ၾူၼ်မၢၵ်ႇႁဵပ်း ဢိၵ်ႇပႃးလူမ်းလူင် ထူဝ်းၽတ်ႉ တီႈၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး

ၽွင်းယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း လႅတ်ႇတိုၵ်ႉမႆႈႁွၼ်ႉဝႆႉယူႇၼၼ်ႉ ၾူၼ်မၢၵ်ႇႁဵပ်း၊ ဢိၵ်ႇပႃးလူမ်းလူင် ထူဝ်းၽတ်ႉႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈလွႆသႅၼ်ၸူဝ်ႈ ဢိူင်ႇၼႃးလွႆ ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 5 February 2022 (လိူၼ်သၢမ်မႂ်ႇ 5 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2116 ၼီႈ) ၶၢဝ်းယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 14:00 မူင်းပၢႆ ၾူၼ်မၢၵ်ႇႁဵပ်းတူၵ်း ဢိၵ်ႇပႃးလူမ်းလူင် ထူဝ်းၽတ်ႉႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈလွႆသႅၼ်ၸူဝ်ႈ ဢၼ်မီးယူႇၽၢႆႇႁွင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး မွၵ်ႈ 3 လၵ်းပၢႆပၢႆ လႄႈတီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄတီႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆးလွတ်ႈလႅဝ်းဝႃႈ တီႈၼိူဝ်လွႆသႅၼ်ၸူဝ်ႈၼၼ်ႉ တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈပီႊ 2019 ၵေႃႇတင်ႈႁုၼ်ႁၢင်ႈ ၽြႃးလူင်ဝႆႉသေ ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉယဝ်ႉတူဝ်ႈယဝ်ႉ ယင်းတိုၵ်ႉတေသိုပ်ႇႁဵတ်း ၵျွင်းသဝ်း ၸဝ်ႈၶူးဝႃးပေႃႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉၶႃႈဢေႃႈ ဝႃႈၼႆ။

ၼႃႈၾူၼ်လူင်လူမ်းလူင် ၶၢဝ်းၵတ်းၼႆႉတေတူၵ်းၵေႃႈ သြႃႇ လႄႈ တၵ်ႉၵႃႇ သတ်ႉထႃးၶဝ် မႃးထွၼ်ၼႃႈလိၼ် ဢွင်ႈတီႈဢၼ်တေႁဵတ်းၵျွင်း ၸဝ်ႈၶူးဝႃးပေႃႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၢႆးသေတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးၶဝ် လူႇတၢၼ်းၵၢပ်ႈသွမ်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ လႅတ်ႈၵေႃႈမႆႈတႅင်ႈတႅင်ႈသေ ၾူၼ်လူင်လူမ်းလူင် ဢိၵ်ႇပႃးမၢၵ်ႇႁဵပ်း ၵိုင်ႉၵၢင်ႉတူၵ်းမႃး ႁႃႇယႂ်ႇတေႉတေႉဝႃႈဝႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်လၢၵ်ႇလၢႆး လီဢၢမ်းဝႆႉ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၾူၼ်လူမ်း ပႃးတင်းမၢၵ်ႇႁဵပ်း တူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇႁႃႇလူင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး

ယင်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းၼႆႉ ဢမ်ႇတွၼ်ႉယၢမ်ႈႁၼ် လူမ်းႁႅင်းတၢၼ်ႇၼႆႉသေပွၵ်ႈ ပွၵ်ႈၼႆႉသမ်ႉ လူမ်းႁႅင်းထူဝ်းၽတ်ႉၶဝ်ႈမႃးၸိူင်ႉၼႆ တေလႆႈဝႃႈပဵၼ်ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းလႄႈ ပဵၼ်ဢၼ် လီဢၢမ်းလူင်ဝႆႉယူႇ ဢမ်ႇၵႃးတီႈၼိူဝ်လွႆသႅၼ်ၸူဝ်ႈၵူၺ်း ၸွမ်းၼႂ်းဝဵင်းၵေးသီးၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၺႃးလူမ်းႁႅင်းၽတ်ႉယူႇမိူၼ်ၵၼ် ၶူဝ်လႆလဵၵ်းၼႂ်းဝတ်ႉၼၼ်ႉ ပေႃးလူမ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၾူၼ်လူမ်း ပႃးတင်းမၢၵ်ႇႁဵပ်း တူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇႁႃႇလူင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး

ပွတ်းၸႄႈဝဵင်းၵေးသီးၼႆႉ ၾူၼ်မၢၵ်ႇႁဵတ်းတႄႉ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းပူၼ်ႉမႃးၸိူဝ်း ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵႆႉၵႆႉယၢမ်ႈၺႃးမႃးယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇယၢမ်ႈၺႃးလူမ်း လူင်ထူဝ်းၽတ်ႉႁဵင်းၸိူင်ႉၼႆသေပွၵ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ထိုင်မႃး မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 6 February 2022 ၾူၼ်လူမ်း ပႃးတင်းမၢၵ်ႇႁဵပ်း တူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇႁႃႇလူင် လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလင်ၶႃးႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ဢိၵ်ႇတင်း ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လူႉလႅဝ်တင်းၼမ် မိူၼ်ၵၼ်။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း