ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် RCSS တေၵႂႃႇၼေႇပျီႇတေႃႇ တႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်း တင်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

ၸွမ်းၼင်ႇႁူဝ်ပဝ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၽိတ်ႈမွၵ်ႇမႃး တီႈၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS တႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်း လွင်ႈငမ်းယဵၼ် တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇၼႆလႄႈ  ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် RCSS တေဢွၼ်ႁူဝ် ၸုမ်းတၢင်တူဝ် ၵႂႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်း ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်း ဢမ်ႇႁိုင်သင်ၼႆႉ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၶၢဝ်းတၢင်းၼေႇပျီႇတေႃႇပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် RCSS ဢွၼ်ႁူဝ် ၸုမ်းတၢင်တူဝ် RCSS ဢၼ်ပႃး ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် သႅဝ်းႁၢၼ် ၽူႈၶဝ်ႈၵေႃ ၵမ်ၵၢၼ်ပွင်ၵၢၼ်လူင် (CEC)၊ ၸဝ်ႈသိုၵ်း ဢုမ်ႈၶိူဝ်း ၽူႈၶဝ်ႈၵေႃၵမ်ၵၢၼ်ပွင်ၵၢၼ်လူင် (CEC)၊ ၽူႈၶဝ်ႈ ၵေႃၵမ်ၵၢၼ်ဢွၼ်ႁူဝ်(CLC)  ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၼၢင်းမူဝ်းမူဝ်းၸေႃး၊ ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၼၢင်းၸၢမ်ၽွင်း လႄႈ ၸုမ်းၵမ်ႉၸွႆႈလၢႆလၢႆၵေႃႉသေ တေၵႂႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၸွမ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း (3) ဝၼ်း တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း (3) ဝၼ်းၼၼ်ႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်  RCSS တေႁူပ်ႉထူပ်း  ႁူဝ်ပဝ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢိၵ်ႇတင်း ၸုမ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ တေဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် လွင်ႈပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်းယၢမ်းလဵဝ်၊ လွင်ႈၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်၊ ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ လွင်ႈယုမ်ႇယမ်ၵၼ် လႄႈ  ၵၢၼ်ငၢၼ်းလွင်ႈယႂ်ႇတၢင်ႇလွင်ႈ တင်း ၵၢၼ်ငၢၼ်း ၼႂ်းၵႄႈသွင်ၽၢႆႇ Bilateral ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

ၵၢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၶၢဝ်းတၢင်းၼေႇပျီႇတေႃႇ ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉၼႆႉ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ တေၵမ်ႉထႅမ်ပၼ် လွင်ႈတႃႇၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်းယၢမ်းလဵဝ်၊ လွင်ႈယုမ်ႇယမ်ၼႂ်းၵႄႈသွင်ၽၢႆႇ တိူဝ်းတွၼ်းမႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇ လႄႈ တႃႇၵမ်ႉၸွႆႈပၼ် ၵေႃႇသၢင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၾႅတ်ႇတရႄႇ တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) ၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းလိုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸုမ်းၼိုင် ဢၼ်လႆႈ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း ၸၼ်ႉၸႄႈမိူင်း၊ ၸၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႄႈ လႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ ၵိုတ်းတိုၵ်း ပတ်းပိုၼ်ႉ (NCA) ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း