5 တၢင်းပဵၼ် ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈယုင်းမႃး

မိူဝ်ႈဢၼ်ႁဝ်းထုၵ်ႇယုင်းၶူပ်း ဢမ်ႇၼၼ် မိူဝ်ႈဢၼ်တူပ်းသေ မီးလိူတ်ႈၸိုမ်းၸိူဝ်း ၼႆႉ ၵူၼ်းမၢင်ၵေႃႉ တေဝူၼ်ႉဝႃႈ တိူင်းမၼ်းသေ ၵမ်ႉၵေႃႈမၼ်းတေႁၢႆႁင်းၵူၺ်း မၼ်းၼႆယူႇ။ လွင်ႈတႄႉမၼ်း ယုင်းၼႆႉယဝ်ႉ ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းႁဝ်းဢမ်ႇယူႇလီ ထိုင်တီႈလႆႈၶိုၼ်ႈႁူင်းယႃ ၵွပ်ႈၼၼ် ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ႁဝ်းတေဢွၼ်ၵၼ်မႃး လဵပ်ႈႁဵၼ်းၸွမ်းၵၼ်ဝႃႈ တေမီးတၢင်းပဵၼ်သင် ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈယုင်းမႃး ၼႆၶႃႈဢေႃႈ။

  1. တၢင်းပဵၼ်ၶႆႈလိူတ်ႈဢွၵ်ႇ

မိူဝ်ႈဢၼ်ႁဝ်းထုၵ်ႇယုင်းလၢႆးၶူပ်း 5−8 ဝၼ်းၼၼ်ႉ တေမီးလူမ်းၼၢဝ်၊ ၸဵပ်းၸွမ်း တူဝ်ၸွမ်းၶိင်း၊ ဢိမ်ႇမိူဝ်ႇတၢင်းၵိၼ်တၢင်းယႅမ်ႉ ဢမ်ႇၼၼ် ဢေႃႉႁၢၵ်ႈ လႄႈ မီးတုမ်ႇလႅင်ၸွမ်း တူဝ်ၶိင်း၊ လိူတ်ႈတေၸၢင်ႈဢွၵ်ႇလႆႈငၢႆႈသေ မိူဝ်ႈၽၢႆႈလူင် ၼၼ်ႉၵေႃႈ တေပဵၼ်သီလမ် သေဢမ်ႇၵႃး မီးတိုဝ်ႉတၢင်းပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်သွၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ− သျွၵ်ႉ၊ ပဵၼ်ၵႂ်ႈ၊ ၼႃႈဢူၵ်းၼႃ၊ တွင်ႉၸဵပ်း ဢမ်ႇၼၼ် မီးလိူတ်ႈဢွၵ်ႇတီႈဢၢင်ႇၵႃႇတူဝ်ၶိင်းတၢင်းၼႂ်း ၼႆယူႇ။

  1. တၢင်းပဵၼ်ၼၢဝ်ၼူၵ်ႉ

မိူဝ်ႈဢၼ်ထုၵ်ႇၺႃးယုင်းၶူပ်းၼၼ်ႉ တေၸၢင်ႈမီးၽၢင်ႁၢင်ႈ လူမ်းၼၢဝ်ၶိုၼ်ႈ၊ ႁူဝ်ၶႆႈႁူဝ်မဝ်း၊ ၸဵပ်းၸွမ်းတူဝ်ၸွမ်းၶိင်း၊ ဢူၼ်ႈဢွၼ်ႇဢမ်ႇမီးႁႅင်း၊ လိူတ်ႈတဵၼ်ႈတွတ်ႇဝႆး၊ ၼၢဝ်သၼ်ႇ၊ တွင်ႉၶူၼ်ႉဢေႃႉႁၢၵ်ႈ၊ ၼႃႈၽိူၵ်ႇသူပ်းၽိူၵ်ႇ ယွၼ်ႉမဵတ်ႉလိူတ်ႈလႅင် ထုၵ်ႇႁဵတ်းႁၢႆႉလႄႈ တႄႇပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်လိူတ်ႈၸၢင်၊ တူဝ်လိူင် ဢိၵ်ႇတင်း သီၽၢႆႈဢွၼ်ႇၵေႃႈ တေပဵၼ်သီသဝ်ႈ (ၶႂ်ႈလမ်လမ်) ၼႆယူႇ။

  1. တိၼ်ၵႂ်ႈ (တိၼ်ၸၢင်ႉ)

မိူဝ်ႈဢၼ်ထုၵ်ႇၺႃးယူႇလၢႆလၢႆမဵဝ်းၶူပ်းၼၼ်ႉ တေၸၢင်ႈပဵၼ်တိၼ်ၵႂ်ႈ (တိၼ်ၸၢင်ႉ) သေ မီးၽၢင်ႁၢင်ႈလူမ်းၼၢဝ်သုင်၊ လွတ်ႇၼမ်ႉလိူင်လႄႈ တုမ်ႇၼမ်ႉလိူင်ၸဵပ်းယဵၼ်း လူၺ်ႈတေၸၢင်ႈထူပ်းႁၼ်လႆႈႁိမ်းႁွမ်းဢၢင်ႇၵႃႇတၢင်ႇၸိူဝ်း မိူၼ်ၼင်ႇ− ၶႃ၊ ၼႂ်းတွင်ႉၽၢႆႇလင်လွတ်ႇၼမ်ႉၸိူဝ်ႉ ဢမ်ႇၼၼ် တီႈတဝ်ႈၼူမ်းသေ ၽိဝ်ၼိူဝ်ႉၼင် ႁိမ်းႁွမ်းဢၼ်ၸဵပ်းယဵၼ်းၼၼ်ႉ တေၵႂ်ႈပဵၼ်သီလႅင် မီးၼမ်ႉလိူင်(မီးၼွင်) ၵူၺ်းၵႃႈ မၢင်ၵေႃႉ တေဢမ်ႇမီးၽၢင်ႁၢင်ႈၸႅင်ႈလႅင်း ၼႆယူႇ။

  1. ၸဵပ်းၸွမ်းၶေႃႈတေႃႇ

တၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ မိူဝ်ႈၺႃးယုင်းလၢႆးၶူပ်းၼႆ တေၸၢင်ႈပဵၼ်မႃးလႆႈလႄႈ ၽၢင်ႁၢင်ႈမၼ်း ၵေႃႈ ၶႂ်ႈမိူၼ်ၵၼ်တင်းတၢင်းပဵၼ်ၶႆႈလိူတ်ႈဢွၵ်ႇ ၵူၺ်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈၼမ်ႉလိူတ်ႈသႂ် (plasma) လႆဢွၵ်ႇမႃးတီႈသဵၼ်ႈလိူတ်ႈလႄႈ ၸင်ႇႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပဵၼ် ဢမ်ႇမီးၽၢင် ႁၢင်ႈသျွၵ်ႉ ၼႆယူႇ။

  1. တၢင်းပဵၼ်ဢွၵ်းဢေႃၸဵပ်းယဵၼ်း

ယုင်းဢၼ်ၽႄႈၸိူဝ်ႉ ၼႂ်းၼႃးၼၼ်ႉ လႄႈ တေၵႂႃႇၶူပ်းတီႈမူယဝ်ႉ ဝၢႆးသေၼၼ်ႉ တၢင်းပဵၼ်ၵေႃႈ တေလုၵ်ႉတီႈမူသေ ၽႄႈလၢမ်းၸူးတီႈၵူၼ်း ဢိၵ်ႇတင်း သတ်း တၢင်ႇၸိူဝ်း ၼႆယူႇ။

ဝၢႆးသေႁဝ်းလႆႈတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းမၼ်း 5−15 ဝၼ်းၼၼ်ႉ လူမ်းၼၢဝ်တေၶိုၼ်ႈ သုင်၊ ဢေႃႉႁၢၵ်ႈ၊ ႁူဝ်ၶႆႈႁူဝ်မဝ်း၊ ဢူၼ်ႈဢွၼ်ႇဢမ်ႇမီးႁႅင်း၊ ဝၢႆးသေၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢွၵ်းဢေႃႁဝ်းတေမီးလွင်ႈၽိတ်းပိူင်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ− ၶေႃးၶႅင် လႄႈ လွင်ႈသတိ ၵၢၼ်ဝူၼ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉ တေလူတ်းလူင်း ဢမ်ႇၼၼ် ယွင်ႇယွင်ႇမႃႈမႃႈ သျွၵ်ႉ ပဵၼ်လူမ်း တၢႆလိုမ်းၸူဝ်ႈၶၢဝ်းလႄႈ မိုဝ်းၸၢင်ႈသၼ်ႇ ပဵၼ်တုၵ်ႉၶိတ ၼႆယူႇ။ ဝၢႆးသေၽၢင်ႁၢင်ႈ တၢင်းပဵၼ်ႁၢႆၵႂႃႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ ဢွၵ်းဢေႃႁဝ်းၵေႃႈ တေၸၢင်ႈဢမ်ႇမိူၼ်ၵဝ်ႇသေ မိူဝ်ႈလၢတ်ႈၵႂၢမ်းၵေႃႈ တေဢမ်ႇၸႅင်ႈလႅင်း မိူၼ်ၵူၼ်းဢွၵ်းဢေႃဢမ်ႇတဵမ် ၼႆယူႇ။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼၼ် မိူဝ်ႈဢမ်ႇပႆႇပဵၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ထုၵ်ႇလီႁႄႉၵင်ႈဝႆႉဢွၼ်တၢင်း လႄႈ လွၵ်းလၢႆးႁႄႉၵင်ႈမၼ်းၵေႃႈ ယႃႇပေပၼ်ႁႂ်ႈယုင်းၶူပ်း လႄႈ ငိူင်ႉဝႄႈ ဢွင်ႈတီႈ ဢၼ်မီးယုင်းၼမ် မိူၼ်ၼင်ႇ− ၼႂ်းထိူၼ်ႇၼႂ်းၶိူဝ်း၊ ၼွင်၊ ဢၢင်ႇၼမ်ႉဢၼ်ၼိမ်လႄႈ ယႃႉပႅတ်ႈဢွၵ်းလွၵ်းၼမ်ႉ ဢၼ်ယုင်းၸၢင်ႈၶႆႇသေၽႄႈၸိူဝ်ႉၽၼ်း ဢိၵ်ႇတင်း ၸႂ်ႉတိုဝ်းယႃႇၶႃႈယုင်း မိူဝ်ႈမီးလွင်ႈၸမ်ပဵၼ် ၼႆယူႇ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼႆႉ မိူဝ်ႈၺႃးယုင်းၶူပ်းမွၵ်ႈ 1−2 ဝူင်ႈသေ မီးလူမ်းၼၢဝ်သုင် ႁႂ်ႈႁူႉဝႃႈ တေၸၢင်ႈပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ဢၼ်လၢတ်ႈမႃးၼၼ်ႉလႄႈ ၼႅတ်ႈၵႂႃႇႁႃမေႃယႃ ၵမ်းလဵဝ် ၼႆယဝ်ႉ။

ပိၼ်ႇတႅမ်ႈ − ၸၢႆးဢႅၼ်

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

ဢၢင်ႈဢိင် − https://www.sanook.com

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း