RCSS ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ႁူင်းႁဵၼ်းပူၵ်းပွင်ၼမ်ႉၵတ်ႉၶူး ၸုပ်ႈ 1

ၸွမ်းၼင်ႇၽႅၼ်ၵၢၼ် ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS မီးဝႆႉၼၼ်ႉသေ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ႁူင်းႁဵၼ်းပူၵ်းပွင်ၼမ်ႉၵတ်ႉၶူး ၸုပ်ႈ 1 ဢွင်ႈတီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၼ်ႉသုင် တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း။

ႁူင်းႁဵၼ်းပူၵ်းပွင်ၼမ်ႉၵတ်ႉၶူး ၸုပ်ႈ 1 ဢၼ်ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ RCSS ၸတ်းႁဵတ်းၼႆႉ တေမီးႁူဝ်ၶေႃႈၵၢၼ်သွၼ် 10 ၽႃႇသႃႇ 1. ပၢႆးဝူၼ်ႉၶပ်ႉၵၢၼ်ႁဵၼ်း၊ 2. ပၢႆးၸႂ်ၵၢၼ်ႁဵၼ်း၊ 3. ပေႃႇလသီႇၵၢၼ်ႁဵၼ်း၊ 4. ၼမ်ႉၵတ်ႉၶူးသွၼ်၊ 5. လွၵ်းလၢႆးသွၼ်၊ 6. ၽိုၵ်းသွၼ်၊ 7. ၵၢၼ်ၶူၼ်ႉၶႂႃႉ၊ 8. လွင်ႈဢၢႆႇထီႇ၊ 9. ၼမ်ႉၵတ်ႉၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်းလၢတ်ႈ လႄႈ 10. တၢင်းႁူႉၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ပၢင်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းပူၵ်ပွင်ၼမ်ႉၵတ်ႉၶူး ၸုပ်ႈ 1 ၼႆႉ လႆႈတႄႇပိုတ်ႇၽုၺ်ႇၵႂႃႇ မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 11 December 2023 (လိူၼ်သိပ်းသွင်လွင်ႈ 14 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) လႄႈ ၽွင်းပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်ၼၼ်ႉ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း လႆႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်းပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်ၵႂႃႇဝႃႈ−

“ၶူးသွၼ်ၼႆႉလမ်ႇလွင်ႈၼႃႇ ၵွပ်ႈယူႇၼႂ်းငဝ်းလၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ လႄႈ ၶူးသွၼ်ႁဝ်း လူဝ်ႇဝႆႉၼမ်ႉၼၵ်းသေ ပူၵ်းပွင်ပၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁႂ်ႈမီးၸႂ်ႁၵ်ႉ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း၊ ၵႅတ်ႇၶႄႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ပူၵ်းပွင်ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း လႄႈ ယႃႇပေလိုမ်းလွင်ႈ မႄး၊ ႁၵ်ႉ၊ ၽွမ်ႉ၊ ၸွႆႈ၊ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း လူဝ်ႇလႆႈမႄးတူဝ်ၵဝ်ႇ ယႃႇၵုမ်ႇမႄးပိူၼ်ႈၵူၺ်း မႄးၶိုၼ်းတူဝ်ၵဝ်ႇၼႆႉ လမ်ႇလွင်ႈသေပိူၼ်ႈ ပေႃးယဝ်ႉလူဝ်ႇလႆႈမေႃႁၵ်ႉၵၼ် ႁၵ်ႉပႃးၵူၼ်းႁိမ်းႁွမ်းႁဝ်း ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၼႆႉ ဢမ်ႇမီးၼႃႈလဵၵ်ႉၼႃႈယႂ်ႇ ၼုမ်ႇၼုမ်ႇထဝ်ႈထဝ်ႈသင်၊ ၶူးသွၼ်ၼႆႉ လူဝ်ႇလႆႈႁဵတ်းႁႂ်ႈပိူၼ်ႈ မီးလွင်ႈယုမ်ႇယမ် လွင်ႈယုမ်ႇယမ်ၼႆႉ မႃးတီႈၵၢၼ်လၢတ်ႈ လႄႈ ၶူးသွၼ်ႁဝ်းၶဝ် လူဝ်ႇလႆႈၽိုၵ်းလၢတ်ႈ ႁႂ်ႈမေႃလၢတ်ႈၸႃ၊ ယႃႇပဵၼ်ၵူၼ်းမေႃလိၵ်ႈလၢႆလၢႆၵူၺ်း ႁႂ်ႈပဵၼ်ၽူႈမီးတၢင်းႁူႉ ဢွၼ်ႁူဝ်လႆႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ်ႁဝ်း၊ ႁဵၼ်းပၺ်ႇၺႃႇမႃးယဝ်ႉ ယႃႇပေမီးၸႂ်မႃႇၼၽႅၼ်သုင်သေ ဢမ်ႇၶႂ်ႈထွမ်ႇၽႂ်၊ ၽွင်းၶိုၼ်ႈပၢင်သွၼ်ယူႇၼႆႉ ၶတ်းၸႂ်ႁဵၼ်းႁူႉ တႅမ်ႈတွင်းမၢႆဝႆႉ လႄႈ ၶိုၼ်းပွၵ်ႈၵႂႃႇပူၵ်းပွင်ပၼ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸွမ်းဝၢၼ်ႈၸွမ်းဝဵင်းႁဝ်းၶိုၼ်း” ဝႃႈၼႆ။

RCSS ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ႁူင်းႁဵၼ်းပူၵ်းပွင်ၼမ်ႉၵတ်ႉၶူး ၸုပ်ႈ 1

ပၢင်သွၼ်ၼႆႉ လႆႈပိုတ်ႇၽုၺ်ႇၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 11 December 2023 တေယဝ်ႉတူဝ်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 21 May 2024 တူၵ်းမႅၼ်ႈၺႃး ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၵႅတ်ႇၶႄဢဝ်ၶိုၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 66 ပီႊ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း