ၽႅၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း ဢၼ်ၶိုၼ်ႈ−ဢၼ်ႁူၼ် မိူင်းတႆး ၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇလႄႈ မုင်ႈတူၺ်းၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းမၢၼ်ႈ ၶၢဝ်းၼႃႈ

“ၸုၵ်းမၼ်ႈၼိူဝ်ၼမ်ႉတွၼ်းၽွၼ်းလႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ”

1။ မိူင်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ ၸုၵ်းမၼ်ႈတႃႇၼမ်ႉတွၼ်းၽွၼ်းလႆႈတႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၽႂ်မၼ်းၵမ်းသိုဝ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် တၢင်းဢွမ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၶိူဝ်းၵူၼ်းတင်းၼမ်ဢၼ်ယူႇသဝ်းၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈလႄႈ မိူင်းႁႅင်းယႂ်ႇ မိူင်းၶႄႇ ၼႆႉ လႆႈတိတ်းၸပ်းလႅၼ်လိၼ်ၵၼ် လုၵ်ႉဢဝ်မိူင်းၶၢင် တေႃႇႁွတ်ႈ မိူင်းတႆး ၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ၊ မိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ထိုင်လႅၼ်လိၼ်မိူင်းလၢဝ်းသေ ၼမ်ႉလိၼ်ႁိၼ်ၽႃတိတ်းၸပ်းၵၼ်ယဝ်ႉ ဢမ်ႇၵႃး သၢႆႁိူဝ်ႇငိူၼ်ႈၶႆးၵေႃႈ တေႃႈၵွင်ႉၼွင်ႇပဵၼ်သၢႆႁိူဝ်ႇငိူၼ်ႈၶိူဝ်းလဵဝ်ၵၼ်ပႃးၽွင်ႈယူႇယဝ်ႉ။ ဢၼ်လၢတ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ၶိူဝ်းပီႈၶိူဝ်းၼွင်ႉၼႆႉ ဢဝ်တင်းၵၢၼ်မိူင်းဝႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်တေႁၵ်ႉႁွမ်မၼ်ႈၵိုမ်းၶၢဝ်းယၢဝ်းၼၼ်ႉ ယင်းတႅၵ်ႇၼိူင်းၵၼ် မိူၼ်ပီႈၼွင်ႉႁွင်ႈသႆႈလုၵ်ႉမႃးတီႈလဵဝ်ၵၼ်ၼႆၵွၼ်ႇ။ မိူၼ်ၼၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ တင်းလႅၼ် လိၼ်မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃးၵေႃႈ လုၵ်ႉဢဝ်မိူင်းရၶႅင်ႇ မိူင်းၶျၢင်း ဢၼ်တိတ်းၸပ်း မိူင်းပင်းၵလႃးတဵၵ်ႉမႃး တေႃႇထိုင် ၸေႈၵႅင်း မိူင်းၶၢင် လိၼ်လႅၼ်ၸၢပ်ႈၵၼ်ထူင်ႇယၢဝ်းဝႆႉမိူၼ်ၵၼ်။

“ တွၼ်ႈလမ်ႇလွင်ႈ ၵၢၼ်မိူင်းၼႃႈလိၼ်”

2။ ဢဝ်တင်းပၢႆးၼႃႈလိၼ်ၵၢၼ်မိူင်းဝႃႈတႄႉ တင်းသွင်မိူင်း( မိူင်းၶႄႇ၊ မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး) ၼႆႉ တႃႇၼမ်ႉတွၼ်းၽွၼ်းလီၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၽႂ်မၼ်းၼၼ်ႉ တိုၼ်းၶႂ်ႈႁႂ်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈၼႆႉ မီးလွင်ႈၽွမ်ႉ ၽဵင်ႇ ၵတ်းၸိုၼ်ႈၼိမ်ယဵၼ် မုၼ်းလႅင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇဝႆႉယူႇ။ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁၼ်မိူင်းၼႆႉလူမ်ႉလႅဝ်ယွၵ်းယွႆ ပဵၼ်ၶုၼ်ဢွၼ်ႇတီႈလႂ်တီႈၼၼ်ႉ ၸိူင်ႉၼႆ။ ၼင်ႇႁိုဝ် ပီႈၼွင်ႉၸဵတ်းၸႄႈမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၽၢႆႇႁွင်ႇဝၼ်း ဢွၵ်ႇမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး တေဢမ်ႇၵူၼ်ႇပင်းလႄႈ ပုၼ်ႈပၢင်ႈၽွၼ်းလီၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး ၼၼ်ႉ တိုၼ်းၵွင်ႉၵၢႆႇၵၼ်တင်း ပုၼ်ႈပၢင်ႈၽွၼ်းလီမိူင်းမၢၼ်ႈ ၵမ်းသိုဝ်းဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။

“ ၽႅၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း 1027 ”

3။ ဝၼ်းထိ − 27 October,2023 ၼၼ်ႉ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း ( MNDAA , TNLA , AA ) ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းမႂ်ႇ ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ “ ၽႅၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း 1027” ၼႆမႃးယူႇယဝ်ႉ။ ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်း ပွတ်းပွတ်းၵူၺ်း တိုၵ်းသိမ်းလႆႈ တပ်ႉပၢင်သဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ တပ်ႉပၢင်သဝ်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၊ ဝဵင်းမူၼ်းၵူၼ်းၵိုၼ်း ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် ၶႄႇ−တႆး ၸိူဝ်းၼႆႉ ထုၵ်ႇၵုမ်းၵမ်လႆႈ။ ဝဵင်းၽွင်းသႅင် ၊ ဝဵင်းၵျိၼ်းသူၺ်ႇႁိူဝ် ၼႆႉပဵၼ်ဢၼ်လိုဝ်းလင်ဝႆႉ။ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ ၼႂ်းဝၼ်းထိ 6 November,2023 သိမ်းလႆႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းဝႃႈၼႆ။ ဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆးၵေႃႈတိုၵ်ႉၽႅၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်ယူႇ ၊ ဢမ်ႇပႆႇႁုပ်ႈသိမ်းလႆႈ၊ ၶဵင်ႈၼႃႈသိုၵ်းတေႃႈၵၼ်ဝႆႉယူႇ။ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈပွႆႇၽႃႈ တပ်ႉ100 ပၢႆလႄႈ ပၢင်သဝ်းပလိၵ်ႈတင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။ ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉမ (99) မိူင်းၵူဝ်းၵေႃႈ ထုၵ်ႇၺႃး တရူၼ်းပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇလႄႈ လႆႈတူၵ်းသုမ်းၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 7 November,2023 လႆႈငိၼ်းၼင်ႇၼႆ။

“ၶပ်ႉၵၢမ်းတူၺ်းမိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး”

4။ မိူင်းတႆး ၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇၼႆႉ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼႃႈလိၼ် ဝ ၊ ၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ၊ ပလွင်ႈ ဢိတ်းဢွတ်းယဝ်ႉ ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်ၽႅၼ်ႇလိၼ်ၵိုၵ်းမိူင်း ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆးမႃး။ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၊ သႅၼ်ဝီ ၼႆႉ တိုၼ်းပဵၼ်ဝဵင်းတႆး။
− မိူင်းတႆးၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇၼႆႉ ဢၼ်ဢမ်ႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA သေ မီးၸုမ်းၵိုတ်းသိုၵ်းပၢၼ်ၼဝတ မိူၼ်ၼင်ႇ UWSA,SSPP/SSA,NDAA ၸိူဝ်းၼႆႉ။ MNDAA သမ်ႉႁဵတ်းဢူၺ်းလီ TNLA, AA သေ တူင်ႉၼိုင်ၸွမ်းၵၼ်ဝႆႉ။
− ၼႂ်းၼႃႈတီႈ သုၼ်ႇဢုပ်ႉပိူင်ႇႁင်းၶေႃႈ ဝ ၊ ပလွင်ႈ ၊ ၵူဝ်းၵၢင်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ မီးၽၢႆႇဢွၼ်ႁူဝ် ဢုပ်ႉပိူင်ႇပိုၼ်ႉတီႈသေယူႇဝႆႉတႂ်ႈၶူင်းသၢင်ႈဢုပ်ႉပိူင်ႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈဝႆႉ။
− ၸုမ်း BGF ၵူႈၸုမ်းၸုမ်း တႄႇဢဝ် ၶၢင်ပၢင်ဝႃႈ တေႃႇထိုင်ၼႃႈတီႈၶိုၵ်ႉတွၼ်း သူၺ်ႇၵုၵ်ႉၵူဝ်ႇမိူင်းယၢင်းၼႆႉ ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေ မိူင်းတႆးၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇယဝ်ႉ ပေႃႇမႃးဝၢႆးပၢၼ် ၼယၵ ၼႆႉ။
− ငဝ်ႈငုၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇတႄႉ ဝႆႉၼမ်ႉၼၵ်းပဵၼ်ပိူင်လူင် ၼိူဝ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်း BRI , CNPC ,CMEC ၼႆသေတႃႉၵေႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈပိုၼ်ႉတီႈမိူင်းၶႄႇတႄႉ ၵမ်ႈၼမ်ဝႆႉၼမ်ႉၼၵ်းၼိူဝ်ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ ဢမ်ႇၶဝ်ႈတၢင်းၵၢၼ်ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ပဵၼ်ပိူင်လူင်ဝႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇ သႅင်ၶဵဝ်၊ ၶူဝ်းၶွင်တႂ်ႈလိၼ် ၊ မႆႉၵူႈၸိူဝ်းၸိူဝ်း ဢၼ်သိုဝ်ႉလႆႈတင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေ ပိုတ်ႇမၢႆပၢၼ်ႇၵူႈလၢႆးလၢႆး မိူၼ်ၼင်ႇလႆႈၶႂၢင်ႉဝႆႉ။
− ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈလႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵူႈပၢၼ်ပၢၼ် ၊ တေႃႇထိုင်ၸုမ်း CPB ယဝ်ႉ၊ မႃးႁွတ်ႈထိုင်ပၢၼ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး−ၶႄႇၼႆႉ ယုမ်ႇယမ် ယိပ်းၵမ်မၼ်ႈၼိူဝ်မိူင်းၶႄႇၼႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇလႅပ်ႈပဵၼ်ပေႃႈၸဝ်ႈငဝ်ႈႁိူၼ်းဝႆႉၸိူင်ႉၼႆ။
− မိူင်းၶႄႇ ၼပ်ႉသၢင်ႈ လွင်ႈၸုမ်းလွၵ်ႇလႅၼ်ၼိူဝ်ဢွၼ်ႇလႆး ( ၸုမ်းၵျႃးၽျၢၼ်ႉ)     လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ၸင်ႇၸႂ်ႉလၢႆးၽွင်းတၢင် ၶဝ်ႈႁႃမိူင်းလၢဝ်း၊ ၵမ်ႇပေႃးတီးယႃး ၊ မိူင်းမၢၼ်ႈ လၢႆပွၵ်ႈလၢႆၶႃႇယူႇယဝ်ႉ။ ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၵႄႈၶၢႆလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၽၢႆႇၸုမ်းႁူမ်ႇလူမ်ႈၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ၵႄႈလိတ်ႈ ဢမ်ႇပေႃးတိူဝ်ႉ ၼဵၼ်မၼ်းသေ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇဢမ်ႇပဵင်းပေႃးႁၢၼ်ႉၸႂ် လႆႈႁၼ်ၼင်ႇၼႆ။
− ဝၢႆးၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼႂ်းမိူင်း မိူင်းမၢၼ်ႈ ၵေႃႉမႂ်ႇၶိုၼ်ႈမႃး ၸင်ႇမီးလွင်ႈတီႉၺွပ်းၸုမ်းၵျႃးၽျၢၼ်ႉ ၸွမ်းၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းသေ ပဵၼ်ၶၢဝ်ႇၼႃႈၼိုင်ႈမႃး။ တီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင်သူင်ႇတူဝ်ပၼ်ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်ၵေႃႉ တေႃႇႁွတ်ႈထိုင် တႃႇၵုင်ႈ တႃႈလိူဝ်ႇ၊ ႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ NCA မီး ၽူႈၼမ်း BGF ၵမ်ႈၽွင်ႈ၊ တၢင်တူဝ်မိူင်းၶႄႇ၊ မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃးၸိူဝ်းၼႆႉၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ဢမ်ႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ဢၼ်ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈတႄႉဢမ်ႇလႆႈႁၼ်ၶိုၼ်ႈၶဝ်ႈၸွမ်း။
− ယေးငိုၼ်းမိူင်းၶႄႇ ဢမ်ႇပၼ် မိူင်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်ႇမၢႆပၢၼ်ႇ သႂ်ႇသဵၼ်ႈမၢႆလမ်( Black list ) ဝႆႉ၊ ၶႄႇတီႉၺွပ်း ၸုမ်းတၢင်တူဝ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၵူဝ်းၵၢင်ႉ (11) ၵေႃႉ၊ တီႉၺွပ်းပႃး ၵႅမ်ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်းဝ၊ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတီႉၺွပ်း လုၵ်ႈၶူၺ်ၵဝ်ႇလႄႈ လၢၼ်ၸၢႆး ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ဝ ၊ ၽၢႆႇလုမ်းတြႃးမိူင်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ သိုပ်ႇဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တီႉၺွပ်းၸွမ်းသေ လွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ႁၼ်ဢွၵ်ႇမႃးၼိူဝ်တူင်ႇဝူင်းသိုဝ်ႇ ၶၼ်ဝႆး ယူႇယဝ်ႉ။
− လႆႈၾၢင်ႉသတိႁၼ်မႅၼ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ၽၢႆႇမိူင်းၶႄႇ ဢမ်ႇႁၼ်ၽွၼ်းသင်ၼိူဝ် ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တူင်ႉၼိုင်ၶပ်းၶိုင်ၽဵဝ်ႈလၢင်ႉၸုမ်းၵျႃးၽျၢၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ၸုမ်းBGFs ၸိုဝ်ႈသဵင်လင် ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ထႆး သူၺ်ႇၵုၵ်ႉၵူႇ လႄႈ၊ ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း ဝ ၊ မိူင်းလႃး ၊ ၵူဝ်းၵၢင်ႉ လၢဝ်ႇၵၢႆး ၊ ၵျိၼ်းသူၺ်ႇႁိူဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇတူင်ႉၼိုင်ႁဵတ်း သၢင်ႈတႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ လႆႈတိုဝ်းၵမ်ႁဵတ်းၸွမ်း ၶေႃႈလႆႈၸႂ်ၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်ဝႆႉ ၼႆ ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ လႅပ်ႈတေဢမ်ႇပွင်ႇၸႂ် လႄႈ ဢမ်ႇပဵင်းပေႃးႁၢၼ်ႉၸႂ် တေလႆႈႁၼ်ၼင်ႇၼႆ။

“လၢမ်းတူၺ်း ၶေႃႈယိူင်းထိုင် ၽႅၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း 1027”

5။ ၼင်ႇၼမ်ႉၵတ်ႉၺၢၼ်ႇလမ်းၶိုတ်းလႆႈၼၼ်ႉ လၢမ်းၶၢတ်ႈတူၺ်း ၽႅၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း 1027 ၶွင် (3) ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ဝႆႉၸိူင်ႉၼႆ။

(ၵ) ဢမ်ႇမီးၾႆးၶဵဝ်မိူင်းၶႄႇ၊ ဢမ်ႇလႆႈဢုပ်ႇၵုမ်ငူပ်ႉငိ ၸုမ်းဝ လႄႈ ၸုမ်းမိူင်းလႃးသေ လွင်ႈၵၢၼ်ငိုၼ်း ၊ ၵၢၼ်တေႃႉသူင်ႇ ၊ လွင်ႈတႃႇတပ်ႉတေၶိုၼ်ႈတေႁူၼ် ႁႂ်ႈမႅၼ်ႈယမ်သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း၊ ဢမ်ႇလႆႈၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်း သေၽိုၵ်းၽွၼ်းၵၢၼ်သိုၵ်းဝႆႉၼႆ  ၽႅၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း 1027 ၼႆႉလႅပ်ႈတေဢမ်ႇပဵၼ် မႃးလႆႈ ႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉၼႆ။

(ၶ) ပဝ်ႉမၢႆ ၸုမ်းMNDAA ၼႆႉ ပဵၼ်တႃႇဢဝ်တႅၼ်းတီႈယူႇ ၼင်ႇ “ယၼ်ႇ” မႃးတႅၼ်ႈတီႈ “ ၽူင်ႇ” ၊ တီႈ“ ပၢႆႇ” ၼႆႉၵေႃႈ ၶိုၼ်းဢဝ် “ ယၼ်ႇ” မႃးတႅၼ်းဢဝ်တီႈယူႇၶိုၼ်း ၼႆလၢမ်းၶၢတ်ႈဝႆႉ ၽႅၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း ၶဝ်ၸိူင်ႉ ၼႆ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၼႂ်းၽႅၼ်ၵၢၼ်ပၢႆးတိုၵ်းၶဝ်သမ်ႉ လႆႈႁၼ်ဝႃႈ တႃႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉၵူၼ်ႇလူမ်ႉပႅတ်ႈ ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်းလႄႈ ၽဵဝ်ႈလၢင်ႉၸုမ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၵျႃးၽျၢၼ်ႉ ဝႃႈၼႆဝႆႉ။ ၶေႃႈထိၼိုင်ႈတႄႉ ယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇၵပ်းၵၢႆႇ တင်း NUG သေ ၶေႃႈထိသွင်တႄႉ ပိူင်လူင်မုင်ႈၸူးတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ၵပ်းၵၢႆႇပႃး ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ်ၵၢၼ်မိူင်း FPNCC ဝႆႉ၊ ၶႂ်ႈဢဝ် ၶျိၼ်းသူၺ်ႇႁိူဝ် လၢဝ်ႇၵၢႆး ၽွင်းသႅင် ၽေႃႇၼမ်ႉၼႄတူဝ် မိူၼ်ၸၼ်ႉ ပၢင်သၢင်း ၊ မိူင်းလႃး ယိူင်းဝႆႉၸိူင်ႉၼၼ်။

(င) ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း BRI , CNPC မႁႃႇပိဝ်ႇႁႃႇၶွင်မိူင်းၶႄႇ ၼၼ်ႉ ၶိုၼ်ႈဝႆး ထွႆဝႆးသေ ၶႂ်ႈၼႄမိူင်းၶႄႇဝႃႈ ၸုမ်းႁဝ်း ၸုၵ်းမီးဝႆႉယူႇတီႈၵဝ်ႇ ၶွင် CMEC ၼႆယဝ်ႉ။ တႃႇၵုမ်းထိင်းၼႃႈလိၼ်ၶၢဝ်းယၢဝ်းတႄႉ ဢမ်ႇလဵပ်ႈၸႂ်ႈ၊ တႃႇထိင်းၶၢဝ်းယၢဝ်းၵေႃႈ တေဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈ၊ ၵွပ်ႈၼၼ် ၸင်ႇထွႆၶိုၼ်းႁၢမ်ႉဝႆး ၸိူင်ႉၼၼ်။

(ၸ) ၵူၺ်းၵႃႈ တင်းတၢင်ႇပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႈ ၽေႃႇသၢင်ႈပၢင်တိုၵ်းၸွမ်းၵမ်းလဵဝ်သေ  ၵွင်ႉၵၢႆႇၵၼ်ပႃး NUG, EAOs ၼႆၸိုင် ပိူင်ပဵၼ်မိူင်းတႆး ၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ တေၸၢင်ႈၵပ်းတၢမ်းလၢမ်းၵႂႃႇ မိူင်းမၢၼ်ႈပွတ်းႁွင်ႇ ၊ ပွတ်းၸၢၼ်းသေ ယိူင်းမၢႆလူင်ၶွင်ၶဝ်ၵေႃႈ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈ တႃႈၽွၼ်းလႆႈပုၼ်ႈပၢင်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ မိူင်းၶႄႇ မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး လႅၵ်ႈလၢႆႈၵႂႃႇၸွမ်းတင်းၼမ်ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။ ဢမ်ႇပႃးၵၢင်ၸႂ် မိူင်းလူင်သွင်မိူင်းၸိုင် တႃႇႁႂ်ႈၶေႃႈယိူင်းဢၢၼ်းလူင် ဢွင်ႇမၢၼ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉ တေပဵၼ်ယၢပ်ႇတႄႉတႄႉ။

(သ) ပိုၼ်ႉတီႈၽေႃႇပၢင်တိုၵ်း 1027 ၼႆႉ ပဵၼ်လိၼ်တႆး လၢႆႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီႊမိူင်းယဝ်ႉ။ လႆႈႁၼ်ယူႇၼႆႉ ၸုမ်း SSPP / SSA , RCSS/SSA ၼိမ်ယဵၼ်သေ ဢမ်ႇလႆႈၶဝ်ႈပႃးၸွမ်းဝႆႉ။ ပိူင်လူင်ၵူၼ်းမိူင်းတႆး လႆႈၶၢမ်ႇတၢမ်ႇသိုၵ်းၼႆႉသေ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၶဝ်၊ ၵူၼ်းဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်ႇတီႈသီႇလႅၼ်မႃးႁဵတ်း ၵၢၼ်ၼၼ်ႉ ထူပ်းတၢမ်ႇၽေးသိုၵ်းဝႆႉယူႇ။ ၼႂ်းဢူၺ်းလီ (3) ၸုမ်းၼၼ်ႉ ၸုမ်း ULA/AA ၼႆႉ ၵႂႃႇတီႈၵႆၵူၼ်းမိူင်း တူဝ်ၵဝ်ႇ တင်းမိူင်းတႆးပုၼ်ႉသေ ဢမ်ႇပႃးၽွၼ်းပၢင်ႈၶိူဝ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ၵႂႃႇႁဵတ်းပၼ် ၽွၼ်းပၢင်ႈတႃႇဢူၺ်းလီၵူၺ်းၼႆ ၼႆႉၵေႃႈလၢၵ်ႇလၢႆးဝႆႉယူႇ။ ၵူၼ်းမိူင်းရၶႅင်ႇၵေႃႈ ၵွၼ်ႇပႆႇလႆႈပၢတ်ႇ ၶဝ်ႈဢဝ်ၶဝ်ႈၼႆႉ ၵူဝ်လႆႈ မီးပၢင်တိုၵ်းၶိုၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး မႆႈၸႂ်ၵၼ်ၼၼ်ႉသေ ၶၢဝ်းတၢင်းၽႅၼ် ၵၢၼ်သိုၵ်းပွၵ်ႈၼႆႉ တေႁူမ်ႇတူဝ်ႈပႃးထိုင်ယူႇႁႃႉ? ၶေႃႈတွပ်ႇမၼ်းၵေႃႈ လိူဝ်သေ ၶေႃႈယွၼ်းသူးမႅတ်ႉတႃႇ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢၼ်တေတုမ်ႉတွပ်ႇမႃးၵူၺ်းၼႆ ႁၼ်ထိုင်ပွင်ႇၸႂ်ၸွမ်းယူႇ။

“ၼၸၵ လႄႈ လွၵ်းၵႆႇတပ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ”

6။ ယူႇတီႈၸဵင်ႇမုင်ႈႁၼ် လၢႆးၵၢၼ်ၽွင်းတၢင် ၊ ၵၢၼ်သိုၵ်း၊ ၵၢၼ်မိူင်း လွၵ်းတိုၵ်း ပၢႆးသိုၵ်း မႁႃႇပိဝ်ႇႁႃ ၊ ၼီးပိဝ်ႇႁႃႇ  ၶေႃႈယိူင်းဢၢၼ်း လူင် တပ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ၼၸၵ လႄႈ ၸၢမ်းမုင်ႈတူၺ်းၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းမၢၼ်ႈ ဝႆႉၸိူင်ႉၼႆ။

(ၵ) ၶေႃႈယိူင်းဢၢၼ်းလူင် ၼႆႉ လုၵ်ႉတီႈလွင်ႈၵပ်ႉၵိၼ်းၵၢၼ်သိုၵ်း ၼႃႈမိူင်းတႆး ၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇသေ  တေၸၢင်ႈမုင်ႈသူႇၸူး လွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈၵႄႈလိတ်ႈလႆႈ ၵၢၼ်မိူင်းၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈဢၼ်ယုင်ႈယၢင်ႈၼႆႉၵႂႃႇယူႇ။ တေသိုပ်ႇၶိုၼ်ႈၼႃႈတေႃႇပေႃးႁၼ်ၽွၼ်းလီ ၵေႃႇတင်းလႆႈ ၸိုင်ႈမိူင်းၽႅတ်ႇတရႄႇမႂ်ႇလႄႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ် မိူင်းမၢၼ်ႈ ယူႇယဝ်ႉ။

(ၶ) ပၢင်တိုၵ်း1027 ၸုမ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်း ၽေႃႇသၢင်ႈယူႇၼႆႉ ပဵၼ်ၼႂ်းတူင်ႇတၢင်ႇပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်မီး တေႃႈလွတ်ႇၵႅတ်ႉၼမ်ႉမၼ်းမဵၼ်၊ လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈႁႅင်းထၢတ်ႈ ၊ BRI လႄႈ ပဵၼ်ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ CMEC  တႃႇပုၼ်ႈပၢင်ႈၽွၼ်းလီတင်းသွင်ၸိုင်ႈမိူင်းသေ တီႈၸိူဝ်းၼႆႉၼႆႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းၶႄႇႁူႉႁၼ်ဝႃႈ ဢႃႇၼႃႇသုမ်ႇငမ်းပဝ်ႇႁၢမ်းဝႆႉၵေႃႈပႃး ဝႆႉၼႆယူႇ။ တႃႇႁႂ်ႈလူင် ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ လႄႈ တပ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူႉဝႃႈ တီႈဢႃႇၼႃႇလုတ်ႈႁၢမ်းပဝ်ႇဝႆႉ ၼၼ်ႉ မၼ်းလူဝ်ႇလႄႈလမ်ႇလွင်ႈၵႃႈႁိုဝ် ၼႆၵေႃႈ ၶႂ်ႈပဵၼ်သတိပႃးဝႆႉၸိူင်ႉၼၼ်။

(င) လၢႆးလဵဝ်ၵၼ် ဢၼ်ၵၢၼ်လွၵ်ႇလႅၼ်ဢွၼ်ႇလၢႆး ၵျႃးၽျၢၼ်ႉ ႁိူဝ်းႁိူင်းယူႇ ၸွမ်းပိုၼ်ႉတီႈၼႃႈလိၼ် ၶိုၵ်ႉတွၼ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၸွမ်းလူၺ်ႈလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၶေႃႈလႆႈၸႂ်ၵိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်သေ ႁႂ်ႈလႆႈႁူႉဝႃႈ ဢမ်ႇလႆႈယူႇတႂ်ႈ ဢႃႇၼႃႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ ၼႆၵေႃႈပႃးယူႇ။

(ၸ) လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ၵူႈပၢၼ်ပၢၼ်ၼၼ်ႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈႁူႉဝႃႈ ၸဵမ်ပၢၼ် ပၵပ ( CPB ) တေႃႇထိုင် ပၢၼ်ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ၶႄႇယၢမ်းလဵဝ်၊  မိူင်းၶႄႇ ၼႆႉမိူၼ်ၼင်ႇ ပေႃႈၸဝ်ႈငဝ်ႈငႃႇလူင် လႄႈ မိူင်းၶႄႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈႁူႉပႃးဝႃႈ လွင်ႈၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇ တေႃႉသူင်ႇၵေႃႈၵွင်ႉၵၢႆႇပႃးၼႆ ယဝ်ႉ။ ၸႂ်ႉလၢႆးပိဝ်ႇႁႃႇ ႁႂ်ႈႁဝ်းၵုမ်းထိမ်းၵူၼ်းႁဝ်း ၸိူင်ႉၼၼ်။ ယွၼ်ႉၼၼ် လွင်ႈဢၼ် ၽၢႆႇတပ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထွႆထွၼ်တပ်ႉဢွၼ်ႇ ၶွၼ်ႈတီႈတပ်ႉလမ်ႇလွင်ႈပဵၼ်ပိူင်လူင်ယၼ်ႇသိုၵ်းဝႆႉၼႆႉ မွၵ်ႈၼိုင်ႈဝူင်ႈသေ ပဵၼ်လၢႆးႁႃတၢင်းၽွင်းတၢင်ႁႂ်ႈၶႅမ်ႉလႅပ်ႈၵၼ် တင်းမိူင်းၶႄႇ တႃႇပၼ်ၾႆးၶဵဝ်မႃးၶိုၼ်းႁိုဝ် ၼႆဝူၼ်ႉၼပ်ႉႁၼ်ပႃး ၸိူင်ႉၼႆ။

(သ) ယွၼ်ႉၼၼ် တေထွႆၵမ်း 2 ယၢင်ႈ ၊ 3 ယၢင်ႈ ၵႃႈဢမ်ႇပႆႇလႆႈ ၾႆးၶဵဝ်တီႈၶႄႇၼၼ်ႉ တေၽႅၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်းဝႆႉသေ တပ်ႉငဝ်ႈၶၢမ်ႇတိုၵ်းလူင်တႄႉ တေတမ်ႉဝႆႉတီႈလႅၼ်လိၼ်မိူင်းတႆး ပၢင်ဢူလူင် ၼွင်ၶဵဝ်ယဝ်ႉ၊ တိုတ်ႉၸၼ်ၽႅၼ်ၵၢၼ် လုၵ်ႉတီႈၶၢမ်ႇတိုၵ်းၼၼ်ႉသေ ထူဝ်းသိုၵ်းၶိုၼ်ႈ တိုၵ်းၶိုၼ်း ၸိူင်ႉၼၼ်ယူႇယဝ်ႉ။

(ၺ) တေႃႈၼင်ႇၼၼ် တီႈငဝ်ႈငုၼ်းၸုမ်း EAOs ၵမ်ႈၽွင်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ တပ်ႉပၢင်သဝ်း တီႈဝႆႉလၢၵ်ႈၼၢၵ်ႈ ၶိူင်ႈယိပ်း ၊ ႁူင်းၸၢၵ်ႈၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ လႅပ်ႈတေဢဝ်မၢႆၽိၵၢတ်ႇမၼ်းဝႆႉပႃးယူႇ။ လၢႆးလဵဝ်ၵၼ် ပိုၼ်ႉတီႈပွတ်းရၶႅင်ႇၵေႃႈ တႃႇႁႂ်ႈၸုမ်း AA ဢၼ်ၶဝ်ႈပႃးၸွမ်းၼႂ်းၼႃႈမိူင်းတႆးၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ လူတ်းယွမ်းၼၼ်ႉ  တေတတ်းၶႅၼ်ႈလႅၼ်ၸွမ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းထၢၼ်ႇတလၢၼ်ႇသေ မၵ်းမၼ်ႈ ရၶႅင်ႇၶဝ်ႈပႃးဝႆႉၼႂ်းတူင်ႇတၢင်ႇၵုမ်းၵမ်ဝႆႉယူႇ။

(တ) ၽႅၼ်ၵၢၼ်ၶိုၼ်ႈတိုၵ်းၶိုၼ်း ၶွင်တပ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ၸၢင်ႇတႄႇငဝ်ႈတီႈ ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လႆႈမၵ်းမၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ပဵၼ်ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉၼႆသေ တႃႇၶိုၼ်းၵုမ်းထိင်းလႆႈ ဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး ၊ ၶျိၼ်းသူၺ်ႇႁိူဝ် ၊ ၽွင်းသႅင် ၊ ၼမ်ႉၶမ်းၼၼ်ႉ တမ်းဝၢင်းပိဝ်ႇႁႃႇ တေဢဝ်တၢင်း ႁူမ်ႈမိုဝ်း တင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇဢမ်ႇၵႃး တႃႇၵူၼ်ႇမူၺ်ႇလႆႈ ၵၢၼ်ငၢၼ်ၸုမ်းၵျႃးၽျၢၼ်ႉၼၼ်ႉၵေႃႈ ယိူင်းဢၢၼ်းပႃး တႃႇႁႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈတင်းသွင်မိူင်း ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵုမ်းထိင်းၵႂႃႇၵွၼ်ႇယဝ်ႉ။

(ထ) ၼင်ႇႁိုဝ်ပိုၼ်ႉတီႈမိူင်းတႆး ၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇၵတ်းယဵၼ်ၼိမ်မၼ်ႈၼႆႉ ၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်မိူင်း မၢၼ်ႈၼႆႉ လမ်ႇလွင်ႈတႄႉတႄႉသေဢမ်ႇၵႃႈ ဢမ်ႇပႃးလွင်ႈၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ႁူမ်ႈမိုဝ်းမိူင်းၶႄႇၵေႃႈ တေဢမ်ႇ ပဵၼ်လႆႈ။ မိူၼ်ၼင်ႇ ၶၵ်ႉၵၢၼ်ပိူင်ပဵၼ်ယၢမ်းလဵဝ် လွင်ႈၵပ်ႉၵိၼ်း ၵၢၼ်သိုၵ်း ၵၢၼ်မိူင်းၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈၼပ်ႉသၢင်ႈယွၼ်ႇယၢၼ်းတင်းၼမ်သေ ႁႂ်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈပေႃႇပဵၼ်မႃးလႆႈ မိူင်းမၢၼ်ႈၵတ်းယဵၼ် လႄႈ ၸိုင်ႈမိူင်းၾႅတ်ႈတရႄႇမႂ်ႇ ၼႆ မုင်ႈမွင်းဝႆႉယူႇ။

“ ၼၸၵ လႄႈ လွၵ်းလဵၼ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းလူင်”

7။ လွင်ႈတူင်ႉၼိုင် ၵၢၼ်ၽွင်းတၢင်၊ ၵၢၼ်မိူင်း၊ ၵၢၼ်သိုၵ်း ၸိုင်ႈမိူင်းလူင်လႄႈ ၼၸၵ ၼႆႉ ၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉ လႆႈႁၼ်ထၢင်ႇၸႅင်ႈမႃးယူႇယဝ်ႉ။ ပွႆႇၸုမ်းတၢင်တူဝ်ၵႂႃႇမိူင်းၶႄႇ ၊ တၢင်တူဝ်မိူင်းၶႄႇ မႃးမိူင်းမၢၼ်ႈ၊ ၸုမ်းယႃႉႁိူဝ်းတပ်ႉၼမ်ႉရၢတ်ႉသျႃး ၼႃႈၼမ်ႉပၸိၽိၵ်ႉလႄႈ ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉၼမ်ႉ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း လႄႇလၢဝ်း ၊ လႄႈ ၶၢဝ်ႇငၢဝ်းၽိုၵ်းသိုၵ်းႁူမ်ႈၵၼ်၊  မိူဝ်ႈပႆႇႁိုင်ၼႆႉ မီးၶၢဝ်ႇထႅင်ႈ လွင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး တေႁူမ်ႈၵၼ်ၽိုၵ်းသိုၵ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်လွၵ်းၶၢႆႉလွင်ႈလီ ဢၼ်လၢၵ်ႇလၢႆးဢွၵ်ႇမႃး ဝၢႆးၼႃႈသိုၵ်းပၢင်တိုၵ်း မိူင်းတႆး ၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇပဵၼ်မႃးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

သင်ဝႃႈ ၼၸၵ ဢမ်ႇၸတ်းၵၢၼ်ယဝ်ႉယႃႇလႆႈ ၼႃႈသိုၵ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ႁႂ်ႈယဝ်ႉလႆႈ ၼႂ်းလိူၼ် Novermber,2023 ၼႆႉၸိုင် တေႃႇထိုင် လိူၼ် December,2023 သဵင်ႈၼႆႉတႄႉ တေလႆႈဝႃႈ  မုင်ႈၸူး လွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈလူင်ၵၢၼ်မိူင်းမိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉဢၼ်ၼိုင်ႈယဝ်ႉၼႆ ဝူၼ်ႉႁၼ်ဝႆႉပႃးၼင်ႇၼႆ။

ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈလီ လုၵ်ႉတီႈငဝ်းႁၢင်ႈပၢင်တိုၵ်းႁူဝ်ပီႊ2023 ၼၼ်ႉသေ ၽွင်းၶဝ်ႈၶၢဝ်းၵတ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်တႄႉ ၶိုၼ်းလႆႈႁၼ် ဢၢႆၵၢၼ်ႉဢၢႆယၢမ်းပူင်ႇပိဝ်ဝႆႉယဝ်ႉ။ ဢၢႆၶႅဝ်းၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈၵေႃႈ လႆႈသႅဝ်မႃးယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉလွင်ႈတင်းၸင်းၵၼ်၊ လွင်ႈမိူၵ်ႈမႂ်ႈတေႃႇၵၼ်လႄႈ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႂ်းမိူင်းတႆးလႄႈသင်၊ မိူင်းၶျၢင်း ၊ ယၢင်းလႅင် ၊ မိူင်းယၢင်း ၊ မိူင်းၶၢင်ၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈသင်၊ ထုင်ႉလိၼ်ပဵင်းမၢၼ်ႈၶဝ်လႄႈသင်  သႅဝ်ႁွၼ်ဢၢႆ လိူတ်ႈသုမ်ႇၵုမ်ႈမုင်းတၼ်ဝႆႉ၊ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢၼ်လႆႈၶၢမ်ႇတၢမ်ႇၽေးသိုၵ်းသိူဝ် တုၵ်ႉတူဝ်တုၵ်ႉၸႂ်ယၢပ်ႇ ယၢၵ်ႈလၢႆပိူင်ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉၸုမ်းၵူၼ်းသူင်မိုတ်ႈမၵ်ႉပၢင်သိုၵ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးလႆႈပဵၼ် ၽုၼ်ႇလိၼ်မိူင်း ၵႂႃႇတင်းၼမ်တင်းလၢႆယဝ်ႉ။ ဝၢၼ်ႈဝဵင်းတႆးတင်းၼမ်ၵေႃႈ လႆႈထုၵ်ႇယႃႉလုလႅဝ်ၽႅဝ်ႉ ပဵၼ်ၵွင်လိၼ်ၵႂႃႇ ပႅတ်ႈယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၵႄႈလွင်ႈပဵင်းၸင်းၵၼ် ၊ ၸႂ်တေႃးသ မေႃးႁ မႃႇၼႃႉ ၊ လွင်ႈမိူၵ်ႈမႂ်ႈတင်းလူင်ၼၼ်ႉ  ယွၼ်းႁႂ်ႈလိၼ်မိူင်း တႆး ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈႁၵ်ႉၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၸဵဝ်းဢွၵ်ႇမူၼ်ႉပူၼ်ႉလွတ်ႈလႆႈ ၼႂ်းၵႄႈတၢမ်ႇၽေးသိုၵ်းသိူဝ်ၼၼ်ႉ ဝႆးဝႆးသေၵမ်း၊ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၸဵဝ်းလႆႈ လွင်ႈၵတ်းယဵၼ်လႄႈ လွင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇသေၵမ်း ၼႆ လႆႈယွၼ်းသူးပႃးယူႇ။ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈႁူပ်ႉထူပ်းၼင်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးသေၵမ်း၊ ႁႂ်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈလူင်ၼႆႉ ၸဵဝ်း ၽွမ်ႉၽဵင်ႇ၊ ၼိမ်မၼ်ႈ၊ ၵတ်းယဵၼ် ၊ ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်သေၵမ်း ၼႆ လႆႈယွၼ်းသူးတွင်းပၼ်ယူႇၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်းယူႇယဝ်ႉ။

တွၵ်ႇတႃႇ ဢေးမွင်ႇ

10 November,2023

ပိၼ်ႇတႅမ်ႈပဵၼ်ၽၢႆႇတႆး −  ၸၢႆးဢွင်ႇထူး ( တူင်ႇလၢဝ်း )

( ပွင်ႈလိၵ်ႈ တွၵ်ႇတႃႇဢေးမွင်ႇ တႅမ်ႈဝႆႉမီးႁူဝ်ၶေႃႈ ၽၢႆႇမၢၼ်ႈဝႃႈ “ ရှမ်း အရှေ့မြောက် စစ်ဆင်ရေး၏ အဆုတ်-အတက်နှင့် မြန်မာ့နိုင်ငံရေးအား ရှေ့သို့မျှော်ကြည့်ခြင်း ” ၼႆႉ လႆႈၶတ်းၸႂ်ပိၼ်ႇတႅမ်ႈ ပဵၼ်ၽၢႆႇတႆး ၼင်ႇဢၼ်ပွင်ႇၸႂ်လႆႈငၢႆႈၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ ၊ သင်ဝႃႈ မီးၶေႃႈၵႂၢမ်း ပိူင်ႈတင်း ၽိုၼ်လိၵ်ႈတိုၼ်းမၼ်းၼႆ တိုၼ်းပဵၼ်တီႈယူပ်ႈယွမ်းၽူႈပိၼ်ႇတႅမ်ႈယူႇၶႃႈ )

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း