ၾီႇလိပ်ႇပိၼ်ႇထွၼ်ပႅတ်ႈ ဢၼ်ၶႄႇၵႅတ်ႇလွမ်ႉၼႃႈၼမ်ႉဝႆႉ

ၾီႇလိပ်ႇပိၼ်ႇလႆႈထွၼ်ဢွၵ်ႇပႅတ်ႈ လွင်ႈဢၼ်ၶႄႇၵႅတ်ႇလွမ်ႉၼႃႈၼမ်ႉ တီႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသုၵ်ႉယုင်ႈပၢင်ႇလၢႆႇၶႄႇပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ တေၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ လွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်တင်းသွင်မိူင်း တိူဝ်းမႃးထႅင်ႈယူႇ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 25 September 2023 (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ၽၢႆႇတၢင်းၾီႇလိပ်ႇပိၼ်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ လႆႈတူင်ႉၼိုင်ႁဵတ်းသၢင်ႈ ၵႂႃႇထွၼ်ဢွၵ်ႇပႅတ်ႈ ဢၼ်ၶႄႇၵႅတ်ႇလွမ်ႉၼႃႈၼမ်ႉ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်သုၵ်ႉယုင်ႈဝႆႉယူႇၼၼ်ႉ လႄႈ လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၼႆႉ တေၸၢင်ႈပဵၼ်တီႈဢၼ်သူၼ်းႁႂ်ႈ မီးလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်ၶိုၼ်ႈမႃးလႆႈထႅင်ႈ လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးလွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈၵၼ်မႃးလႆႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းယူႇ ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ လွင်ႈဢၼ်ၵႅတ်ႇလွမ်ႉဝႆႉၼႆႉ ပဵၼ်ၽေးတွၼ်ႈတႃႇ ၵၢၼ်လႅၼ်ႈႁိူဝ်းလႄႈ ပဵၼ်ၵၢၼ်ပူၼ်ႉပႅၼ်မၢႆမီႈ မိူင်းတေႃႇမိူင်းၼင်ႇၸႅင်ႈလႅင်း၊ ၶတ်းၶႂၢင်လွင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်တမ်ႇငႃႈလႄႈ ၵၢၼ်ႁႃလဵင်ႉတွင်ႉတမ်ႇငႃႈၾီႇလိပ်ႇပိၼ်ႇ  ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 24 September 2023 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၾီႇလိပ်ႇပိၼ်ႇ ၼႄလွင်ႈဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ် ဢၼ်ၶႄႇလႆႈၵႅတ်ႇလွမ်ႉၼႃႈၼမ်ႉ ပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်ပဵၼ်တီႈႁဵတ်းၵၢၼ်တမ်ႇငႃႈ လႄႈ ဢၼ်ဢၢင်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ၼႃႈၼမ်ႉၾီႇလိပ်ႇပိၼ်ႇၼၼ်ႉသေ ပဵၼ်တီႈသၢင်ႈလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်မႃးၼၼ်ႉ ယူႇ။

လွင်ႈဢၼ်လႆႈၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးပွၵ်ႈၼႆႉၼၼ်ႉ ၽၢႆႇတၢင်းၾီႇလိပ်ႇပိၼ်ႇၵေႃႈ ႁိပ်ႈၼႅတ်ႈၵပ်းသိုပ်ႇၵပ်းသၢၼ် သၢင်ႈလွင်ႈၸမ်ၸႂ်ၵၼ် တင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၵမ်းလဵဝ်သေ ၶႅၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈၶႄႇဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်မႃးထႅင်ႈယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း