ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ယွင်ႈယေႃးလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၽၢၼ်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉ ၸုပ်ႈ 5 

ၸွမ်းၼင်ႇပိူင်ၵၢၼ် ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး မီးၼၼ်ႉသေ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 23 January 2024 (လိူၼ်ၵမ်မႂ်ႇ 13 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2118 ၼီႈ) ၸင်ႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ယွင်ႈယေႃးလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၽၢၼ်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉ ၸုပ်ႈ 5  တီႈႁူင်းႁေႃးလူင် ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် ၵႂႃႇဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပၢင်ယွင်ႈယေႃးလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၽၢၼ်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉ ၸုပ်ႈ 5 ၼၼ်ႉ မီး ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း၊ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ 1 ၸွမ်သိုၵ်း ၸၢႆးယီႈ၊ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ 2 ၸွမ်ႁၢၼ် ၶိူဝ်းငိုၼ်း လႄႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ်၊ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း၊ ပီႈၼွင်ႉၶႅၵ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း ၼႂ်းမိူင်း ဢိၵ်ႇပႃးၶူး လုၵ်ႈႁဵၼ်းတင်းသဵင်ႈလႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 627 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ယွင်ႈယေႃးလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၽၢၼ်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉ ၸုပ်ႈ 5 

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းပၼ်တၢင်းႁူႉၵႂႃႇ ၼႂ်းပၢင်ယွင်ႈယေႃးလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၽၢၼ်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉ ၸုပ်ႈ 5 ၼၼ်ႉဝႃႈ တႃႇတေပဵၼ်မႃးႁူင်းႁဵၼ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵၢၼ်ငၢႆႈ 1. လႆႈႁႃဢွင်ႈတီႈတင်ႈႁူင်းႁဵၼ်း၊ 2. လႆႈဝႆႉၵၢၼ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း၊ 3. လႆႈႁႃၶဝ်ႈၽၵ်းလဵင်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁႃငိုၼ်းတႃႇၵေႃႇသၢင်ႈႁူင်းႁဵၼ်း၊ 4. တေလႆႈမီးလုၵ်ႈႁဵၼ်း လႄႈ 5. လႆႈႁႃၶူးသွၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၸင်ႇပဵၼ်မႃးႁူင်းႁဵၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ယိူင်းဢၢၼ်းၵေႃႇတင်ႈႁူင်းႁဵၼ်းၼၼ်ႉ မီး 4 လွင်ႈ 1. ယွၼ်ႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇပဵၼ်ႁႅင်းမိူင်းမိူဝ်းၼႃႈလႄႈ ႁႂ်ႈၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း မီးၼမ်ႉၵတ်ႉပူၵ်းပွင်ဝၢၼ်ႈမိူင်းၶိုၼ်း၊ 2. တႃႇႁႂ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းမီးပၺ်ႇၺႃႇတၢင်းႁူႉမေႃ ႁူပွင်ႇတႃလႅင်း၊ 3. တႃႇပူၵ်းပွင်ပၼ် ပၢႆးတူဝ်ပၢႆးၸႂ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း လႄႈ 4. တႃႇႁႂ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း မီးလွင်ႈယုမ်ႇယမ်ၵၼ်သေ ယူႇၸွမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းလႆႈ ၼႆသေ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းယုၵ်ႉယွင်ႈဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းၵူႈၵေႃႉ တီႈဢၼ်ၽၢၼ်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉတင်းသဵင်ႈၵႂႃႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသေပိုတ်ႇပၢင်ယဝ်ႉ ၶူးၼၢင်းမူၺ်ၶိူဝ်း ၵႅမ်ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် 1 ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းၽၢၵ်ႇထိုင်လုၵ်ႈႁဵၼ်းဝႃႈ  လုၵ်ႈႁဵၼ်းၵူႈၵေႃႉ ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉဝႂ်ယဝ်ႉၼၼ်ႉ ယင်းဢမ်ႇပႆႇလႆႈမၢႆထိုင်ဝႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းမီးပၺ်ႇၺႃႇ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ မၼ်းပဵၼ်ဝႂ်မၵ်းမၼ်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈၵူၺ်း တေလႆႈသိုပ်ႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းၵႂႃႇထႅင်ႈတင်းၼမ်ၼႆယူႇ လိူဝ်သေၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၽၢၵ်ႇၵႂၢမ်းထိုင်ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းဝႃႈ ႁႂ်ႈၽုၵ်ႇၽင်ပၼ်ယိူင်းမၢႆလုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈ ႁႂ်ႈၵမ်ႉၸွႆႈပၼ်ႁႅင်း ဢမ်ႇဝႃႈႁႅင်းတူဝ် လႄႈ ႁႅင်းၸႂ် ပၼ်လုၵ်ႈလၢင်းၼမ်ၼမ်ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသေပၢင်ယိုၼ်ႈဝႂ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၸုမ်းၶူး လုၵ်ႈႁဵၼ်း လႄႈ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ထၢႆႇႁၢင်ႈၵိုၵ်းၵၼ် ပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်းသေ ၸဝ်ႈတႃႇၼဢၼ်မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ယွင်ႈယေႃးလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၽၢၼ်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉ ၸႃႇၵၼမ်ႉသူမ်ႈၼမ်ႉၸဵမ်း ၶဝ်ႈမုၼ်းၶဝ်ႈပွင်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵႂႃႇၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ယွင်ႈယေႃးလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၽၢၼ်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉ ၸုပ်ႈ 5 

ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ယွင်ႈယေႃးလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၽၢၼ်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉ ၸုပ်ႈ 5 

ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ယွင်ႈယေႃးလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၽၢၼ်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉ ၸုပ်ႈ 5 

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း