Cobra Gold 2022 ၵၢၼ်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉသိုၵ်းႁူမ်ႈၵၼ် တီႈမိူင်းထႆး မီးၽႅၼ်ၵၢၼ်သင်ဝႆႉ?

ၵၢၼ်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉသိုၵ်းႁူမ်ႈၵၼ် ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ “ငူးႁဝ်ႇၶမ်း” (Cobra Gold) ၼႆႉ ပဵၼ်ၵၢၼ်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်း ဢၼ်ၵႅၼ်ႇၶႅင်လိူဝ်ပိူၼ်ႈသေ ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ် ၽၢၼ်ႇပူၼ်ႉ ၶူင်းၵၢၼ်ၼႆႉ လႆႈဝႃႈၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉတေႉတေႉ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၼႂ်းပီႊ 2022 ၼႆႉ ပဵၼ်ပီႊဢၼ်မီးသိုၵ်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈလႄႈ ၼႂ်းၵၢၼ်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ ၵၢၼ်သိုၵ်းႁူမ်ႈၵၼ်ပွၵ်ႈၼႆႉ တေမီးၽႅၼ်ၵၢၼ်သင်ဝႆႉၼႆၼၼ်ႉ လၢႆၽၢႆႇလၢႆတၢင်း ဢွၼ်ၵၼ်ပၵ်းတႃပႂ်ႉတူၺ်းဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသေ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ပိုတ်ႇၽႅၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း ဢိၼ်ႇတူဝ်ႇ-ပႄႈသိၾိၵ်ႇ တႃႇၶဵင်ႈၶႅင်ၸူး ရၢတ်ႉသျႃး၊ ၶႄႇ၊ ဢီႇရၢၼ်ႇ လႄႈ ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇယဝ်ႉ လႆႈတိူဝ်းႁႅင်းသိုၵ်း ၼႂ်းပွတ်းတွၼ်ႈဢေးသျႃး-ပႄႈသိၾိၵ်ႇ မႃးယူႇတႃႇသေႇသေ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈမိူင်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇ ပဵၼ်သုၼ်ၵၢင် ဢိၼ်ႇတူဝ်ႇ−ပႄႈသိၾိၵ်ႇ ၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼႆလႄႈ မိူင်းထႆးပဵၼ်ဝႆႉသုၼ်ၵၢင် ဢႃႇသီႇယၼ်ႇယူႇယဝ်ႉ။

ၼႂ်းႁၢင် ပီႊ 2021 ၼၼ်ႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၸၼ်ႉသုင် ၼႂ်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းမိူင်းထႆး တႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၽၢႆႇလွင်ႈမၼ်ႈၼိမ်သဝ်းလႄႈ ၵၢၼ်သိုၵ်းၸိူဝ်းၼႆႉမႃးယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဢမ်ႇႁိုင်သင်ၼႆႉ မီးၶၢဝ်ႇလပ်ႉဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်  မၢၵ်ႉၶ် မေႇလ်လီႇ Mark Milley ႁူဝ်ၼႃႈတပ်ႉသိုၵ်းႁူမ်ႈပွင်း ၶွင်တပ်ႉသိုၵ်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဢၼ်ပဵၼ်တီႈၵိူဝ်းၵုမ်ၽၢႆႇသိုၵ်းသုင်သုတ်း ၼႂ်းၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းၵူႈလွင်ႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၽႅၼ်ၵၢၼ်ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်း  မႃးမိူင်းထႆး တႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်လပ်ႉ ၸွမ်းၽၢႆႇလွင်ႈမၼ်ႈၼိမ်သဝ်းထႆးလႄႈ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ထႆး ၸိူဝ်းၼႆႉ ယူႇယဝ်ႉ။

ၽၢႆႇတၢင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈထႆးဢွၼ်ႁူဝ် ၼႂ်းပွတ်းတွၼ်ႈၼႆႉ တႃႇၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈၽေးပွတ်းတွၼ်ႈၼႆႉ ဢၼ်ၶႂ်ႈယိူင်းထိုင်ၶႄႇၼႆၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈငဝ်းလၢႆးၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လွင်ႈဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းၼႆႉ လႆႈႁပ်ႉတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ တီႈရၢတ်ႉသျႃး လႄႈ ဢီႇရၢၼ်ႇသေယဝ်ႉ၊ တီႈသဵၼ်ႈတၢင်းတေႃႈလွတ်ႇသူင်ႇၵႅတ်ႉသ် မၢၼ်ႈ−ၶႄႇ ၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇ ထိုင်ယုၼ်ႇၼၢၼ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈယွၼ်းႁႂ်ႈ ၶႄႇသူင်ႇႁႅင်းသိုၵ်းၼိုင်ႈသႅၼ်ၵေႃႉ ၶဝ်ႈမႃးဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈတေႃႈလွတ်ႇၵႅတ်ႉသ် ၼႆယူႇ။

ၼႂ်းဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ မီးၶၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ ပေႃးထိုင် လိူၼ် February 2022 မႃးၼႆ တေမီးၵၢၼ်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်း Cobra Gold တီႈၼႂ်းမိူင်းထႆး ဢၼ်မီး ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ၊ ထႆး ဢိၵ်ႇတင်း မိူင်းဢူၺ်းလီတၢင်ႇမိူင်းထႅင်ႈသေ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇတေသူင်ႇဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၶဝ်ႈမႃးၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၸွမ်း 10,000 ၵေႃႉ၊ ၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇဢၼ်ၶိုတ်းၵၢပ်ႈတင်းၼမ်တင်းလၢႆ တႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်း ၼႂ်းၵၢၼ်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်း လႄႈ မီးသိုၵ်းၼွၵ်ႈမိူင်း ႁူမ်ႈၽိုၵ်းၽွၼ်ႉသိုၵ်းၸွမ်းထႅင်ႈသေ ၵၢၼ်ႁူမ်ႈၽိုၵ်းၽွၼ်ႉသိုၵ်းပွၵ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇယွမ်း 20,000 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းၼႆႉ ၵၢၼ်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉသိုၵ်းႁူမ်ႈၵၼ် Cobra Gold ၼႆႉ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ သူင်ႇသိုၵ်းၶဝ်ႈမႃး ဢမ်ႇထိုင် ၼိုင်ႈႁဵင်ၵေႃႉ ဢၼ်ပူၼ်ႉႁဵင်ၵေႃႈ မီးမၢင်ပီႊၵူၺ်း လိူဝ်သေၼႂ်းပီႊ 2014 ၼၼ်ႉ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇလႆႈသူင်ႇသိုၵ်းၶဝ်ႈမႃးၽိုၵ်းထိုင် သီႇႁဵင် ၵေႃႉသေ လႆႈဝႃႈပဵၼ်ပီႊ ဢၼ်ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈယူႇယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉၼၼ် ၶၢဝ်ႇဢၼ်ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇသူင်ႇႁႅင်းသိုၵ်း ဢိၵ်ႇတင်း ၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၶဝ်ႈမႃးၽိုၵ်းၽွၼ်ႉသိုၵ်းႁူမ်ႈၵၼ်  တီႈမိူင်းထႆး ၼႂ်းပီႊ 2022 ၼႆႉ လၢႆလၢႆမိူင်း ၼႂ်းပွတ်းတွၼ်ႈၼႆႉၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၵ်းတႃပႂ်ႉတူၺ်းယူႇ။ သင်ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇသူင်ႇသိုၵ်းၶဝ်ႈမႃး ၼိုင်ႈမိုၼ်ႇၵေႃႉ မိူင်းထႆးၵေႃႈ တိုၼ်းတေသူင်ႇသိုၵ်းၶဝ်ႈၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ ၸမ်ၼိုင်ႈမိုၼ်ႇၵေႃႉယူႇ ႁူဝ်ၼပ်ႉသိုၵ်း ဢၼ်တေၶဝ်ႈၽိုၵ်းၽွၼ်ႉတင်းမူတ်းၼႆႉ ဢမ်ႇယွမ်း သွင်မိုၼ်ႇၵေႃႉလႄႈ လႆႈဝႃႈ ၼမ်လိူဝ်သေ သိုၵ်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းဢီႇရၵ်ႉ (Iraq) မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ယဝ်ႉသေ လၢတ်ႈလႆႈဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇသူင်ႇသိုၵ်းမႃးၼႂ်းမိူင်းထႆးၼႆႉ ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈ ဝၢႆးသေပၢင်တိုၵ်းဝႅတ်ႉၼၢမ်းယဝ်ႉၵႂႃႇ ၼႆယူႇ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းယူႇ ၼႆသေ သမ်ႉပဵၼ်ၽွင်း COVID-19  ၸိူဝ်ႉၽၼ်း Omicron ၽႄႈလၢမ်းၼႂ်းမိူင်းထႆး ၼႆလႄႈ ၽၢႆႇတင်းသၢႆလပ်ႉသီၶဵဝ်ၼၼ်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈ တႃႇတေၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်း ၼႆႉ တေဝူၼ်ႉတူၺ်းထႅင်ႈၵွၼ်ႇ ၸွင်ႇၵိုင်ႇလီၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်း ၽွင်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ တိူဝ်းႁႅင်းသိုၵ်း ၶဝ်ႈမႃးၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်း ၼႂ်းပွတ်းတွၼ်ႈ ဢိၼ်ႇတူဝ်ႇ−ပႄႈသိၾိၵ်ႇၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ရၢတ်ႉသျႃး၊ ဢီႇရၢၼ်ႇ၊ ၶႄႇ၊ ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ ႁူမ်ႈပႃးမိူင်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇ ဢၼ်တိတ်းၸပ်းမိူင်းထႆး မိူၼ်ၼင်ႇ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်(မၢၼ်ႈ)၊ လၢဝ်း၊ ၵမ်ႇပေႃးတီးယႃး၊ ဝႅတ်ႉၼၢမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တေလႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းၽွမ်ႉဝႆႉ တႃႇလွင်ႈမၼ်ႈၼိမ်သဝ်း မိူင်းၽႂ်မၼ်းဝႆႉသေ ၼႂ်းပွတ်းတွၼ်ႈၼႆႉ တေၸၢင်ႈမီးလွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈမႃး လူၺ်ႈမီးထႆးပဵၼ်သုၼ်ၵၢင် လွင်ႈမၼ်ႈၼိမ်သဝ်း ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း