ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ  ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးယွင်ႈယေႃးလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၽၢၼ်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉ ၸုပ်ႈ (4)

ယူႇတီႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးယွင်ႈယေႃးလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၽၢၼ်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉ ၸုပ်ႈ (4) လႄႈ တွၼ်ႈသူးလုၵ်ႈႁဵၼ်းၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ ၸိူဝ်းလႆႈထီႉ 1, 2, 3 ၸၼ်ႉ 2 ထိုင် ၸၼ်ႉ 12 ၊  လုၵ်ႈႁဵၼ်းၼုမ်ႇႁၢၼ်ၸိုင်ႈမိူင်း၊ လုၵ်ႈႁဵၼ်းတၢင်းလတ်း လႄႈ‌ လုၵ်ႈႁဵၼ်းဢၼ်မုၵ်ႉၸုမ်း လႆႈသူင်ႇၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်ၼွၵ်ႈမိူင်းသေ လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူးၼွၵ်ႈမိူင်း  ၸၼ်ႉ BA ၊ ၸၼ်ႉ MA ယဝ်ႉ ပွၵ်ႈမႃးႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ် ၼႂ်းမုၵ်ႉၸုမ်းၶိုၼ်း ႁူမ်ႈတင်းမူတ်းမီး 180 ၵေႃႉ တႃႇပီႊၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ် 2022။

ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ  ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးယွင်ႈယေႃးလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၽၢၼ်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉ ၸုပ်ႈ (4)

ပၢင်ပွႆးယွင်ႈယေႃးလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၽၢၼ်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉ ၸုပ်ႈ (4) လႆႈၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၼ်ႉသုင် ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 23 March 2023 (လိူၼ်ႁႃႈမႂ်ႇ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) တႄႇၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:00 မူင်း မီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်၊ ၶူးသွၼ်၊ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁူမ်ႈပႃးပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 427 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပၢင်ပွႆးယွင်ႈယေႃးလုၵ်ႈႁဵၼ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉၼၼ်ႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ပိုတ်ႇပၢင်ၵႅဝ်ႈၵႂႃႇဝႃႈ “ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၼႆႉ မိူၼ်သၢႆလႅင်း ဢၼ်ထွင်ႇပိူင်းပၼ် သဵၼ်ႈတၢင်း ႁႂ်ႈႁဝ်းႁၼ်လႅင်း ၸဵမ်ၵၢင်ဝၼ်း လႄႈ ၵၢင်ၶိုၼ်း၊ မိူင်းလႂ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇႁိူဝ်ႈႁိူင်းၵေႃႈ မိူင်းၼၼ်ႉ တေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၶိုတ်းၸၼ်ႉၵမ်ႇၽႃႇ၊ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၼႆႉ သၢင်ႈပၼ်ၵူႈပိူင်ပိူင် ၸဵမ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး၊ ပၢႆးယူႇလီ၊ ပၢႆးဝူၼ်ႉ လႄႈ ၸၼ်ႉထၢၼ်ႈၵူၼ်းႁဝ်း ၵွပ်ႈၼၼ် ယႃႇဝႆႉၵႃႈၶၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇတႅမ်ႇ” ၼႆယဝ်ႉ။

ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ  ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးယွင်ႈယေႃးလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၽၢၼ်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉ ၸုပ်ႈ (4)

လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ယင်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈ တိုၵ်းသူၼ်းပၼ်တၢင်းႁူႉ တီႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း လႄႈ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းဝႃႈ “ႁႂ်ႈပေႃႈမႄႈ ပၼ်ႁႅင်း ၵမ်ႉထႅမ် ပူၵ်းပွင် ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇလုၵ်ႈလၢင်း ၼင်ႇႁိုဝ် ၽဝမိူဝ်းၼႃႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇတေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ၊ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၼႆႉ မၼ်းၼႄလွင်ႈ ပၢႆးဝူၼ်ႉ လွင်ႈႁဵတ်းလွင်ႈသၢင်ႈ လွင်ႈယူႇသဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉ၊ ပၢၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းလိၵ်ႈလၢႆး ၼႆႉ ပဵၼ်ၽွင်းၶႂ်ႈမူၼ်ႈၶႂ်ႈၵျေႃႇ လႄႈ မေႃၶွႆပိူၼ်ႈ ၵွပ်ႈၼၼ် ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈယိူၼ်ႉၵၼ်ႈ၊ ၶတ်းၸႂ် ႁႂ်ႈမီးၸိုဝ်ႈသဵင်လီ ၸဵမ်မိူဝ်ႈယူႇၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း၊ ဢွၵ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းမႃးႁဵတ်းၵၢၼ် ႁႂ်ႈမီးၸိုဝ်ႈသဵင်လီ ၼႂ်းၼႃႈၵၢၼ်၊ ပေႃးမီးၸိုဝ်ႈသဵင်လီ ႁဵတ်းၵၢၼ်လီၼႆ ဢၼ်မုင်ႈမွင်း ၶႂ်ႈမၢၵ်ႈမီးလီပဵၼ်ၵေႃႈ တေၸွမ်းမႃးၽၢႆႇလင်”  ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇၶပ်ႉမၢႆၼႂ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈၼၼ်ႉသေ မီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၼႂ်းႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်၊ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ လႆႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း တိုၵ်းသူၼ်းပၼ်ႁႅင်းၸႂ်၊ ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉ ၼိူဝ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၽၢၼ်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉၵႂႃႇလႄႈ ဝၢႆးပၢင်ၵႅဝ်ႈယဝ်ႉၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ထၢႆႇၶႅပ်းႁၢင်ႈပဵၼ်တီႈမၢႆးတွင်းႁူမ်ႈၵၼ်သေ သိုပ်ႇမီးပၢင်ၵိၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမူႇၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ။

ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ  ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးယွင်ႈယေႃးလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၽၢၼ်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉ ၸုပ်ႈ (4)

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း