ၽွၼ်းလီ လႄႈ ၶေႃႈထုၵ်ႇလီၾၢင်ႉ မၢၵ်ႇႁူဝ်လိင်း မီးၸိူင်ႉႁိုဝ်?

မၢၵ်ႇႁူဝ်လိင်းၼႆၼၼ်ႉ မၼ်းၵေႃႈမီးဢႃႇရသႃႇၸဵမ်းဝၢၼ် ၵူၺ်းၵႃႈ သင်မၼ်းဢမ်ႇ ပႆႇသုၵ်းၼႆ သမ်ႉၶိုၼ်းၽၢတ်ႇလႄႈ  တေမီးၵူၼ်းသူင်မိုတ်ႈၵိၼ်လႄႈ ဢမ်ႇသူင် တင်းၼမ်တင်းလၢႆၼႆ ယုမ်ႇယမ်ဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

မၢၵ်ႇႁူဝ်လိင်းၼၼ်ႉ လိူဝ်သေမၼ်းတေၸဵမ်းဝၢၼ် လႄႈ ၸၢင်ႈၽၢတ်ႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ မၼ်းယင်းမီးသၢၼ်ထၢတ်ႈဢႃႇႁႃႇရတင်းၼမ် ဢၼ်မီးၽွၼ်းလီတေႃႇတူဝ်ၶိင်း ၵူၼ်းႁဝ်း ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼၼ် ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ႁဝ်းတေဢွၼ်ၵၼ်မႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ၽွၼ်းလီ လႄႈ ၶေႃႈထုၵ်ႇလီၾၢင်ႉမၢၵ်ႇႁူဝ်လိင်းဝႃႈ မၼ်းမီးၸိူင်ႉႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၼႆၶႃႈ။

သၢၼ်ဢႃႇႁႃႇရ ဢၼ်မီးၼႂ်းမၢၵ်ႇႁူဝ်လိင်း

မၢၵ်ႇႁူဝ်လိင်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်မၢၵ်ႇမႆႉမဵဝ်းဢၼ်မီးၽွၼ်းလီၼမ် လိူဝ်သေဢႃႇရသႃႇ တၢင်းၸဵမ်းဝၢၼ်ၽၢတ်ႇ ယွၼ်ႉၼႂ်းမၼ်းမီး fiber သုင်လႄႈ သမ်ႉမီး Calories ဢေႇ ၵွပ်ႈၼၼ် သင်ၵိၼ်မၢၵ်ႇႁူဝ်လိင်း ၼိုင်ႈလုၵ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် မွၵ်ႈ 168 ၵရမ်ႇ ပေႃးၼႆ ၸိုင် တေလႆႈႁပ်ႉသၢၼ်ဢႃႇႁႃႇရ မိူၼ်ၼင်ႇ−

 1. ဢဵၼ်ႁႅင်း 118 Calories
 2. Carbohydrates 31 ၵရမ်ႇ
 3. Protein 1 ၵရမ်ႇ
 4. ၶႆမၼ်း 0.3 ၵရမ်ႇ
 5. Fiber 6 ၵရမ်ႇ ၸႃႉၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉဢမ်ႇၵႃး မၢၵ်ႇႁူဝ်လိင်း ယင်းမီး Vitamin လႄႈ သၢၼ်ထၢတ်ႈဢၼ်မီးၽွၼ်းလီတေႃႇတူဝ်ၶိင်းထႅင်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ−
 6. Vitamin−A, Vitamin−C, Vitamin-E, Vitamin-K, Vitamin-B1, Vitamin-B6
 7. Potassium
 8. ထၢတ်ႈလဵၵ်း
 9. Manganese
 10. Folate
 11. Magnesium
 12. Phosphorus ၸႃႉၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယူႇ။

ၽွၼ်းလီမၢၵ်ႇႁူဝ်လိင်း

 1. လီတေႃႇသၢႆတႃ

ၼႂ်းမၢၵ်ႇႁူဝ်လိင်းၼၼ်ႉ မၼ်းတေမီးသၢၼ်တေႃႇသူႈ Antioxidants ဢၼ်လွင်ႈယႂ်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇ− Lutein တင်း Zeaxanthin သေ သၢၼ်သွင်ဢၼ်ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်သၢၼ်ဢႃႇ ႁႃႇရ ဢၼ်လွင်ႈယႂ်ႇ မီးသုၼ်ႇၸွႆႈလုမ်းလႃးပူၵ်းပွင် လႄႈ ၸွႆႈႁႄႉၵင်ႈသၢႆတႃ ၼႆယူႇ။

ၽွၼ်းလီ လႄႈ ၶေႃႈထုၵ်ႇလီၾၢင်ႉ မၢၵ်ႇႁူဝ်လိင်း မီးၸိူင်ႉႁိုဝ်?

 1. ၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ် ဢႃႇယူင်ႇ လႄႈ ဢွၵ်းဢေႃ

သၢၼ်ဢႃႇႁႃႇရ ၼႂ်းၸုမ်း Flavonoid ဢၼ်ပဵၼ် Fisetin သေ မီးၼႂ်းမၢၵ်ႇႁူဝ်လိင်း ၼၼ်ႉ မၼ်းၸွႆႈႁဵတ်းႁႂ်ႈတွင်းမၢႆလႆႈလီ လႄႈ ၸွႆႈႁႄႉၵင်ႈလွင်ႈသဵၼ်ႈဢႃႇယူင်ႇ လႄႈ သဵၼ်ႈဢွၵ်းဢေႃလူႉ သေဢမ်ႇၵႃး ယင်းၸွႆႈႁႄႉၵင်ႈလွင်ႈသတိ ဝိရိယ လူတ်ႈယွမ်း ဢိၵ်ႇတင်း ၸွႆႈၽိူမ်ႉထႅမ်ပၼ်သၢၼ် Serotonin ဢၼ်ပဵၼ်ၽွၼ်းလီတေႃႇတူဝ်ၶိင်း ထႅင်ႈ ၼႆယူႇ။

 1. လီတေႃႇႁူဝ်ၸႂ်

ၽၵ်းယိူဝ်ႈၼၢင်းၶဵဝ် လႄႈ မၢၵ်ႇမႆႉမၢၵ်ႇတွၵ်ႇ လၢႆလၢႆမဵဝ်း ဢၼ်မီးၽွၼ်းလီတေႃႇႁူဝ် ၸႂ်သေ ၸွႆႈႁႄႉၵင်ႈ လူတ်းယွမ်းတိုဝ်ႉတၢင်းပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ႁူဝ်ၸႂ်လႆႈ၊ မိူၼ်ၼင်ႇ ၼၼ်ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ၼႂ်းမၢၵ်ႇႁူဝ်လိင်းၼၼ်ႉ မၼ်းမီးသၢၼ် Potassium ဢၼ်ပဵၼ် သၢၼ်လွင်ႈယႂ်ႇတေႃႇႁူဝ်ၸႂ် ယွၼ်ႉၼၼ် သင်တူဝ်ၶိင်းႁဝ်းလႆႈႁပ်ႉသၢၼ် Potassium ၼႆႉ တဵမ်ထူၼ်ႈပေႃးၼႆၸိုင် မၼ်းတေၸွႆႈလူတ်းယွမ်းပၼ်တၢင်းပဵၼ်လိူတ်ႈသုင် ဢၼ်ပဵၼ်ငဝ်ႈႁၢၵ်ႈ လွင်ႈၵိူတ်ႇပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ႁူဝ်ၸႂ်ၼၼ်ႉ ၼႆယူႇ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼႆႉ Vitamin-C လႄႈ Folate ဢၼ်မီးၼႂ်းမၢၵ်ႇႁူဝ်လိင်းၼၼ်ႉ မၼ်း ယင်းၸွႆႈႁႄႉၵင်ႈ လွင်ႈပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်လွတ်ႇလိူတ်ႈဢွၵ်းဢေႃ လႄႈ လွင်ႈပဵၼ်ႁူဝ် ၸႂ်ဝၢႆးထႅင်ႈ ၼႆယူႇ။

 1. ၸွႆႈႁႄႉၵင်ႈၵႅၼ်ႇသႃႇလမ်းသႆႈယႂ်ႇ

မၢၵ်ႇမႆႉမဵဝ်းဢၼ်ပဵၼ် သီမၢၵ်ႇၸွၵ်း ဢမ်ႇၼၼ် သီလိူင် မိူၼ်ၼင်ႇ− မၢၵ်ႇႁူဝ်လိင်း ၼႆႉ မၼ်းတေမီးသၢၼ်ဢႃႇႁႃႇရ ဢၼ်လွင်ႈယႂ်ႇ ၼင်ႇ Beta Carotene သေ ပဵၼ် သၢၼ်ဢႃႇႁႃႇရ ဢၼ်ၸွႆႈၵုမ်းထိင်း လႄႈ လူတ်းယွမ်း လွင်ႈမုၼ်းလႅင်းၶွင်သႄးလ် ၵႅၼ်ႇသႃႇ ၼႆယူႇ။

လိူဝ်သေၼႆႉ ယွၼ်ႉၼႂ်းမၢၵ်ႇႁူဝ်လိင်းၼၼ်ႉ တေမီး Fiber သုင်သေ မီးၽွၼ်းလီ တေႃႇ ၶူင်ႇသၢင်ႈၽၢႆႈလူင် တင်း ၶူင်ႉသၢင်ႈယွႆႈဢႃႇႁႃႇရ ၸွႆႈႁဵတ်းႁႂ်ႈလမ်းသႆႈ ႁဵတ်းၵၢၼ်လႆႈလီလိူဝ်သေၵဝ်ႇ ၵွပ်ႈၼၼ် မၼ်းၸင်ႇလူတ်းယွမ်း လွင်ႈလမ်းသႆႈ မီးပၼ်ႁႃ ဢမ်ႇၼၼ် လွင်ႈပဵၼ်ၵႅၼ်ႇသႃႇလမ်းသႆႈယႂ်ႇ ၼႆယူႇ။

 1. ၸွႆႈႁႄႉၵင်ႈလွင်ႈပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်လုပ်ႇၶွပ်ႈ

လွင်ႈတေၸွႆႈႁဵတ်းႁႂ်ႈလုပ်ႇၵႅၼ်ႇၶႅင်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈတေလႆႈဢွၵ်ႇလဵၼ်ႈဢဵၼ်ႁႅင်း လႄႈ ၵိၼ်ၼမ်ႉၼူမ်းမဵဝ်းလဵဝ်ၵူၺ်း လွင်ႈၵိၼ်ဢႃႇႁႃႇရ ၽၵ်းယိူဝ်ႈၼၢင်းၶဵဝ် လႄႈ မၢၵ်ႇမႆႉမၢၵ်ႇတွၵ်ႇၵေႃႈ မီးၽွၼ်းလီတေႃႇလုပ်ႇမိူၼ်ၵၼ် ဢၼ်လွင်ႈယႂ်ႇသမ်ႉပဵၼ် မၢၵ်ႇႁူဝ်လိင်း ဢၼ်မီးသၢၼ် Polysaccharide ယွၼ်ႉၽူႈၶူၼ်ႉၶႂႃႉၶဝ် ထူပ်းႁၼ်ဝႃႈ သၢၼ် Polysaccharide ၼႆႉ မၼ်းၸွႆႈလူတ်းယွမ်းလွင်ႈပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်လုပ်ႇၶွပ်ႈလႆႈ ၼႆယူႇ။

လိူဝ်သေဢၼ်လၢတ်ႈမႃး ၼႂ်း 5 ၶေႃႈၼႆႉ ဢၼ်ပဵၼ်သၢၼ်ထၢတ်ႈ ၼႂ်းမၢၵ်ႇႁူဝ်လိင်း ၼၼ်ႉ မၼ်းယင်းတေၸွႆႈႁဵတ်းႁႂ်ႈတူဝ်ၶိင်း ၵႅၼ်ႇၶႅင်၊ ၽိဝ်ၼိူဝ်ႉၼင်ၶႅမ်ႉလီ လႄႈ ၸွႆႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၼိူဝ်ႉၼင် ၼၢၼ်းႁဵဝ်ႇယၢၼ်း ဢိၵ်ႇတင်း ၸွႆႈႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၵႅၼ်ႇ သႃႇတၢင်ႇၸိူဝ်း ၸွႆႈလိုပ်ႈလၢင်ႉၵိူဝ် ဢၼ်လိူဝ်ဢွၵ်ႇၵႂႃႇၼႂ်းတူဝ်ၶိင်း လႄႈ လူတ်းယွမ်း လွင်ႈပဵၼ်တိုင်ႇပဵၼ်ၵႂ်ႈ  ပဵၼ်ၼွင်တီႈတူဝ်ၶိင်း ၸႃႉၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယူႇ။

ၶေႃႈထုၵ်ႇလီၾၢင်ႉ မၢၵ်ႇႁူဝ်လီ

 1. မိူဝ်ႈတေၵိၼ်မၢၵ်ႇႁူဝ်လိင်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေလႆႈႁူႉဝႃႈ ၸွင်ႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇ မႅၼ်ႈၸွမ်းမၢၵ်ႇႁူဝ်လိင်းယူႇႁိုဝ် သင်ၵိၼ်ယဝ်ႉ ဢမ်ႇမႅၼ်ႈၼႆ တေတုမ်ႉတိူဝ်ႉ တေႃႇပၢႆးယူႇလီလႄႈ သင်မီးၽၢင်ႁၢင်ႈ ဢမ်ႇထုၵ်ႇမႅၼ်ႈ ၸွမ်းမၢၵ်ႇႁူဝ်လိင်း ၼင်ႇႁၢႆႉႁႅင်းၼႆၸိုင် ၸၢင်ႈထိုင်တၢႆလႆႈ ၼႆယူႇ။
 2. သင်မီးပၼ်ႁႃ ပၢႆးယူႇလီ ဢမ်ႇၼၼ် လႆႈၽႃႇတတ်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈတီႈတွင်ႉ လႄႈ ႁူင်းၶဝ်ႈပေႃးၼႆၸိုင်ႈ ႁႂ်ႈငိူင်ႉဝႄႈ လွင်ႈၵိၼ်မၢၵ်ႇႁူဝ်လိင်း တေႃႇထိုင် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇပေႃးႁၢႆလီယဝ်ႉ ၸင်ႇၵိၼ် ပေႃးဢမ်ႇၼၼ် မၼ်းတေၸၢင်ႈမီး လွင်ႈပိၵ်ႉတၼ်လႆႈတီႈလမ်းသႆႈ ၼႆယူႇ။
 3. ဢွၼ်တၢင်းတေၵိၼ်မၢၵ်ႇႁူဝ်လိင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ သုၵ်ႈလၢင်ႉႁႂ်ႈမူတ်းသႂ်ယဝ်ႉ ၸင်ႇၵိၼ်။
 4. သင်တေဢဝ်မၢၵ်ႇႁူဝ်လိင်း ၵႂႃႇသႂ်ႇၼႂ်းတူႈယဵၼ်ၼႆၸိုင် တေလႆႈဢဝ်ဝႆႉ ႁၢင်ႇၵႆၸွမ်း တၢင်းၵိၼ်တၢင်ႇၸိူဝ်း မိူၼ်ၼင်ႇ− ၼိူဝ်ႉသတ်းၵူႈမဵဝ်း လႄႈ ပႃ တွၼ်ႈတႃႇႁႄႉၵင်ႈလွင်ႈဢိူၵ်ႇဝၢၵ်ႇၸွမ်းတၢင်းၵိၼ် ဢမ်ႇၼၼ် လွင်ႈတိတ်း ၸပ်းဢၢႆတၢင်းၵိၼ် ၸႃႉၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယူႇ။

ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈလီ ပေႃးမီးၽွၼ်းလီၵေႃႈ ႁူႉတိုၼ်းမီးၽွၼ်းႁၢႆႉ ၵိုၵ်းႁွမ်းၸွမ်းၵၼ်မႃး ၵွပ်ႈၼၼ် ပေႃးတေၵိၼ်သင်ၵေႃႈယဝ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇတုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇ ပၢႆးယူႇလီၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလီၵိၼ်ႁႂ်ႈမၼ်းၵိုင်ႇတၢၼ်ႇပဵင်းပေႃးၵူၺ်းလႄႈ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီၵိၼ်ၼမ်လူၼ်ႉပူၼ်ႉတီႈ သေဢမ်ႇၵႃး မိူဝ်ႈၵိၼ်ယဝ်ႉ သင်ႁူႉဝႃႈ တူဝ်ၶိင်းမီးလွင်ႈၽိတ်းပိူင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ထုၵ်ႇလီၵႂႃႇႁႃမေႃယႃသေ ၵူတ်ႇထတ်း ၸႅတ်ႈတူၺ်းၼၼ်ႉ တေလီတီႈသုတ်းယူႇ။

ပိၼ်ႇတႅမ်ႈ − ၸၢႆးဢႅၼ်

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

ဢၢင်ႈဢိင် − https://www.sanook.com/

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း