ၾီႇလိပ်ႇပိၼ်ႇဝႃႈ ၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢမ်ႇမီးဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ ဢမ်ႇပဵၼ်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 16 January 2022 (ဝၼ်းလိူၼ်ၵမ်မူၼ်း ပီႊတႆး 2116 ၼီႈ) ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းၾီႇလိပ်ႇပိၼ်ႇ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လၢတ်ႈၵႂႃႇဝႃႈ ဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ် ဢမ်ႇပႃးဢမ်ႇလႆႈ တႃႇႁႂ်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပေႃးတေၸၢင်ႈယၢင်ႈ ပႆၼိူဝ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်း တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇၶိုၼ်း ပႅၵ်ႉသမ်ႉမၼ်းၼၢင်း ထုၵ်ႇၺႃးတၢမ်ႇၶွၵ်ႈ ဝႆႉသေတႃႉၵေႃႈ ၼႂ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉ လူဝ်ႇပႃးမၼ်းၼၢင်းယူႇဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈၾီႇလိပ်ႇပိၼ်ႇၵေႃႈ ဢမ်ႇႁၼ်လီၸွမ်း လွင်ႈဢၼ် လုမ်းတြႃးၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပၼ်တၢမ်ၶွၵ်ႈ ဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၺ်းၼႃႇ ၾီႇလိပ်ႇပိၼ်ႇႁၼ်လီၸွမ်း လွင်ႈဢၼ် ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းၼေႃႇဝူၺ်း တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵိုတ်းယိုတ်းလၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈႁုၵ်းႁၢႆႉသေ ၼပ်ႉထိုဝ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း လႄႈ ပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်း ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ ယွၼ်ႉၵၢၼ်မိူင်းတင်းသဵင်ႈ ၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ တုၵ်းယွၼ်းပႃး ႁႂ်ႈၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃးၸွမ်း ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ဢၼ်မီးၵူႈၽၢႆႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈမႃး ႁဵတ်းသၢင်ႈၶၵ်ႉတွၼ်ႈ တႃႇလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈ ထိုင်တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇၼၼ်ႉ ၵူၺ်းၼႃႇ ၼႂ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ သင်ဢမ်ႇပႃး ဢွင်ႇသၢၼ်း သုၵျီႇ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းလႆႈၼႆၵေႃႈ တေဢမ်ႇမီးၵႂၢမ်းမၢႆသင်ဝႃႈၼႆယူႇ။

ယူႇတီႈ ၾီႇလိပ်ႇပိၼ်ႇသေၵေႃႈ တေတိုၵ်းသူၼ်းႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေ ၽေႃႇၼမ်ႉ ၼႄတူဝ် ၶေႃႈတူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ် 5 ၶေႃႈ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇ တင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼၼ်ႉယူႇဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း