App ဢၼ်ၸၢင်ႈလၵ်ႉလုတ်ႇဢဝ်ငိုၼ်း ၼႂ်းယေးငိုၼ်း(Mobile Banking) လႆႈ လႄႈ လွၵ်းလၢႆးႁႄႉၵင်ႈ

မီးၶၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးတိၵ်းတိၵ်း လွင်ႈဝႃႈ ငိုၼ်းၼႂ်းယေးငိုၼ်း(Mobile Banking) ၺႃးလုတ်ႇႁၢႆၵႂႃႇမူတ်း ၽၢၼ်ႇ App ယေးငိုၼ်း ဢၼ်သႂ်ႇဝႆႉၼႂ်းၾူၼ်း။ ဢွၼ်ၼႃႈငိုၼ်းတေႁၢႆၵႂႃႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸဝ်ႈၶွင်ၾူၼ်း ၸဝ်ႈၶွင်မၢႆယေးငိုၼ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းသင် မၢင်ၵေႃႉ ပိၵ်ႉၼႃႈၾူၼ်းသေ တမ်းဝႆႉလၢႆလၢႆ ႁဵတ်းၼၼ်ၵေႃႈ ယူႇယူႇ မီးၶေႃႈၵႂၢမ်း မီးလိၵ်ႈ (Message) သူင်ႇၶဝ်ႈမႃးသေ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ငိုၼ်းၼႂ်း ယေးငိုၼ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇႁၢႆလၢႆၵႂႃႇပႅတ်ႈတင်းမူတ်း ဢမ်ႇၼၼ် ႁၢႆၵႂႃႇတင်းၼမ် ၼႆ။

လွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းထႆးမီးၶၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးၼမ်ၼႃႇ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈဝႃႈ လႆႈတဵၵ်းၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်း Link ဢၼ် ထုၵ်ႇသူင်ႇၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းၶေႃႈၵႂၢမ်းသေငိုၼ်းၸင်ႇႁၢႆ၊ မၢင်ၵေႃႉသမ်ႉ လႆႈ log In ၶဝ်ႈၼႂ်း App သေဢၼ် ဢၼ်သေ ငိုၼ်းႁၢႆ၊ မၢင်ၵေႃႉတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းသင် သႂၢင်းၾႆးၾူၼ်းဝႆႉလၢႆလၢႆၵေႃႈ ငိုၼ်းႁၢႆၵႂႃႇမူတ်း၊ မၢင်ၸိူဝ်းတႄႉ တိုၵ်ႉလဵၼ်ႈၾူၼ်းယူႇလီလီ ယူႇယူႇၾူၼ်းၶမ်ၵႂႃႇသေ ပေႃးၾူၼ်းလဵၼ်ႈလႆႈၶိုၼ်းယဝ်ႉၵေႃႈ မီးၶေႃႈၵႂၢမ်းတီႈယေးငိုၼ်းသူင်ႇၶဝ်ႈမႃးဝႃႈ ငိုၼ်းၼႂ်းပၢၼ်ႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ထုၵ်ႇလွႆး(ဢူၼ်း)ဢွၵ်ႇ /ထွၼ်ဢွၵ်ႇၵႂႃႇ ၼႆၵေႃႈမီးတင်းၼမ်။

မၢင်ၵေႃႉဢမ်ႇၺႃးလုတ်ႇဢဝ်ငိုၼ်းတင်းမူတ်းသေတႃႉ ၼပ်ႉပဵၼ်ႁူဝ်လၢၼ်ႉႁူဝ်သႅၼ် ၵေႃႈမီး၊ မၢင်ၵေႃႉ ဢမ်ႇၼမ်ထိုင် ႁူဝ်လၢၼ်ႉႁူဝ်သႅၼ် ပဵၼ်ငိုၼ်းႁူဝ်ႁဵင်ႁူဝ်မိုၼ်ႇၵူၺ်းသေတႃႉ ပဵၼ်ငိုၼ်းဢၼ် ၵဵပ်းႁွမ်တွမ်ၸူႉဝႆႉ တႃႇၸႂ်ႉၼႂ်းၸၢတ်ႈပၢၼ်မိူဝ်းၼႃႈ ဢမ်ႇၼၼ် တႃႇလုၵ်ႈလၢင်း၊ ငိုၼ်းၾၢင်ႉမိူဝ်ႈယူႇဢမ်ႇလီၵိၼ်ဢမ်ႇဝၢၼ်၊ မၢင်ၵေႃႉပဵၼ်ငိုၼ်းတင်းမူတ်း ဢၼ်မီးၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်း ၵေႃႈပဵၼ်လႆႈ ယိုင်ႈမိူဝ်ႈလဵဝ်ပဵၼ်ၵၢပ်ႈပၢၼ် ဢၼ်ႁႃၵၢၼ် ႁႃငိုၼ်းယၢပ်ႇ ၶၼ်ၵုၼ်ႇၵႃႉတၢင်းၶၢႆသမ်ႉၶိုၼ်ႈသုင်ႁႅင်း လႄႈ 20−30 ဝၢတ်ႇ ဢမ်ႇၼၼ် ႁူဝ်ႁဵင်ႁူဝ်မိုၼ်ႇပျႃးၵူၺ်းၵေႃႈ လီသေလၢႆၼႃႇယဝ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈႁိုဝ်။

ႁၼ်ၶၢဝ်ႇဢွၵ်ႇတူဝ်ႈတင်းမိူင်းယဝ်ႉ ၵမ်းၼႆႉမႃးထတ်းတူၺ်းၶိုၼ်းလူး ၼႂ်းၽဝၸဝ်ႈၵဝ်ႇသမ်ႉ ၸွင်ႇယၢမ်ႈ ႁၼ် ၵူၼ်းႁိမ်းၸမ်တူဝ် ၵူၼ်းႁိမ်းႁွမ်း ဢမ်ႇၼၼ် တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ပဵၼ်ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ် ၺႃးလုတ်ႇ ဢဝ်ငိုၼ်းႁၢႆလၢႆၵႂႃႇၼၼ်ႉယူႇႁိုဝ်။

ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈလီ ၼင်ႇႁိုဝ်တေလွတ်ႈၽေး ဢမ်ႇႁႂ်ႈငိုၼ်းဢၼ်ၵဵပ်းဝႆႉၼႂ်းယေးငိုၼ်း ႁၢႆလၢႆၵႂႃႇပႅတ်ႈၼၼ်ႉ လူဝ်ႇႁႃလၢႆးႁႄႉၵင်ႈ လႄႈ လူဝ်ႇႁူႉဝႃႈ App ဢီႈသင်ၽွင်ႈဢၼ်ၸၢင်ႈလုတ်ႇဢဝ်ငိုၼ်းႁဝ်းၼၼ်ႉ ယဝ်ႉၵေႃႈ ထတ်းတူၺ်းဝႃႈ ၸွင်ႇၼႂ်းၾူၼ်းႁဝ်း မီး App ဢၼ်လီၾၢင်ႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉယူႇႁႃႉ။ သင်မီးၵေႃႈ လူဝ်ႇၼႅတ်ႈ မွတ်ႇပႅတ်ႈ (Uninstall) ပေႃးဢမ်ႇမီး ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇလူတ်ႇၺႃးၼၼ်ႉ မႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်းႁူႉၸၵ်း ၸိုဝ်ႈ App ၸိူဝ်းၼၼ်ႉဝႆႉၵေႃႈဢမ်ႇၽိတ်းသင် ၸွင်ႇၸႂ်ႈ။

Application (App) ဢၼ်လီၾၢင်ႉ ၸၢင်ႈပဵၼ်ၽေးတေႃႇငိုၼ်းတွင်းၼႂ်းယေးငိုၼ်း လႄႈၶေႃႈမုၼ်းၼႂ်းၾူၼ်း ပဵၼ်ဢီႈသင်

App လုတ်ႇငိုၼ်းၵမ်ႈၼမ် တေပဵၼ် App  ဢၼ်မီး Malware (Malware – ပဵၼ် Software ဢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႃး တႃႇယႃႉၵဝ်းၶေႃႈမုၼ်းၼႂ်းၶွမ်ႇပိဝ်ႇတိူဝ်ႇ လႄႈ ယူင်ႉသၢင်ႈၶွမ်ႇပိဝ်ႇတိူဝ်ႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶွမ်ႇပိဝ်ႇတိူဝ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ် လူႉ) ၵူၼ်းဢၼ်ႁဵတ်းၵိၼ်ၵၢၼ်ၵဝ်းလႅၼ်လၵ်ႉဢဝ်ငိုၼ်းၶမ်းၶူဝ်းၶွင်ပိူၼ်ႈၼၼ်ႉ ၶဝ်မီးလၢႆးလွၵ်ႇလႅၼ် ၵဝ်းၸၼ်ၸႂ်ပိူၼ်ႈၼၼ်ႉသေ သူင်ႇ Link တႃႇ Download လႄႈ တိတ်းတင်ႈ(ၽွၵ်ႈ) ၵႂႃႇပၼ်ၼႂ်း Line, SMS, Email ပိူၼ်ႈယဝ်ႉ လွၵ်ႇလႅၼ်ႁႂ်ႈၵူႈငိုၼ်း လွၵ်ႇႁႂ်ႈထႅမ်ၶေႃႈမုၼ်းသုၼ်ႇတူဝ် ၶေႃႈမုၼ်းၵဵဝ်ႇလွင်ႈ ငိုၼ်းတွင်းတႃႇလူင်းၸိုဝ်ႈၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်း App သေဢၼ်ဢၼ် ဢမ်ႇၼၼ် တႃႇႁပ်ႉသူးရင်းဝၼ်း ဢမ်ႇၼၼ် လႅၼ်ဝႃႈ ပဵၼ်ၸုမ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၼႆသေ လွၵ်ႇႁႂ်ႈပိူၼ်ႈတိတ်းတင်ႈ(သႂ်ႇ) App ပွမ်ၾၢင်း ဢၼ်ၶဝ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႃး။

ပေႃးပိူၼ်ႈသႂ်ႇ App လူင်းၼႂ်းၾူၼ်းပိူၼ်ႈယဝ်ႉ Malware ၼၼ်ႉ တေႁဵတ်းပဵၼ် App ယေးငိုၼ်းပွမ်သေ လွၵ်ႇလႅၼ်ႁႂ်ႈပိူၼ်ႈသႂ်ႇ ၸိုဝ်ႈ မၢႆလပ်ႉ(PIN) ဢိၵ်ႇတင်းၶဝ်တေလၵ်ႉၺွပ်းဝႆႉ မၢႆလပ်ႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ဢမ်ႇၼၼ် OTP ဢၼ်သူင်ႇၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းၶေႃႈၵႂၢမ်း SMS ယဝ်ႉသူင်ႇၶေႃႈမုၼ်းတင်းမူတ်း ၵႂႃႇပၼ်ၸုမ်းႁဵတ်းၵိၼ် ၵၢၼ်လႅၼ်ၵဝ်းပိူၼ်ႈၼၼ်ႉၶိုၼ်း ၶဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တေႁဵတ်းၸွမ်းၶၵ်ႉတွၼ်ႈၶဝ်ႈၸူး ယေးငိုၼ်းပိူၼ်ႈလႆႈလႄႈ တေဢဝ်ငိုၼ်းၼႂ်းယေးငိုၼ်းပိူၼ်ႈ ဢူၼ်းငိုၼ်း ထွၼ်ငိုၼ်းဢွၵ်ႇၵႂႃႇပႅတ်ႈ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

လိူဝ်သေၼႆႉ မီးမႃးထႅင်ႈ App မဵဝ်းဢၼ်ပဵၼ် Remote Access ဢၼ်သင်ႇတိတ်းတင်ႈ သႂ်ႇၼႂ်းၾူၼ်းယဝ်ႉၼႆ ၸုမ်းၵဝ်းလႅၼ်ၵိၼ်လၢႆပိူၼ်ႈၼၼ်ႉ တေၵုမ်းၵမ်ၾူၼ်းပိူၼ်ႈလႆႈသေ ၸၢင်ႈၶဝ်ႈထိုင်ၶေႃႈမုၼ်း ၼႂ်းၾူၼ်းပိူၼ်ႈ၊ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၸႂ်ႉၶေႃႈမုၼ်းဢၼ်လႆႈၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၵႂႃႇႁဵတ်းသၢင်ႈလႄႈ ဢဝ်ငိုၼ်းၼႂ်းယေး ငိုၼ်းပိူၼ်ႈဢူၼ်းဢွၵ်ႇၵႂႃႇသႂ်ႇၼႂ်းယေးငိုၼ်းၶဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ လၢႆးဢၼ်ၶဝ်ၶဝ်ႈထိုင် သဵၼ်ႈတၢင်း ၵၢၼ်ငိုၼ်းပိူၼ်ႈလႆႈၼၼ်ႉ ၶဝ်တေယွၵ်ႇလႅၼ်ၶျေႃးႁႂ်ႈပိူၼ်ႈထႅမ်ပၼ်ၶေႃႈမုၼ်းသုၼ်ႇတူဝ်၊ တူဝ်ၼပ်ႉ၊ မၢႆလပ်ႉတႃႇၶဝ်ႈၸႂ်ႉယေးငိုၼ်း လူၺ်ႈ App ၼႂ်းၾူၼ်းၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

သၢႆမၢႆၸိုဝ်ႈ Application (App) ဢၼ်တေလႆႈၾၢင်ႉ ယွၼ်ႉၸၢင်ႈလုတ်ႇငိုၼ်းၼႂ်းယေးငိုၼ်းဢွၵ်ႇလႆႈၼၼ်ႉ−

မၢႆၶပ်ႉ ၸိုဝ်ႈ App ဢၼ်ၸၢင်ႈလုတ်ႇငိုၼ်းၼႂ်းယေးငိုၼ်းလႆႈ တႃႇတွင်း
1. 4k Pro Camera  
2. 4k Wallpapers Auto Changer  
3. Advanced SMS  
4. Aipic – Magic Photo Editor  
5. All Good PDF Scanner  
6. All Language Transtate  
7. All Photo Translator  
8. Art Filters  
9. Astro + Horoscop & Astrology  
10. Astroline: The Daily Horoscope  
11. Auto Sticker Maker Studio  
12. Avtar Maker Character Creator  
13. Baby Sticker – Track Milestones  
14. Bass Booster Volume Power Amp  
15. Battery Charging Animations Battery Wallpaper  
16. Battery Charging Animations Bubble – Effects  
17. Beat.ly Music Video Maker  
18. Beat Maker Pro  
19. Beauty Filter  
20. Blood Pressure Checker  
21. Blood Pressure Diary  
22. Blue Scanner  
23. Blur Image  
24. Caller Theme  
25. Callme Phone Themes  
26. Call Skins  
27. Camera Tuanslator  
28. Care Message  
29. Cartoons Me  
30. Cashe Cleaner  
31. Chat Online  
32. Chat SMS  
33. Chat Test SMS  
34. Coco camera v1.1  
35. Come Messages  
36. Contact Background  
37. Cool  
38. Cool keyboard  
39. Cool Messages  
40. Creative 3D Launcher  
41. Creative Emoui Keyboard  
42. Custom Themed Keyboard  
43. Cut,Paste  
44. Dazz Cam – D3D Photo Effect  
45. Dazzle – Insta Stories editor  
46. Dazzling keyboard  
47. Design Maker  
48. Desire Translate  
49. Direct Messenger  
50. Dizzi  
51. DJ it!  
52. Drink Water  
53. Drums: Play Beats & Drum Games  
54. Easy PDF Scanner  
55. Edjing Mix  
56. Edjing Pro  
57. EmojiOne Keyboard  
58. Emoji Theme Keyboard  
59. Equalizer+HD music player  
60. Equalizer Fx: Bass Booster App  
61. Facelab  
62. Jigsaw Puzzle  
63. Karaoke Songs  
64. Life Palmistry  
65. Lift: Story Maker  
66. Light Messages  
67. Live Wallpaper Maker: 4K Theme  
68. Loop Maker Pro  
69. Lucky Life  
70. MagicFX – Magic Video Effects  
71. Magic Photo Editor  
72. FaceMe  
73. Facetory: Face Yoga & Exercise  
74. Fancy Charging  
75. Fancy SMS  
76. Flashlinht Flash Alert On Call  
77. FLMX  
78. Fonts Emoji Keyboard  
79. Frame  
80. Frames  
81. Freeglow Camera 1.0.0  
82. Funny Caller  
83. Funny Camera  
84. Funny Emoji Message  
85. Funny Keyboard  
86. Funny Wallpapers – Live Scree  
87. Gif Emoji Keyboard  
88. Girl Cames: Unicorn Stime  
89. Guitar Play – Games & Songs  
90. Guitar – Real games & lessons  
91. Guitar Tuner – Ukulele & Bass  
92. Halloween Coloring  
93. Handset – Second Phone Number  
94. Heart Emoji Stickers  
95. Highlight Story Cover Maker!  
96. Hi Text SMS  
97. Horoscope 2019 and Palm Reader  
98. Hub – Story Templates Maker  
99. Hummingbird PDF Converter – Photo to PDF  
100. Hyper Cleaner: Clean Phone  
101. iCons – Icon Changer App +  
102. iMessager  
103. Impresso  
104. Instant Messenger  
105. iWidget Pro  
106. Jambl: DJ Band & Beat Maker  
107. Memoristo: Brain Test, IQ Game  
108. Memory Silent Camera  
109. Menu Maker!  
110. Meticulous Scanner  
111. Metronome Pro – Beat & Tempo  
112. Metronome – Tap Tempo & Rhythm  
113. Mini PDF Scanner  
114. Mint Leaf Message-Your Private Message  
115. Mood Balance: Self Care Tracker  
116. Music Zen – Relaxing Sounds  
117. MyCall – Call Personalization  
118. Nebula: Horoscope & Astrology  
119. Neon Theme Keyboar  
120. NewScrean: 4D Wallpapers  
121. Notes – reminders and lists  
122. Now QRcode Scan  
123. One Sentence Translator – Multifuntional Translator  
124. Painting Photo Editor  
125. Paper Doc Scanner  
126. Part Message  
127. Password Manager  
128. Path – Horoscope & Astrology  
129. PDF Scanner: Document Scan  
130. Personal Message  
131. Photo Collage  
132. Photo Editor & Background Eraser  
133. Photo Editor – Filters Effects  
134. Photo & Exif Editor  
135. Photo Filters & Effects  
136. Photoly Remove Object & Editor  
137. Photo To Sketch  
138. Piano Crush  
139. Piano  
140. Pista  
141. Pixomatic  
142. Poco Launcher  
143. Premium SMS  
144. Presets for Lightroom  
145. Private Game Messages  
146. Private Messenger  
147. Private SMS  
148. Professional Messenger  
149. Quick Talk Message  
150. Razer Keyboard & Theme  
151. RECOLLECT  
152. Retouch & Cutout  
153. Rich Theme Message  
154. Ringtones HD  
155. ScanGuru  
156. Scanner App  
157. Send SMS  
158. Simple Note Scanner  
159. SlidePic  
160. Slimy  
161. Smart Messages  
162. Smart SMS Messages  
163. Smart TV remote  
164. Smile Emoji  
165. Social Message  
166. SpeedPro Slow speed video edit  
167. Stickerfy: Sticker Maker  
168. Sticker Maker  
169. Sticker & GIF  
170. Stock Wallpapers & Backgrounds  
171. Style Message  
172. Style Photo Collage  
173. Super Hero-Effect  
174. Sweet Pics – Baby Photo Edito  
175. Talent Photo Editor – Blur focus  
176. Tangram App Lock  
177. TeasEar: ASMR Slime Antistress  
178. Text Emoji SMS  
179. Text SMS  
180. Themes Chat Messnger  
181. Themes Photo Keyboard  
182. Timestamp Camera  
183. ToonApp Cartoon Photo Editor  
184. Translate Camera – Speak On  
185. Translator Guru: Voice & Text  
186. UltraFX – Effect Video Maker  
187. Unicc QR Scanner  
188. Unique Keyboard  
189. Universal PDF Scanner  
190. Vanilla Snap Camera  
191. Video Puzzles – Magic Puzzle  
192. Ringtones HD • Ringtone Maker  
193. VOCHI Video Effects Editor  
194. Volume Booster Hearing Aid  
195. Volume Booster Louder Sound Equalizer  
196. Water Reminder  
197. WeDrum: Drums, Real Drum Games  
198. Widget PLUS+ – Photo & Wheater  
199. Wow Beauty Camera  
200. Wow Translator  
201. Yoga- For Beginner to Advanced  

 

ၼႂ်းၾူၼ်းဢၼ်ပိူၼ်ႈၸႂ်ႉၵၼ်တင်းၼမ်တင်းလၢႆၼၼ်ႉ ၵမ်ႈၼမ်တေသူင်သႂ်ႇဝႆႉ APP ၸိူဝ်းၼႆႉ ယွၼ်ႉမၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈႁဝ်းၸႂ်ႉၵၢၼ်လႆႈလၢႆလၢႆမဵဝ်း ၵူၺ်းၼႃႇ ဢီႈသင်ၵေႃႈယဝ်ႉ မီးၽွၼ်းလီၵေႃႈ တိုၼ်းတေမီးၽွၼ်းႁၢႆႉ ၸွမ်းမႃးၽၢႆလင်တိၵ်းတိၵ်းယဝ်ႉ။ ၾူၼ်းဢၼ်ပဵၼ် Android ၼၼ်ႉ ယိုင်ႈၶႅၼ်းမီးတိုဝ်ႉတၢင်း ၸၢင်ႈၺႃးပိူၼ်ႈႁႅၵ်ႉၾူၼ်းလႆႈငၢႆႈလိူဝ် မဵဝ်း iOS တင်းၼမ်။ ၵွပ်ႈဝႃႈ ဢႅၼ်းတရွႆး (Android) ပဵၼ်ၶိူင်ႈမဵဝ်းဢၼ် ၽႂ်ၵေႃႈၸႂ်ႉၵၢၼ်လႆႈငၢႆႈ ၸႂ်ႉၵၢၼ်ၼမ်၊ ပေႃးပဵၼ်ၶိူင်ႈ ဢၢႆႇဢူဝ်ႇဢႅတ်ႉ(သ်) iOS ၼၼ်ႉ တေၵုမ်းထိင်း ၵူၼ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈလီလႄႈ ပိူၼ်ႈတိုၼ်းမၵ်းမၼ်ႈလွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းမၼ်းဝႃႈ ၸႂ်ႉလႆႈဢီႈသင် ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၽွင်ႈၼႆဝႆႉလႄႈ ဢမ်ႇပေႃးသူႈၺႃးပိူၼ်ႈႁႅၵ်ႉယူင်ႉသၢင်ႈမၼ်း မိူၼ်ဢႅၼ်းတရွႆး ၵူၺ်းၼႃႇဢမ်ႇၺႃးပိူၼ်ႈႁႅၵ်ႉႁႃႉၼႆၵေႃႈ သမ်ႉဢမ်ႇၸႂ်ႈၼင်ႇၵဝ်ႇ ၺႃးယူႇၵူၺ်းမၼ်းတေဢမ်ႇသူႈၺႃးပဵင်း ဢႅၼ်းတရွႆးၼၼ်ႉၵူၺ်း။

ၵွပ်ႈၼၼ် ပေႃးတေသႂ်ႇ App ဢီႈသင်ၵေႃႈ ႁႂ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၶေႃႈမုၼ်းမၼ်းလီလီသေၵွၼ်ႇဝႃႈ ၸႂ်ႉယဝ်ႉ မီးၽွၼ်းလီ ၽွၼ်းၸႃႉၸိူင်ႉႁိုဝ် ၸွင်ႇလွတ်ႈၽေး၊ လွတ်ႈၽေးမွၵ်ႈၵႃႈႁိုဝ်  ၼင်ႇႁိုဝ် တေဢမ်ႇပဵၼ် ၵူၼ်းဢၼ်သုမ်းငိုၼ်း ဢမ်ႇၼၼ် ၺႃးလႅၼ်ဢဝ်ၶေႃႈမုၼ်းသုၼ်ႇတူဝ်ၵႂႃႇ။

လၢႆးၾၢင်ႉသတိတူၺ်းဝႃႈ ၼႂ်းၾူၼ်းမီး App ပွမ်ဢၼ်ၸၢင်ႈလုတ်ႇဢဝ်ငိုၼ်းယူႇ

တႃႇႁူႉလႆႈဝႃႈ ၼႂ်းၾူၼ်းႁဝ်းၼၼ်ႉ မီးဢႅပ်ႉဢၼ်ပွမ် ဢမ်ႇၼၼ် ၾူၼ်းၺႃးႁႅၵ်ႉၼၼ်ႉ ႁူဝ်တီးမၼ်း တေၼႄႁႂ်ႈႁၼ်−

 • ယူႇယူႇသေ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈမီးတၢင်း ဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းသင်မၼ်းၵေႃႈ App ဢၼ်သႂ်ႇဝႆႉၼႂ်းၾူၼ်း ၵိုတ်းၶမ် ၶဝ်ႈ/ဢွၵ်ႇဢမ်ႇလႆႈ။
 • ၾူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ထိူင်း ၼိုၵ်းမႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇႁႅင်းၼႃႇ။
 • မၢၵ်ႇထၢၼ်ႇ(ႁႅင်း)ၾူၼ်းၸဵဝ်းမူတ်းဝႆးလိူဝ်ၵဝ်ႇ ယွၼ်ႉ App လုတ်ႇငိုၼ်းၸႂ်ႉၵၢၼ်ၶိူင်ႈၾူၼ်း ၼမ်ႁႅင်း။
 • တဵၵ်းတူဝ်လိူၵ်ႈ Setting ၼႂ်းၶိူင်ႈၾူၼ်းယဝ်ႉ လိူၵ်ႈ App ဢမ်ႇၼၼ် တဵၵ်းၸုတ်ႇသၢမ်ၸုတ်ႇ ၸဵင်ႇၶႂႃ ၽၢႆႇၼိူဝ် လိူၵ်ႈ Manu ယွႆႈ “ၵၢၼ်ၶဝ်ႈထိုင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း” တူၺ်း သင်ဢမ်ႇၸၢင်ႈပိုတ်ႇ Menu ၼင်ႇ ဢၼ်လၢတ်ႈမႃးၼၼ်ႉလႆႈသေ ၼႃႈၸေႃးၾူၼ်းဢွၵ်ႇပႅတ်ႈတိၵ်းတိၵ်းၸိုင် ပွင်ႇဝႃႈ ၾူၼ်းလုၵ်ႈ ၼၼ်ႉ ၺႃးဢႅပ်ႉၶွၼ်ႇထရူဝ်းလုတ်ႇငိုၼ်းယဝ်ႉ ႁႂ်ႈၼႅတ်ႈပိၵ်ႉၵၢၼ်တေႃႇ ဢိၼ်ႇတိူသ်ႇၼႅတ်ႉ ၵမ်းလဵဝ်သေ ၵဵပ်းၶေႃႈမုၼ်းလမ်ႇလွင်ႈၼႂ်းၾူၼ်းဝႆႉႁင်းၶေႃထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈယဝ်ႉ လၢင်ႉၶိူင်ႈၾူၼ်း (Reset) ပႅတ်ႈ ၾူၼ်းတေၵႂႃႇပဵၼ်မိူၼ်ၶိူင်ႈမႂ်ႇ ဢၼ်ႁူင်းႁဵတ်းဢွၵ်ႇမၼ်းတင်ႈဝႆႉၼၼ်ႉၵူၺ်း။

ၵူၺ်းဝႃႈၼၼ်သေတႃႉ မီး App လၢႆလၢႆဢၼ် ဢၼ်ဢမ်ႇၸၢင်ႈၾၢင်ႉႁၼ်လႆႈၼင်ႇၵဝ်ႇ သင်ႁၼ် ၵေႃႈ ၸၢင်ႈတူၵ်းလိုၼ်းယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼၼ် ႁႂ်ႈႁႃလၢႆးႁႄႉၵင်ႈ ယႃႇႁႂ်ႈၺႃး  App လုတ်ႇငိုၼ်းၵူႈၸိူဝ်း ၸိူဝ်း ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းၾူၼ်းႁဝ်းၼၼ်ႉဝႆႉပႃးၵမ်းလဵဝ် တေလွတ်ႈၽေးငိုၼ်းၶမ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇလိူဝ် ယူႇ ယဝ်ႉ။

လၢႆးႁႄႉၵင်ႈ တေလႆႈႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်

 1. လွင်ႈလူတ်ႇ App − ပေႃးတေလူတ်ႇ App သင်ၵေႃႈ ႁႂ်ႈလူတ်ႇၼႂ်း Google Play, App Store, App Gallery ၵူၺ်း ယႃႇလူတ်ႇဢဝ်ၸွမ်းၼင်ႇ Link ဢၼ်ပိူၼ်ႈသူင်ႇမႃးပၼ်တၢင်း Line, Email, SMS ၸႃႉၵႂႃႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉလႃးလႃး ယွၼ်ႉဢမ်ႇႁူႉတီႈမႃး ဢမ်ႇယုမ်ႇယမ်လႆႈ။
 2. ဢမ်ႇလူတ်ႇ App ဢၼ်ဢမ်ႇလီယုမ်ႇယမ် − App ဢၼ်မီးၼႂ်း Google Play, App Store, App Gallery တၢင်းၵၢၼ် ၼင်ႇလၢတ်ႈမႃး ၽၢႆႇၼိူဝ်ၼၼ်ႉသေတႃႉ လူဝ်ႇလႆႈထတ်းတူၺ်း ၶေႃႈမုၼ်းလီလီၵွၼ်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇ ၸိုဝ်ႈ App ၊ ၶေႃႈမုၼ်းယွႆႈယႅမ်းၵူႈပိူင်၊ ၸိုဝ်ႈၽူႈၵေႃႇတင်ႈ လႄႈမႄးပူၵ်းပွင် App၊ ၵူၼ်းလူတ်ႇၸႂ်ႉၼမ်ၵႃႈႁိုဝ်၊ တၢင်းႁၼ်ထိုင် ဝၢႆးလူတ်ႇၸႂ်ႉယဝ်ႉ (review) ဝႃႈႁိုဝ်ၽွင်ႈ ႁႂ်ႈၸၢင်ႈတႅၵ်ႈၼိူင်းတူၺ်းဝႃႈ ၸွင်ႇမၼ်းလႅပ်ႈပဵၼ်ၼင်ႇၶဝ်လူင်းဝႆႉ လႄႈ သမ်ႉမီးၶေႃႈလီယုမ်ႇယမ်လႆႈၵႃႈႁိုဝ်။
 3. ၾၢင်ႉတူၺ်းၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ပိူၼ်ႈသူင်ႇမႃးၼၼ်ႉ လုၵ်ႉလႂ်မႃး− သင်မီးၶေႃႈၵႂၢမ်းၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းၾူၼ်း ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈငိုၼ်းတွင်း ဢမ်ႇဝႃႈပဵၼ်ဢၼ်သူင်ႇၶဝ်ႈမႃးတၢင်း Email, SMS ၵေႃႈယဝ်ႉ ထုၵ်ႇလီထတ်းတူၺ်းလီလီဝႃႈ လုၵ်ႉလႂ်သေသူင်ႇမႃး ၸွင်ႇၸႂ်ႈလုၵ်ႉတီႈယေးငိုၼ်းတႄႉတႄႉ သူင်ႇမႃးႁိုဝ် ပေႃးပဵၼ် Link ယႃႇပေတဵၵ်းတူၺ်းလႃးလႃး။
 4. ယႃႇသႂ်ႇၶေႃႈမုၼ်းလမ်ႇလွင်ႈ − မိူၼ်ၼင်ႇ ၸိုဝ်ႈ ၶိူဝ်းႁိူၼ်း မၢႆၾၢင်ၵူၼ်းၵိုၵ်းမိူင်း တူဝ်ၼပ်ႉ ၽၢႆႇလင်ဝႂ်ၵပ်းတူဝ်ၵူၼ်းၵိုၵ်းမိူင်း မၢႆဝႂ်ၵဵဝ်ႇၵၢၼ်ငိုၼ်း လႄႈ တၢင်ႇပိူင်။
 5. ဢမ်ႇၸႂ်ႉ WiFi ဢၼ်ပိူၼ်ႈပိုတ်ႇပၼ်ၵူၼ်းတင်းၼမ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း လူဝ်ႇၸႂ်ႉၶွင်သုၼ်ႇတူဝ်။
 6. ၸႂ်ႉၾူၼ်း 2 လုၵ်ႈ၊ လုၵ်ႈၼိုင်ႈၸႂ်ႉတႃႇဢုပ်ႇ တႃႇၵပ်းသိုပ်ႇ၊ လဵၼ်ႈၵဵမ်း၊ တူၺ်းငဝ်းတူင်ႉ၊ ႁပ်ႉမၢႆလပ်ႉ OTP ၊ တေႃႇဢိၼ်ႇတိူဝ်ႇၼႅတ်ႉသေ ထႅင်ႈလုၵ်ႈၼိုင်ႈ ၸႂ်ႉတႃႇသႂ်ႇ App ယေးငိုၼ်း၊ ဢမ်ႇတိတ်းတင်ႈ ဢႅပ်ႉတၢင်ႇဢၼ်၊ ဝၢႆးၸႂ်ႉၵၢၼ်ယေးငိုၼ်းၼႂ်းၾူၼ်းယဝ်ႉယဝ်ႉ ႁႂ်ႈပိၵ်ႉဢိၼ်ႇတိူဝ်ႇၼႅတ်ႉၸွမ်းၵမ်းလဵဝ်။
 7. ပေႃးႁၼ် App လုတ်ႇငိုၼ်းၼႂ်းၾူၼ်း ႁႂ်ႈၼႅတ်ႈလၢႆႈမၢႆလပ်ႉ App ၼႂ်းၶိူင်ႈၾူၼ်းႁဝ်းၵူႈဢၼ် လႄႈ မၢႆလပ်ႉ Account ၵူႈဢၼ်ၼႂ်းၾူၼ်းႁဝ်း လူပ်းဢႅပ်ႉဢၼ်ဢမ်ႇလီယုမ်ႇယမ်ပႅတ်ႈယဝ်ႉ Reset ၶိူင်ႈမႂ်ႇ။
 8. ဢမ်ႇၸႂ်ႉသၢႆသႂၢင်းၾူၼ်းႁူမ်ႈပိူၼ်ႈ။
 9. လူတ်းယွမ်းလွင်ႈလူႉသုမ်း ဢၼ်ၸၢင်ႈပဵၼ်မႃးယွၼ်ႉ App လုတ်ႇငိုၼ်း။

တေႁဵတ်းႁိုဝ်လူတ်းယွမ်းလွင်ႈလူႉသုမ်းဢၼ်ၸၢင်ႈပဵၼ်မႃးယွၼ်ႉ App လုတ်ႇငိုၼ်း

 • ဢမ်ႇၾၢၵ်ႇငိုၼ်းဝႆႉၼႂ်း Mobile Banking ၼမ်၊ ႁႂ်ႈၾၢၵ်ႇသႂ်ႇတႃႇၸႂ်ႉသွႆမွၵ်ႈၼိုင်ႈဝူင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵူၺ်း ပေႃးလူဝ်ႇၸႂ်ႉၼမ် ၸင်ႇၵႂႃႇထုၵ်ႈတီႈယေးငိုၼ်းၵမ်းသိုဝ်ႈဢဝ်။
 • မၵ်းမၼ်ႈဝႃႈ ၼႂ်းၼိုင်ႈဝၼ်းၼႆႉ ထုၵ်ႈငိုၼ်း ဢူၼ်းငိုၼ်း ဢွၵ်ႇလႆႈ ၼမ်သုတ်းၵႃႈႁိုဝ် တႃႇႁႄႉၵင်ႈ ယႃႇႁႂ်ႈပိူၼ်ႈလုတ်ႇဢဝ်ငိုၼ်းႁဝ်းၵႂႃႇမူတ်းပႅတ်ႈ ၵမ်းလဵဝ် ဝၼ်းလဵဝ်။
 • ၽႄၵဵပ်းသိမ်းငိုၼ်းဝႆႉလၢႆလၢႆတီႈ ဢၼ်ဢမ်ႇၸႂ်ႉ Mobile Banking − ႁႂ်ႈၾၢၵ်ႇငိုၼ်း တီႈယေးငိုၼ်း ပဵၼ်လွၵ်းလၢႆး ပေႃးဢမ်ႇပႃးပပ်ႉယေးငိုၼ်းၵႂႃႇထုၵ်ႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈထုၵ်ႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈဢူၼ်း ဢမ်ႇၸၢင်ႈဢဝ်ငိုၼ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။
 • ယႃႇၸႂ်ႉမၢႆလပ်ႉဢၼ်လဵဝ်ၵၼ် ၵူႈမၢႆယေးငိုၼ်းႁဝ်း။
 • ဢမ်ႇၾၢၵ်ႇၾူၼ်းဢၼ်သႂ်ႇဝႆႉ Mobile Banking တီႈတၢင်ႇၵေႃႉ၊ ဢမ်ႇၾၢၵ်ႇပိူၼ်ႈထွၼ်ငိုၼ်း ထုၵ်ႈငိုၼ်းတီႈတူႈထုၵ်ႈငိုၼ်း ATM ။

ၼႆႉၵေႃႈပဵၼ် လွင်ႈၾၢင်ႉ ငိူင်ႉဝႄႈ ႁႄႉၵင်ႈ ယႃႇႁႂ်ႈၺႃးပိူၼ်ႈ လၵ်ႉဢဝ်ငိုၼ်းႁဝ်းၵႂႃႇပႅတ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။  ၶေႃႈလမ်ႇလွင်ႈတႄႉ ယႃႇယုမ်ႇပိူၼ်ႈငၢႆႈ တေႁဵတ်းသင်ၵေႃႈ ႁႂ်ႈမီးသတိ ဝိရိယ ယႃႇလေႃးၽ ယႃႇၶႂ်ႈႁႃငိုၼ်း လၢႆးဝႆးသေ ဢမ်ႇထတ်းသၢင်ႈသင်ၼၼ်ႉလႃးလႃး ၵၢပ်ႈမိူဝ်ႈလဵဝ်ငိုၼ်းႁႃယၢပ်ႇ ၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇၼႂ်းၸၢတ်ႈပၢၼ် သမ်ႉသုင်၊ မၢင်ၸိူဝ်း ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်သေ ၸူးလၢႆးငၢႆႈ ႁႃၵိၼ်ၸွမ်းတၢင်းမႆႈတၢင်းယၢပ်ႇပိူၼ်ႈလႄႈ ဢၼ်ဝႃႈ ၸႂ်ဢီးလူမႅတ်ႉတႃႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးၵႃႈႁိုဝ်ယဝ်ႉသေ လႅၼ်ၵိၼ် လွၵ်ႇၵိၼ် ၵဝ်းၵိၼ် လၵ်ႉၵိၼ် ၸူၼ်ၵိၼ် ၽႂ်လႆႈၵေႃႈ တေႁႃလၢႆးမၼ်း ႁဵတ်းလူင်ၵႂႃႇၵူႈပိူင်ယဝ်ႉ။ ပေႃးႁဝ်းသမ်ႉ ယုမ်ႇငၢႆႈသေ ႁဵတ်းၸွမ်းတႄႉ လိူဝ်သေဢမ်ႇလႆႈ ယင်းၸၢင်ႈသုမ်းယွၼ်ႉမၼ်းထႅင်ႈယူႇယဝ်ႉ။

တႅမ်ႈ − Ying Ar Ling (JN)

ဢိင်ၶေႃႈမုၼ်းတီႈ −

https://notebookspec.com/web/686617-dangerous-apps-you-should-not-install

https://notebookspec.com/web/686617-dangerous-apps-you-should-not-install

https://www.thairath.co.th/news/politic/2607871

https://thestandard.co/list-of-over-200-dangerous-apps/

https://www.dailynews.co.th/news/2591569/

https://www.thaipost.net/general-news/307222/

https://www.sanook.com/hitech/1581799/

https://news.trueid.net/detail/qGm8K3YEzgrl

https://www.77kaoded.com/news/lakana/2394633

https://money.kapook.com/view264412.html

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း