KNLA သိမ်းလႆႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈမူတ်း တီႈဝဵင်းမူင်းမဵဝ်ႉ

တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း KNLA + PDF ဢၼ်ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် ႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း KNU ၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈတိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမူင်းမဵဝ်ႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၺွင်ႇလေးပိၼ်ႇ တိူင်းပႃႇၵိူဝ်(ပၵူဝ်း) သေ သိမ်းလႆႈငဝ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်းႁူင်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း KNU ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ တပ်ႉပၢင်သဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶမယ 599 ၊ ၶမယ 590 တင်း ႁူင်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဢိၵ်ႇပႃး လၢၼ်ႇဢၼ်ပႂ်ႉ ၸွမ်းၶူဝ်/ၸွမ်းတႃႈၸွမ်းတၢင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဝဵင်းမူင်းမဵဝ်ႉၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇသိမ်းလႆႈပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 4 December 2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉလႄႈ တူဝ်ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉဢိၵ်ႇလုၵ်ႈတပ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ ယွမ်းတူဝ်ၼမ်တႄႉတႄႉသေ တၢင်းၽၢႆႇ KNU လႆႈသူင်ႇႁႅင်းသိုၵ်း 1,500 ၵေႃႉ ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမူင်းမဵဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ တၢင်းၽၢႆႇ KNU ဢမ်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼႄႁူဝ်ယွႆႈမၼ်းလႄႈ ပတူဝ်ႇၸေႃးၵလႄႇၸေး ၵေႃႉပဵၼ်ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ KNU လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ  RFA ဝႃႈ ဢၼ်သိမ်းလႆႈတပ်ႉပၢင်သဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈလမ်ႇလွင်ႈ ၼႂ်းၵၢၼ်သိုၵ်း တွၼ်ႈတႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ပဵၼ်ပႃးသဵၼ်ႈတၢင်း ဢၼ်တေၵုမ်းၵမ်ပႅတ်ႈ ၸွမ်းႁိမ်းလႅၼ်လိၼ် ၼႂ်းၵႄႈတပ်ႉၸုမ်း 3 တင်း တပ်ႉၸုမ်း 5 KNLA ထႅင်ႈလူးၵွၼ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်တိုၵ်းတီႈမူင်းမဵဝ်ႉၼႆႉ ပဵၼ်သွင်ဝၼ်းထပ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း လႄႈ သိုၵ်းသွင်ၽၢႆႇ မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆၼင်ႇၵၼ်ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 4 December 2023 ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း KNLA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် တီႈဝဵင်းၵေႃးၵရဵၵ်ႉ မိူင်းယၢင်းသေ မီးၵူၼ်းမိူင်းၶမ်ဝႆႉ ၼႂ်းၵႄႈပၢင်တိုၵ်းတင်းၼမ်ၼႆ လႆႈႁူႉၸွမ်းၶၢဝ်ႇမီးၼင်ႇၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း