ႁူင်းယႃဢိၼ်းတီးယႃး သိုဝ်ႉၶၢႆတႂ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

ဝၢႆးသေမီးၶၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃး ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈသိုဝ်ႉၶၢႆတႂ်တီႈၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လူၺ်ႈ ၽိတ်းမၢႆမီႈယဝ်ႉၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢိၼ်းတီးယႃး ဢွၵ်ႇၶေႃႈသင်ႇႁႂ်ႈၵူတ်ႇထတ်း ႁူင်းယႃလူင်သုၼ်ႇတူဝ် ၼႂ်းမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး ဝႃႈၼႆ။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ VOA ဢွၵ်ႇဝႆႉ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 7 December 2023 (လိူၼ်သိပ်းသွင်လွင်ႈ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဢင်းၵိတ်ႉ လႆႈဢၢင်ႈဢိင် ၼၢႆးၼႃႈ လႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်းႁူင်းယႃ  Apollo ဢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼၼ်ႉဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ထုၵ်ႇသူင်ႇမႃးတီႈႁူင်းယႃ ၼႂ်းဝဵင်းလူင် New Delhi မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃးသေ ထုၵ်ႇယွၵ်ႇလႅၼ်ႁႂ်ႈၶၢႆတႂ်ၸိူဝ်းၶဝ်ပၼ်တီႈသထေး ၵူၼ်းမိူင်း ႁူမ်ႈတုမ် ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ယူႇတီႈၸုမ်းၽၢႆႇၶိူင်ႈဢင်ႇၵႃႇဢိၼ်းတီးယႃး (National Organ and Tissue Transplant Organisation – NOTTO) ဢၼ်ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီဢိၼ်းတီးယႃးၼၼ်ႉ လႆႈယိုၼ်ႈလိၵ်ႈတီႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢိၼ်းတီးယႃး ဢၼ်လႆႈလမ်းၸွမ်းတူၺ်းၶေႃႈမုၼ်းၶၢဝ်ႇၶွင်သိုဝ်ႇ ဢင်းၵိတ်ႉ လွင်ႈဝႃႈ ႁူင်းယႃ Apollo Hospital မီးလွင်ႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်း လွင်ႈသိုဝ်ႉၶၢႆတႂ် ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၽွင်းယၢမ်းဢၼ်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Reuters တိုၵ်ႉလၢႆးငၢၼ်းၶၢဝ်ႇယူႇၼၼ်ႉ ၽၢႆႇတၢင်း ႁူင်းယႃ Apollo Hospital ၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်သင် ၵူၺ်းၵႃႈ လႆႈဢွၵ်ႇ သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇဝႃႈ မီးလွင်ႈတူၵ်းၸႂ်ၸွမ်းၶၢဝ်ႇၼႆႉသေ တေၵူတ်ႇထတ်းၼႂ်းႁူင်းယႃ ၵႂႃႇလႄႈ လႆႈပၢၵ်ႈပႅတ်ႈ လွင်ႈဝႃႈႁူင်းယႃၼႆႉ လႆႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်းလွင်ႈသိုဝ်ႉၶၢႆတႂ် လူၺ်ႈၽိတ်းမၢႆမီႈၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼႆႉ ၽၢႆႇတၢင်းၶွမ်ႇပၼီႇ Indraprastha Medical Corp ဢၼ်ၸတ်း ၵၢၼ်ႁူင်းယႃ Apollo 2 ဢွင်ႈတီႈ ၼႂ်းဝဵင်းလူင် New Delhi ၼၼ်ႉ လႆႈလၢတ်ႈဝႃႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၶၢဝ်ႇၼႆႉသေ ၽၢႆႇတၢင်းၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ်ၵေႃႈ လႆႈၵူတ်ႇထတ်း ယဝ်ႉလႄႈ လႆႈပၼ်တၢင်းႁူမ်ႈမိုဝ်းၸွမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈတႃႇၵူတ်ႇထတ်းလွင်ႈၼႆႉၵႂႃႇ သေ လႆႈလၢတ်ႈဝႃႈ လွင်ႈၶၢဝ်ႇၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ၶေႃႈမုၼ်းပွမ် လႄႈ ဢမ်ႇပၼ်ၶေႃႈ မုၼ်းၸႅင်ႈလႅင်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးလွင်ႈပွင်ႇၸႂ်ၽိတ်းၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈလီ ၼႂ်းၽွင်းယၢမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Reuters လၢႆးငၢၼ်းၶၢဝ်ႇယူႇၼႆႉ ၽၢႆႇတၢင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈပၼ်ၶေႃႈမုၼ်း လႄႈ တၢင်းႁၼ်ထိုင်သင် ၸွမ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ႁူင်းယႃ Apollo ၼႆႉ မီးၵိင်ႇၽႄႁူင်းယႃယူႇ 70 ဢွင်ႈတီႈ ၸွတ်ႇတူဝ်ႈတင်းမိူင်း ဢိၼ်းတီးယႃးသေ မိူဝ်ႈၼႂ်းပီႊ 2022 ၼၼ်ႉ လႆႈၽႃႇတတ်းလၢႆႈၶိူင်ႈဢင်ႇၵႃႇ ပၼ်ၵူၼ်းတၢင်ႇၸိုင်ႈမိူင်း ဢၼ်ၵႂႃႇၽႃႇတတ်း ၼႂ်းမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃးၼၼ်ႉတင်း မူတ်း 1,641 ပွၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း