ႁႅင်းၵတ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆၼမ်

ၽွင်းၶၢဝ်းၵတ်းၸိူင်ႉၼႆ ႁွၼ်ႁႅင်းၵတ်းၽတ်ႉထွင်းႁူမ်ႇငမ်းတူဝ်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ၵူႈပွတ်းတွၼ်ႈလႄႈ မၢင်ပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႈ မူၺ်တူၵ်းႁႅင်းၼႃႇသေ မီးၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆတင်းၼမ် ယွၼ်ႉႁႅင်းၵတ်းၼႆႉ ယူႇယဝ်ႉ။

မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ မီးၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆယွၼ်ႉႁႅင်းၵတ်းၼၼ်ႉ မီးၵႂႃႇ 60 ၵေႃႉ ယဝ်ႉလႄႈ သၢႆၵၢၼ်မိၼ်လႆႈၵိုတ်းယင်ႉပႅတ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 17,000 သၢႆ၊ ဝၢႆးသေႁႅင်းၵတ်းၽတ်ႉၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ 1 ဝူင်ႈ၊ ႁႅင်းၵတ်းၼၼ်ႉ ၵတ်းႁႅင်းၼႃႇသေ တေႃႈလွတ်ႇၼမ်ႉလူႉၵွႆလႄႈ ဢမ်ႇမီးၼမ်ႉၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႂ်းမိူင်း တႃႇၵူၼ်းမိူင်းလၢႆႁဵင်ၵေႃႉ ယူႇယဝ်ႉ။ ၼႂ်းမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ မၢင်ပိုၼ်ႉတီႈၼႆႉ ႁႅင်းၵတ်းတႅမ်ႇလူင်းထိုင် -45°C ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၽၢႆႇတၢင်းမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉႁႅင်းၵတ်းၽတ်ႉၶဝ်ႈၸူးလႄႈ သမ်ႉမီးပႃး မွၵ်ႇၵုမ်ႈသုမ်ႇၼႃၼႂ်းဝဵင်းလူင်ၼိဝ်းတေႇလီႇသေ တုမ်ႉယွၼ်ႉထိုင် လွင်ႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းလူတ်ႉၾႆး လူတ်ႉၵႃး ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

ၽၢႆႇၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇ မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး (India Meteorological Department – IMD) လၢမ်းၶၢတ်ႈဝႃႈ ႁႅင်းၵတ်းယင်းတေၵိူတ်ႇပဵၼ်မႃးထႅင်ႈ မၢင်ပိုၼ်ႉတီႈလၢႆၸႄႈမိူင်း ၼႂ်းဢိၼ်းတီးယႃး ႁူမ်ႈပႃး မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃးၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းတူၵ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း