18:00 မူင်းပၢႆ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇၶဝ်ႈႁိူၼ်းလႄႈ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းတၢႆ

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵႂႃႇသူၼ်လႄႈပွၵ်ႈႁွတ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း မိူဝ်ႈယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 18:00 မူင်းပၢႆၼႆသေ ထုၵ်ႇၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လမ်းယိုဝ်းတၢႆပႅတ်ႈ တီႈၼႃႈႁိူၼ်း ၼႂ်းပွၵ်ႉ 1 ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 November 2023 (သိပ်းသွင်မႂ်ႇ 6 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ၽွင်းၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ သႅၼ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်မၼ်း ၸွမ်းသူၼ်သေ သမ်ႉပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းႁိူၼ်း ဢမ်ႇၸွမ်းၶၢဝ်းယၢမ်း ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉလႄႈ လႆႈထုၵ်ႇတင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸွမ်းမိူဝ်းယိုဝ်းတၢႆပႅတ်ႈ တီႈၼႃႈႁိူၼ်းၵမ်းလဵဝ်။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ ၵေႃႉထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းတၢႆၼၼ်ႉ မၼ်းတေထိုင်ႁိူၼ်း မွၵ်ႈႁူၵ်းမူင်း (18:00 မူင်း) ပၢႆပၢႆၼႆႉၵူၺ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်း ပိူင်မႃႇသျႄႇလေႃး (Martial Law) ဝႆႉလႄႈ ၶဝ်ဝႃႈ မၼ်းသၢၼ်ၶတ်း ပိူင်ၽွင်းငမ်းၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်းၼႆသေ ၸင်ႇၸွမ်းၵႂႃႇယိုဝ်းတၢႆ တီႈၼႃႈႁိူၼ်းၵမ်းလဵဝ်၊ ဝၢႆးယိုဝ်းယဝ်ႉ ၶၢပ်ႈတူဝ်မၼ်းၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶိုၼ်ႈၵႃးၵႂႃႇ၊ ၸိုဝ်ႈသဵင်ၵေႃႉထုၵ်ႇယိုဝ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉ လႄႈ ငိၼ်းဝႃႈမၼ်းပဵၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဝ  ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 16 November 2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 21:00 မူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းပၵ်းတပ်ႉတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းသွၼ်လိၵ်ႈ ဢလၵ မၢႆ−6 ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ တင်ႈၸႂ်ယိုဝ်းတၢႆပႅတ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း 2 ၵေႃႉ ဢၼ်ႁေႃႈလူတ်ႉၶိူင်ႈလတ်းၽၢၼ်ႇၵႂႃႇ ၽၢႆႇၼႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်းပိူင် မႃႇသျႄႇလေႃး တီႈၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ မီးယူႇ 8 ၸႄႈဝဵင်း ပဵၼ် လႃႈသဵဝ်ႈ၊ ၵုၼ်လူင်၊ ၵူတ်ႉၶၢႆ၊ ၼမ်ႉၶမ်း၊ မူႇၸေႊ၊ သႅၼ်ဝီ၊ လဝ်ႉၵႆႇ(လၢဝ်ႇၵၢႆး) လႄႈ ၵုင်းၵႅင်း ၼႆယူႇယဝ်။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း