ယိင်းၸၢဝ်းယူႇၶရဵၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇတေႃႇသူႈတႃႇၸိုင်ႈမိူင်း

ၽူႈယိင်း ၵူၼ်းမိူင်းယူႇၶရဵၼ်း ဢႃႇယု 52 ပီႊ မီးလုၵ်ႈလၢင်း 3 ၵေႃႉ ဢၼ်ယူႇတီႈၼႂ်းဝဵင်းလူင် Kiev ၼၼ်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈ “ၸွမ်းလူၺ်ႈပုၼ်ႈၽွၼ်းမႄႈၼၼ်ႉ ပၼ်ႁႃလွင်ႈယူႇၶရဵၼ်းၼႆႉ ၵဝ်ၶႃႈဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈလုၵ်ႈလၢင်း မႃးပုတ်ႈတႅၼ်းဢဝ် ဢမ်ႇၼၼ် မွပ်ႈဢၢပ်ႈၽေးၼႆႉ ပၼ်တီႈၶဝ်၊ သင်ဝႃႈႁဝ်းၸတ်းၵၢၼ်မၼ်း လူၺ်ႈတူဝ်ႁဝ်းယၢမ်းလဵဝ်ၼႆ မၼ်းတေလီလိူဝ်” ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈပႃးဝႃႈ “ပေႃးမၼ်းထိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်းမႃး ႁဝ်းၵေႃႈတေလႆႈတေႃႇသူႈ တႃႇၵႅတ်ႇၶႄမိူင်းႁဝ်း လႄႈ  သင်ရၢတ်ႉသျႃးတေတႄႇပၢင်တိုၵ်း ၸုမ်းၶဝ် တေဝႆႉဝဵင်းလူင် Kiev ပဵၼ်ပဝ်ႉမၢႆ” ဝႃႈၼႆ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

မၼ်းၼၢင်းပဵၼ် ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၼႂ်းၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆသေ လႆႈဢဝ်ငိုၼ်းမွၵ်ႈ 1,300 တေႃႇလႃႇဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ သိုဝ်ႉၵွင်ႈ Z-15 သေလႄႈ လႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းလွၵ်းလၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်းယူႇ ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝူင်ႈ ယူႇယဝ်ႉ။

လွင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းတူဝ်မၼ်းၼၢင်းၼၼ်ႉ မီးမႃးမိူဝ်ႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းယူႇၶရဵၼ်း ၶတ်းၸႂ်ႁႃတၢင်း လူတ်းယွမ်းလွင်ႈပဵၼ်ၵႂႃႇလႆႈ ဢၼ်ဝႃႈ ရၢတ်ႉသျႃး တေၸၢင်ႈၶဝ်ႈတိုၵ်းမိူင်းလႄႈ လၢတ်ႈတီႈၵူၼ်းမိူင်းဝႃႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈတၢင်းသင် တေလႆႈတိုၼ်ႇၵူဝ် ယင်းမီးဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ  NATO ၵမ်ႉၸွႆႈယူႇၶရဵၼ်းဝႆႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း