေႃးၸဵပ်းဢိၵ်ႇတင်း ဢႆ သေဢမ်ႇၵႃး ယင်းၸွႆႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၶူႈၼင်ယႃႇတၼ်သေ ထူၺ်ႈၸႂ်လႆႈလီၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

 1. ႁူဝ်ၶႃႇ

ႁူဝ်ၶႃႇၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်ယႃလီမဵဝ်းၼိုင်ႈ တီႈၸွႆႈယူတ်းယႃႁေႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ဝတ်း လႆႈလႄႈ ၸွႆႈၽိူမ်ႉပၼ်လွင်ႈႁႅင်းၶၢမ်ႇတူဝ်ၶိင်းလႆႈလီသေ သင်ဝႃႈ ၶူႈၼင်ၶူမ်းၼႆ ဢဝ်ႁူဝ်ၶႃႇ မႃးတမ်ယဝ်ႉသေ သုတ်ႇၼူမ်ၼႆ ၸွႆႈလူတ်းယွမ်းလွင်ႈ ၶူႈၼင်ၶူမ်းၼၼ်ႉ လႆႈယူႇယဝ်ႉ။

 1. ႁဵပ်းတေႃႇႁွႆး

သင်မႃးလၢတ်ႈထိုင် ႁဵပ်းတေႃႇႁွႆးၼႆ ႁဝ်းၵေႃႈတေဢွၼ်ၵၼ် ႁူႉၸၵ်းၵၼ်လီယူႇ ယွၼ်ႉၼၼ် ၽွၼ်းလီၶွင်ႁဵပ်းတေႃႇႁွႆးၼႆႉ တေမီးမိူၼ်ၼင်ႇ ၸွႆႈလူတ်းယွမ်းလွင်ႈ ပဵၼ်ၶီႈၶၢၵ်ႇ၊ ဢႆ၊ ဢေႃႉႁၢၵ်ႈ ၸွႆႈႁေႉၵင်ႈ ၵၢၼ်တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၼႂ်းသႆႈသေ ၸွႆႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ ဢႃႇႁႃႇရ ဢၼ်ၵိၼ်လူင်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ လေႃႈလႆႈလီၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

 1. မွၵ်ႇၸလီႇ

မွၵ်ႇၸလီႇၼႆႉ ပဵၼ်ၽၵ်းမဵဝ်းၼိုင်ႈ တီႈဢၼ်မီးထၢတ်ႈ Vitamin-C ၼမ်သေ ၸွႆႈႁေႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်လႆႈ သေဢမ်ႇၵႃး ၸွႆႈယူတ်းယႃတၢင်းပဵၼ်ဝတ်းလႆႈလီ ထႅင်ႈလူးၵွၼ်ႇ။

 1. မၢၵ်ႇၶိူဝ်မူၼ်း

မၢၵ်ႇၶိူဝ်မူၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၽၵ်းမဵဝ်းၼိုင်ႈသေဢမ်ႇၵႃး ပၢႆၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းဢီႈယႃ မိူၼ်ၼင်ႇ ၸွႆႈလူတ်းလူမ်းၼၢဝ်၊ ဢႆလႄႈ ၸွႆႈလူတ်းလူမ်းမႆႈၼႂ်းတူဝ် ဢိၵ်ႇတင်း ၸွႆႈလူတ်းယွမ်း တၢင်းပဵၼ်ၸဵပ်းယဵၼ်းသေ ၸွႆႈလူတ်းယွမ်းပႃး Cholesterol လႄႈ လူတ်းထၢတ်ႈၵိူဝ်ဝၢၼ်ၼႂ်းလိူတ်ႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

 1. ၽၵ်းဝၢၼ်

ၽၵ်းဝၢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၽၵ်းဢၼ်မီး ဝီႇတမိၼ်ႇလၢႆလၢႆမဵဝ်းလႄႈ ယင်းၸွႆႈယူတ်းယႃ လႆႈတၢင်းပဵၼ်ဝတ်း၊ ဢႆ လူတ်းယူမ်းလူမ်းမႆႈၼႂ်းတူဝ် သေဢမ်ႇၵႃး ၸွႆႈႁေႉၵင်ႈလႄႈ လူတ်းယွမ်းပၼ်တၢင်းပဵၼ် ဢၼ်ပဵၼ် မိူဝ်ႈၽွင်းၾိင်ႈၾႃႉ ရႃႇသီႇလႅၵ်ႈလၢႆႈသေ ပဵၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

 1. ထူဝ်ႇပူင်

ၼႂ်းထူဝ်ႇပူင်ၼႆႉ မီးထၢတ်ႈ Protein သုင်သေ ႁူမ်ႈပႃး Vitamin-A ၊ Vitamin-C ၊ Vitamin-E ၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ ယင်းပဵၼ်ၽၵ်းဢၼ် မီးၽွၼ်းလီတေႃႇတူဝ်ၶိင်း သေဢမ်ႇၵႃး မၼ်းယင်းၵႂႃႇၸွႆႈႁဵတ်းႁႂ်ႈတူဝ်ၶိင်းၵႅၼ်ႇၶႅင်သေ ယၢၼ်ၵႆၵၼ်တင်း တၢင်းပဵၼ်ဝတ်းလႆႈလီၼၼ်ႉ ဢၼ်ၼိုင်ႈယူႇယဝ်ႉ။

 1. မၢၵ်ႇဢၢင်ၶၢင်

မၢၵ်ႇဢၢင်ၶၢင်ၼႆႉ ၸွႆႈႁေႉၵင်ႈပၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းသေ မၼ်းယင်းၸွႆႈႁဵတ်းႁႂ်ႈတူဝ် ၶိင်းၵဵၼ်ႇၶႅင်လႄႈ ဢမ်ႇပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်လႆႈငၢႆႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼႆႉ ဢမ်ႇၵႃး မၢၵ်ႇဢၢင်ၶၢင် မီးပႃးထၢတ်ႈ Vitamin-C လႄႈ ၸွႆႈယူတ်းယႃလႆႈတၢင်း ပဵၼ်ဝတ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

 1. ၶိင်လႄႈႁူဝ်ၶႃႇ

ၶိင်တင်းႁူဝ်ၶႃႇၼႆႉ မီးထၢတ်ႈၽဵတ်းမႆႈသေ ၸွႆႈၽိူမ်ႉထႅမ်ပၼ်ႁႅင်းမႆႈၼႂ်းတူဝ် မိူဝ်ႈၽွင်းတူဝ်ၶိင်းၵတ်းလႄႈ ၸွႆႈႁေႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ဝတ်းယဝ်ႉဢမ်ႇၵႃး ယင်းပၢႆၸွႆႈႁေႉၵင်ႈလွင်ႈတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း လႆႈထႅင်ႈလူးၵွၼ်ႇ။

 1. ၽၵ်းမီႇလႅင်၊ ၽၵ်းမီႇႁေႃ

မိူၼ်ၼၼ်ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ၼႂ်းၽၵ်းမီႇလႅင်၊ ၽၵ်းမီႇႁေႃၼႆႉ မီးထၢတ်ႈ Antioxidants တီႈၸွႆႈသၢင်ႈပၼ်ႁႂ်ႈမီးႁႅင်းၶၢမ်ႇတူဝ် တွၼ်ႈတႃႇတေတေႃႇသူႈ လႆႈၸိူဝ်ႉမႅင်း ၼၼ်ႉသေ ယင်းၸွႆႈႁေႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းလႄႈ မၼ်းၸင်ႇၸွႆႈယူတ်းယႃတၢင်းပဵၼ်ဝတ်း ဢိၵ်ႇတင်း ၸွႆႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၶူႈၼင် ယႃႇတၼ် ၼႂ်းမိူဝ်ႈၾိင်ႈၾႃႉဢမ်ႇၸိုၼ်ႈပၢင်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉၼၼ် သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၽူႈလႂ် ၽႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ ပေႃးပဵၼ်ဝတ်းသေ ဢမ်ႇၶႂ်ႈ ၵိၼ်ဢီႈယႃပၢၼ်မႂ်ႇၼၼ်ႉ ၵိၼ်ပၼ်ယႃထိူၼ်ႇယႃၶိူဝ်း ၸွမ်းၼႂ်းဢၼ်လၢတ်ႈမႃးၼၼ်ႉသေ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ တေၸွႆႈယူတ်းယႃလႄႈ လူတ်းယွမ်း ပၼ်လႆႈယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃး ဢွၼ်တၢင်းတေၵိၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇယႃႇပေ လိုမ်းတူၺ်းၵွၼ်ႇဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇဢမ်ႇထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းဢၼ်လႂ် လႄႈ သမ်ႉထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းဢၼ်လႂ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈထတ်းတူၺ်းယဝ်ႉ ၸင်ႇၵိၼ်ၼႆ တေသၢင်ႇထုၵ်ႇလိူဝ်သေပိူၼ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ပိၼ်ႇတႅမ်ႈ − ၸၢႆးဢႅၼ်

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

https://www.sanook.com/women/170437/

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း