RCSS/SSA တပ်ႉၵွင် 101 ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လူင်းၵၢၼ်သွၼ်သိုၵ်းၸုပ်ႈ (1)

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 21 April 2024 (လိူၼ်ႁႃႈမႂ်ႇ 13 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2118 ၼီႈ) ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ လူင်းပၢင်သွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း ၸုပ်ႈ (1) 2024 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၼႆသေ မီးသင်ႇၶၸဝ်ႈလၢႆလၢႆတူၼ်ႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ သေဢမ်ႇၵႃး မီး ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) လႄႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၼႂ်းမုၵ်ႉၸုမ်း လႄႈပီႈၼွင်ႉၶႅၵ်ႇတၢင်ႇမူႇတၢင်ႇၸုမ်း လႄႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၵူၼ်းသိုၵ်း ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈတင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းပၢင်လူင်းၵၢၼ်သွၼ်ၼၼ်ႉ မီးပႃးလၢႆးၸိူင်းတိုၵ်း မိူၼ်ၼင်ႇ လၢႆးယိုဝ်းၵွင်ႈၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ၊ လၢႆးယိုဝ်းၵွင်ႈႁႃႈမဵဝ်း ဢိၵ်ႇထႅင်ႈ လၢႆးၸိူင်းၵႅတ်ႇၶႄတူဝ်လၢႆလၢႆလွင်ႈသေ ဝၢႆးၼၼ်ႉသၢႆသိုၵ်းၶဝ်ႈဢဝ်တီႈယူႇယဝ်ႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းဢွၼ်ၼပ်ႉယမ်သွင်ပိူင် ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းပိုတ်ႇပၢင်ၵႂႃႇဝႃႈ “ၵူၼ်းမိူင်ႈၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ တင်ႈတႄႇပီႊ 1947 မႃး ႁဝ်းထုၵ်ႇလွၵ်ႇလႅၼ်မႃးယူႇတႃႇသေႇ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈၵုမ်ႇဢဝ်သုၼ်ႇၽႂ်မၼ်းပဵၼ်ယႂ်ႇၵူၺ်းသေ ႁဝ်းပႆႇႁူမ်ႈၵၼ်ဢဝ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႁဝ်းပူၼ်ႉလွတ်ႈလႆႈ ယွၼ်ႉၼၼ် မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ လီဢဝ်ပဵၼ်တွၼ်ႈသွၼ် ႁဝ်းၺႃးယွၵ်ႇလႅၼ် 1 ပွၵ်ႈၼႆႉႁႂ်ႈဢဝ်ပဵၼ်သတိ၊ ၺႃး 2 ပွၵ်ႈႁႂ်ႈပဵၼ်တွၼ်ႈသွၼ်၊ ၺႃး 3 ပွၵ်ႈတႄႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းငိူဝ်ႈယဝ်ႉ ယွၼ်ႉၼၼ်ဝၼ်းၼႆႉႁဝ်းထုၵ်ႇလီတူင်ႉတိုၼ်ႇႁူႉတူဝ်ၶိုၼ်း ၼူၵ်ႉၸွၵ်ႇပႄႉၶႃးဢဝ်လႅမ်ႈၶႃး ၸၢင်ႉငႃးပႄႉတုမ်ၵေႃႈဢွင်းတုမ်သေ ႁူမ်ႈၵၼ်ႁၢပ်ႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၵႂႃႇ၊ ၸိုဝ်ႈဢၼ်ဝႃႈမိူင်းတႆးၼႆႉ ႁဝ်းတိုၼ်းဢမ်ႇယွမ်းပၼ်ၽႂ်မႃးလၢႆႈပဵၼ်ၸိုဝ်ႈတၢင်ႇဢၼ်လႆႈလႃးလႃး” ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢႆးၼၼ်ႉသင်ႇၶၸဝ်ႈတူၼ်ၼိုင်ႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈပၼ်ဢေႃးဝႃႇတၵူၼ်းမိူင်း၊ ၵူၼ်းသိုၵ်းသေ ဢၼ်ပဵၼ်ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၼႂ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလႄႈ ၽူႈတၢင်တူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းသွင်ၵေႃႉ တၢင်တူဝ်ၵူၼ်းမိူင်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂႃႇမိူၼ်ၵၼ် ၼႆယူႇ။

သိုပ်ႇၼၼ်ႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ဢွၼ်သၢႆသိုၵ်းႁွင်ႉၵႂၢမ်းၶိုၼ်ႈသိုၵ်းသိုၵ်းသေ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ၶိုၼ်းမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းသူင်ႇသင်ႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း၊ ၵူၼ်းသိုၵ်းလႄႈ ပိၵ်ႉပၢင်ၵႅဝ်ႈၵႂႃႇ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉၶိုၼ်းဢွၼ်ၵၼ်ၼပ်ႉယမ်သၢမ်ပိူင်ယဝ်ႉ ႁူမ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၵၼ်ႇတေႃးသင်ႇၶၸဝ်ႈသေ ပၢင်ၵႅဝ်ႈပၢင်လူင်းၵၢၼ်သွၼ်သိုၵ်း တင်ႈတႄႇၶၢဝ်းယၢမ်း 08:30 – 10:15 ပဵၼ်ဢၼ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း