ၾူၼ်မၢၵ်ႇႁဵပ်းတူၵ်း လႄႈ ၾႃႉၽႃႇ တီႈမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး မီးၵူၼ်းတၢႆၼမ်

ၼႂ်းမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး ၾူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း မီးၾႃႉၽႅတ်ႇၾႃႉလင် မၢၵ်ႇႁဵပ်းတူၵ်း ႁႅင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉထူမ်ႈလႄႈ ၾႃႉၽႃႇၺႃးၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ 24 ၵေႃႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 28 November 2023 (လိူၼ်သိပ်းသွင်လွင်ႈ 1 ၶမ်ႈ  ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ BBC လၢႆးငၢၼ်းဝႃႈ ၾူၼ်လူင်တူၵ်း လႄႈ ၾႃႉၽႅတ်ႇၾႃႉလင်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈၼႂ်းၸႄႈမိူင်း Gujarat မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃးပွတ်းဝၼ်းတူၵ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉထူမ်ႈ လႄႈ မီးမၢၵ်ႇႁဵပ်းတူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်းလူႉၵွႆတင်းၼမ်ယဝ်ႉဢမ်ႇၵႃး ၾႃႉၽႃႇၺႃး ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆတီႈဢေႇသုတ်း 24 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းဢမ်ႇယွမ်း 27 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၽၢႆႇတၢင်းၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇဢိၼ်းတီးယႃး လႆႈလၢတ်ႈဝႃႈ တီႈၼႂ်းမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃးပွတ်းဝၼ်းတူၵ်းၼႆႉ ယင်းတိုၵ်ႉတေမီးလူမ်းလႅင်ႉ ၽတ်ႉၶဝ်ႈ လႄႈ ၾူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ပၼ်ၾၢင်ႉထႅင်ႈဝႃႈ ႁႅင်းမႆႈလုမ်ႈၾႃႉ ဢၼ်မႆႈႁႅင်းၶိုၼ်ႈၼၼ်ႉ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးသၽႃႇဝႁၢႆႉႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း