RCSS ဢမ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းဢၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇ

ၸုမ်းဢုပ်ႇဢူဝ်း လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ (NSPNC) ၽိတ်ႈမွၵ်ႇ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA (7) ၸုမ်း ႁႂ်ႈလႆႈၵႂႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၼႆသေ ယူႇတီႈ RCSS တင်း MNSP ဢမ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း ယူႇယဝ်ႉ။

ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ NSPNC ၽိတ်ႈမွၵ်ႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း PNLO, ALP, DKBA, KNU/KNLA-PC, LDU, NMSP, RCSS (ႁူမ်ႈ 7 ၸုမ်း) ႁႂ်ႈၶဝ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ် လႄႈ လွင်ႈတႃႇမူၼ်ႉမႄးပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 ၼႆသေ ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းပွၵ်ႈၼႆႉ ယွၼ်ႉဢမ်ႇမီးၽွၼ်းလီ လႄႈ ယူႇတီႈ RCSS တင်း MNSP ဢမ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ ၸၢႆးလႅင်း ၶွမ်ႇမတီႇၽၢႆႇဢွၼ်ႁူဝ် ၶိုင်ပွင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် RCSS လၢတ်ႈဝႃႈ “ပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ ဢမ်ႇမီးၽွၼ်းလီလႄႈဢမ်ႇၵႂႃႇ” ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ တႄႇၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 27 December 2022 ထိုင်ဝၼ်းထီႉ 30 December 2022 တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇသေ ၼႂ်းၼၼ်ႉၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈပဵၼ် ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယႃႇပျေႉ ဢွၼ်ႁူဝ် လႄႈ ၽၢႆႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း 5 ၸုမ်းၵေႃႈ ပွႆႇၽူႈတၢင်တူဝ်ၽႂ်မၼ်း ၵႂႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၸွမ်းယူႇယဝ်ႉ။

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA 10 ၸုမ်း ပဵၼ် KNU, RCSS, PNLO, DKBA, CNF, ALP, KNU/KNLA-PC, ABSDF, NMSP, LDU ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း