ၽႅၼ်ၵၢၼ်တိုၵ်း 11.11 ၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင်သီႇဝၼ်းၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလူႉသုမ်း မွၵ်ႈၵႃႈႁိုဝ်?

တင်ႈတႄႇဢဝ်ဝၼ်းထီႉ 11 November 2023 မႃးၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ KA ၊ KNDF ၊ KNPLF ၊ DMO Local PDF လႄႈတင်း တပ်ႉလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼႂ်းဝဵင်း URF ၶဝ်ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ယုၵ်ႉဢဝ်ဝၼ်းထီႉ 11 လိူၼ် 11 ႁဵတ်းပဵၼ်ၸိုဝ်ႈၽႅၼ်ၵၢၼ်တိုၵ်းၶဝ်သေ သႂ်ႇၸိုဝ်ႈဝႆႉဝႃႈ 11.11 Operation ဝႃႈၼႆ။

KNDF ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ပၢင်တိုၵ်းဝၼ်းႁႅၵ်ႈၼၼ်ႉ တိုၵ်းသိမ်းလႆႈတပ်ႉ ၶွင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်တင်ႈဝႆႉ ပီယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင် ၸွမ်းဝဵင်းလွႆၵေႃႇ၊ ဝဵင်းၽၢႆၶုၼ်လႄႈ ဝဵင်းတီႇမေႃးသူဝ်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ 7 တပ်ႉသေ သိမ်းလႆႈပႃးၵွင်ႈလူင်ၵွင်ႈဢွၼ်ႇ ၼိုင်ႈပၢၵ်ႇပၢႆ ဢိၵ်ႇတင်းမၢၵ်ႇမိုဝ်ႉၸိုၼ်းယၢမ်းတင်းၼမ်လႄႈ ယိုဝ်းတူၵ်းလႆႈႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 1 လမ်း၊ တီႉလႆႈပႃးၽူႈမီးၸၼ်ႉ ဢိၵ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ် ဢၼ်ယွမ်းသိုၵ်းၼၼ်ႉထႅင်ႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵွၼ်ႇၼႆယဝ်ႉ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ယင်းတိုၵ်းသူၼ်းဝႆႉဝႃႈ တင်ႈတႄႇဢဝ်ဝၼ်းထီႉ 11 November 2023 ၼႆႉ သင်ဢမ်ႇမီး လွင်ႈတၢင်းလမ်ႇလွင်ႈၸိုင် ယႃႇႁႂ်ႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၵႂႃႇတႃႈပႆတၢင်းလႄႈ ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်သိုၵ်း မီးဝႆႉၼၼ်ႉသေ ယႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၸႂ်ႉတိုဝ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလူင် လွႆၵေႃႇ − တီႇမေႃးသူဝ်ႇ လွႆၵေႃႇ − မိူင်းပၢႆး လွႆၵေႃႇသီႇသႅင်ႇၸိူဝ်းၼႆႉဝႃႈၼႆ။

ၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင်ပၢင်တိုၵ်း 3 ဝၼ်း မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 13 November 2023 ၼၼ်ႉ လႆႈႁုဝႃႈ သိုၵ်းႁူမ်ႈႁွမ်း ၶဝ်ႈသိမ်းလႆႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈၸၼ်ႉၸွမ်ဝဵင်းလွႆႇၵေႃႇၼႆသေတႃႉ ယူႇတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း ဢမ်ႇပႆႇၸၢင်ႈယိုၼ်ယၼ်လႆႈႁင်းၶေႃ။

ၶုၼ်ပီႇထူး ႁူဝ်ပဝ်ႈ KNDF ယင်းၽၢၵ်ႇၵႂၢမ်းထိုင်ၵူၼ်းမိူင်းဝႃႈ “မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ၶဝ်ႈပွႆးတိုၵ်း ပုၼ်ႈတႃႇ ၽႅတ်ႉတရႄႇတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ တင်းမိူင်းယဝ်ႉ၊ တႃႇတေပူတ်းပႅတ်ႈ ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇ ၼႂ်းမိူင်းယၢင်းလႅင်လႄႈ တႃႇၵေႃႇတင်ႈ သုၼ်ႇလႆႈတႅပ်းတတ်းႁင်းၶေႃၼၼ်ႉၵေႃႈ တေလႆႈပူတ်းပႅတ်ႈ ၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းလွႆၵေႃႇယူႇ၊ ႁုဝႆႉယူႇဝႃႈ ပေႃးၶဝ်ႈတိုၵ်းသိမ်းဝဵင်း တေမီး လွင်ႈလူႉသုမ်းၼမ်ၼႆသေတႃႉ ဢၼ်ပိူင်ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇယၼ်ႇႁၢၵ်ႈၼၼ်ႉ လီၵူဝ်လိူဝ်ၼႆႉလႄႈ ၸင်ႇလႆႈတႅပ်းတတ်း ၽႅၼ်ၵၢၼ်တိုၵ်းၼႆႉယူႇ၊ ၶႆႈတိုၵ်းသူၼ်းဝႃႈ ဢမ်ႇႁိုင်သင်ၼႆႉ ႁဝ်းၸင်ႇၵွႆႈ ၵေႃႇတင်ႈ ဝဵင်းလွႆၵေႃႇပဵၼ်ဝဵင်းဢၼ် လွတ်ႈလႅဝ်းၵိုၼ်းၶွၼ်ႈလိူဝ်သေၼႆႉ” ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 13 November 2023 ၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ၵူဝ်ႇထူးဢွင်ႇလိၼ်း မေႃယႃ CDM ဢွၵ်ႇမႃး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႃႈႁူဝ် ၽူႈၵွၼ်း တၵသ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် မူဝ်းၸေႃႇၵူဝ်ႇ ဢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းလမ်ႇလွင်ႈ ၵုမ်းသင်ႇၵၢၼ် ငဝ်ႈငုၼ်းၽႅၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း ပိုၼ်ႉတီႈမိူင်းယၢင်းလႅင်ၼၼ်ႉဝႃႈ ဢမ်ႇဝႃႈၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၵေႃႈယဝ်ႉ ဢမ်ႇဝႃႈၵူၼ်းသိုၵ်း ၼႂ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈလီ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈယဝ်ႉ သင်ဝႃႈၽႂ်ဢဝ်တၢႆ ဢမ်ႇၼၼ် ၺွပ်းလႆႈ တူဝ်လိပ်းၵေႃႈလီ ပေႃးၼႄသၢၵ်ႈသေႇလၵ်းထၢၼ်မၼ်း လႆႈယူႇၼႆၸိုင် တေပၼ်ငိုၼ်းသူး သၢမ်ပၢၵ်ႇသႅၼ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသေမီးၶၢဝ်ႇ ပၼ်ၵႃႈႁူဝ်လိုဝ်းဢွၵ်ႇမႃးယဝ်ႉၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိၵ်ႉဢိုတ်းသဵၼ်ႈတၢင်း ဢၼ်လတ်း ၽၢၼ်ႇၼႃႈလုမ်း တၵသ ဝဵင်းလွႆၵေႃႇၼၼ်ႉသေ ပေႃးမီးၵူၼ်းလတ်းၵႂႃႇမႃးၸိုင် ပၼ်ၶေႃႈသင်ႇဝႆႉ ႁႂ်ႈယိုဝ်းၵမ်းလဵဝ်ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း