ႁူဝ်ၼႃႈပိဝ်ႇၸေႃးထီး ထုၵ်ႇ PDF ယိုဝ်းတၢႆ

ႁူဝ်ၼႃႈပိဝ်ႇၸေႃးထီး ဢၼ်ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ယူႇသဝ်းဝႆႉ ဢွင်ႈတီႈႁိူၼ်းမၼ်း ဝၢၼ်ႈၺွင်ႇၼီႇပိၼ်ႇ ဢိူင်ႇၺွင်ႇၼီႇပိၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းပွင်းတီႇ တိူင်းပႃႇၵိူဝ်ၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၺႃး ၸုမ်း PDF ၶဝ်ႈပိုတ်းယိုဝ်းထိုင်ၼႂ်းႁိူၼ်းသေ လႆႈတၢႆထင်တီႈၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

Khit Thit Media ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 22 May 2023 (လိူၼ်ၸဵတ်းမႂ်ႇ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 01:30 မူင်း ၽွင်းၼႃႈမိူင်းတိုၵ်ႉလပ်းသိင်ႇယူႇၼၼ်ႉ ၸုမ်း PDF (PDF ၸႄႈတွၼ်ႈပျီႇ 3600) ၶဝ်ႈၵႂႃႇတီႈၼႂ်းႁိူၼ်း ပူႇၵၢင်ႉတၢၼ်းၼၢႆႇ ၵေႃႉပဵၼ်ႁူဝ်ၼႃႈပိဝ်ႇၸေႃးထီးသေ လႆႈယိုဝ်းတၢႆပႅတ်ႈၵမ်းသိုဝ်ႈ။

ပူႇၵၢင်ႉတၢၼ်းၼၢႆႇ ၼႆႉ ႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ်တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ ပေႃးဢမ်ႇမႅၼ်ႈၵၼ် တင်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႈ သမ်ႉၼႄးဝႃႈ ပဵၼ်ၸုမ်း PDF ၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ ဢဝ်ၶၢဝ်ႇလွင်ႈတပ်ႉပၢင်သဝ်း PDF သူင်ႇပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ သူၼ်းတုမ်ႁႂ်ႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်း ၼႂ်းၸုမ်းပိဝ်ႇၸေႃးထီးလႄႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းႁုင်ၶဝ်ႈ ႁုင်ၽၵ်း လဵင်ႉလဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၽွင်းၶဝ်ႁွတ်ႈထိုင်တီႈ ဝၢၼ်ႈၺွင်ႇၼီႇပိၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈ ဝၢႆးသေသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းယဝ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈယဝ်ႉလႄႈ လႆႈထုၵ်ႇတင်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ထၢင်ႇထိူမ်သေလွင်ႈလွင်ႈသေ ထုၵ်ႇႁႅမ်တၢႆမႃးၵေႃႈ မီးတင်းၼမ်ယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း