2023 ပဵၼ်ပီႊဢၼ်မႆႈလိူဝ်ပိူၼ်ႈသုတ်း ၼႂ်းႁွပ်ႈသႅၼ်ပီႊမိူင်း

ၸဝ်ႈပၢႆႈသၢႆႈၼႂ်းၵုၼ်ယူးရူပ်ႇ လႆႈဢွၵ်ႇမႃးယိုၼ်ယၼ်လၢတ်ႈၵႂႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 8 October 2023 ဝႃႈ ပီႊ2023 ၼႆႉ ပဵၼ်ပီႊဢၼ်မႆႈႁႅင်းလိူဝ်သေပိူၼ်ႈသုတ်း ၼႂ်းႁွပ်ႈ 125,000 ပီႊမိူင်းမႃးၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၸုမ်းပႂ်ႉပႃး လွင်ႈၾိင်ႈၾႃႉလႅၵ်ႈလၢႆႈ ၼႂ်းယူးရူပ်ႇ (Copernicus Climate Change Service- C3S) လႆႈလၢတ်ႈဝႃႈ ႁႅင်းမႆႈ မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ် October 2023 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်မႆႈႁႅင်းလိူဝ်သေ မိူဝ်ႈပီႊ 2019 0.4°C လႄႈ ၾိင်ႈၾႃႉၼႂ်းလိူၼ် October 2023 ၼႆႉ တေလႆႈဝႃႈ ႁၢႆႉႁႅင်းတႄႉတႄႉ ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈပီႊ 2016 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ပဵၼ်ပီႊဢၼ်မႆႈလိူဝ်သေ ပိူၼ်ႈသုတ်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ႁႅင်းမႆႈ မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ် October 2023 ၼႆႉသမ်ႉ ၼိုင်ႈၶႅၼ်းမႆႈႁႅင်းလိူဝ် ၼႂ်းပီႊ 2016 လႄႈ တေလႆႈဝႃႈ ပီႊ 2023 ၼႆႉ ပဵၼ်ပီႊဢၼ်မႆႈႁႅင်းလိူဝ်သေပိူၼ်ႈသုတ်း ၸွမ်းၼင်ႇၼႂ်းပိုၼ်းဢၼ်ယၢမ်ႈမီးၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈဢၼ်လုမ်ႈၾႃႉမႆႈႁႅင်းၶိုၼ်ႈမႃးၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်မႃးယွၼ်ႉ ၵူၼ်းႁဝ်းပွႆႇၽုၼ်ႇ ၵႂၼ်း ႁူမ်ႈပႃး ၽေးသၽႃႇဝ ႁႅင်ႈလႅင်ႉ ၼႂ်းပီႊ 2023 ၼႆႉသေ ၸင်ႇႁဵတ်းႁႂ်ႈႁႅင်းမႆႈ ၼႂ်းလိူၼ် October 2023 ၸွတ်ႈတူဝ်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ပုင်ႈသုင်ၶိုၼ်ႈလိူဝ်သေၵဝ်ႇမွၵ်ႈ 1.7°C ဝႃႈၼႆ။

ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈလီ လွင်ႈၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉလႅၵ်ႈလၢႆႈ ၽိတ်းသၽႃႇဝမၼ်း ၼၼ်ႉ ၼိုင်ႈၶႅၼ်းတေႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးၽေးသၽႃႇဝၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃးထႅင်ႈ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း