ႁိူဝ်းမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆၼမ်

ၽွင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း တိုၵ်ႉၼွၼ်းလပ်းယဵၼ် ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းလိုၵ်းယူႇၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁိူၼ်းမိၼ်ၵႂႃႇပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇတီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼႃး ဢိူင်ႇၵွင်းၵၢတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းသေ မီးၵူၼ်းမိူင်းလူႉတၢႆ မၢတ်ႇၸဵပ်းတင်းၼမ်။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 6 December 2023 (လိူၼ်သိပ်းသွင်လွင်ႈ 9 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းလိုၵ်း ၽွင်းတေၶဝ်ႈဝၼ်းမႂ်ႇ ဝၼ်းထီႉ 7 December 2023 ၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်ၵႂႃႇပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆ 5 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 4 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ “ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼႃးၼၼ်ႉ ၵမ်ႉၼမ်ပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းလွႆ(ပလွင်ႈ) ယူႇသၢင်ႈၵိၼ်သဝ်းဝႆႉလႄႈ ၸိူဝ်းတၢႆၵႂႃႇ 5 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇမွၵ်ႈ 5 ၶူပ်ႇ 1 ၵေႃႉ၊ ၸိူဝ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 4 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢဝ်သူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ တီႈႁူင်းယႃမူႇၸေႊယဝ်ႉလႄႈ ငိၼ်းဝႃႈ မီးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 5 ၶူပ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈတၢင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းဝႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၸုမ်းသိုၵ်းသွင်ၽၢႆႇသေ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸိူဝ်းဢမ်ႇမီး တၢင်းၽိတ်းသင်ၼၼ်ႉ လႆႈၶမ်ယူႇၼႂ်းၵႄႈၵၢင်မၼ်းသေ လႆႈထုၵ်ႇပဵၼ်ပဝ်ႉမၢႆၵၢၼ်သိုၵ်းၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

Photo – CJ

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း