RCSS/SSA ဢမ်ႇလႆႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ၵၢၼ်တၢႆၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼင်ႇသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇမႄႈၶွင် မၢပ်ႇၼႄး

ပူၼ်ႉမႃးၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 28 May 2023 ( လိူၼ်ၸဵတ်းမႂ်ႇ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ ) ၼၼ်ႉ မီးၼၢင်းယိင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈ ၼၢင်းၶမ်းၸင်ႈ ၊ တီႈယူႇ ဝၢၼ်ႈတူင်ႈ ၊ ၸႄႈဝဵင်းၵႃႇလီႉ လႆႈထုၵ်ႇၺႃးႁဵတ်းႁၢႆႉဢဝ်တၢႆ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၵႄႈၵၢင် ဝၢၼ်ႈၸိင်းလႄႈ သၢႆးမူၼ်ႇၼၼ်ႉ သေ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ မႄႈၶွင် မၢပ်ႇၼႄးတၢင်ႇတၢင်းၽိတ်းပူဝ်ႉသႂ်ႇ မုၵ်ႉၸုမ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး / တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး  ၼႆၼၼ်ႉ တိုၼ်း ဢမ်ႇမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈလႃးလႃး။

RCSS/SSA ဢမ်ႇလႆႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ၵၢၼ်တၢႆၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼင်ႇသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇမႄႈၶွင် မၢပ်ႇၼႄး

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉသေ ၸဝ်ႈႁၢၼ်ၶမ်းၸၢမ်ႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS /SSA လၢတ်ႈဝႃႈ “  သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇမႄႈၶွင် လႃႈလီႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇၵၢဝ်ႇၼႄးမုၵ်ႉၸုမ်း RCSS/SSA ၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇၵႃးပွၵ်ႈၼႆႉၵူၺ်း မီးမႃး သွင်သၢမ် ပွၵ်ႈယဝ်ႉ ၊ ပဵၼ်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဢၼ်ၼိုင်ႈသေ ဢမ်ႇတိုဝ်းၵမ်ၸွမ်း ၶေႃႈတိုဝ်းၵမ်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ လႃႈလီႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇ ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ၶၢဝ်ႇမႄႈၶွင် ၼႆႉၵူၼ်းမိူင်းတေဢမ်ႇယုမ်ႇယမ်၊ လႄႈ ဢမ်ႇမီးၵုင်ႇသိၵ်ႈၶႃႈ ဢၼ်ယုမ်ႇယမ် လႆႈ ” လၢတ်ႈၵႂႃႇၼင်ႇၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၵၢၼ်တၢႆ ၼၢင်းၶမ်းၸင်ႈ ၼၼ်ႉမၼ်းၸဝ်ႈသိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ “ လွင်ႈ ၼၢင်းယိင်းၵုၼ်ႁဵင် ၵႃႇလီႉ ထုၵ်ႇဢဝ်တၢႆၼၼ်ႉ ထၢမ်ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈၸိုင် တေႁူႉဢၼ်တႄႉမၼ်းယူႇ ” ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇလႆႈႁူႉၶေႃႈမုၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵႃႇလီႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄတႄႉ “ ၼၢင်းၶမ်းၸင်ႈၼႆႉ ပႃးတွင်ႉဝႆႉဢေႃႈ ထႅင်ႈမွၵ်ႈၼိုင်ႈလိူၼ်ၼႆႉၵေႃႈ တေၵိူတ်ႇလုၵ်ႈယဝ်ႉ၊ ၸိုဝ်ႈၽူဝ်မၼ်းႁွင်ႉ ၸၢႆးလၢဝ် ၊ မီးလုၵ်ႈယိင်း 1 ၵေႃႉ ဢႃႇယု 7 ပီႊ၊ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၽူဝ်မၼ်းၼၢင်းၵႂႃႇမီးဝႆႉ တႃႈၶီႈလဵၵ်း၊ မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 28 May 2023 ၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်း ၼၼ်ႉ မၼ်းၼၢင်းထူဝ်းလၢတ်ႈတေႃႇၽူဝ်မၼ်း တေၵႂႃႇယွၼ်းၼီႈတီႈဝၢၼ်ႈၸိင်း၊ ဝၢႆးၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းၸၢႆးသွင်ၵေႃႉ ၵႃးၼိုင်ႈလမ်းမႃးႁပ်ႉမၼ်းၼၢင်းတီႈႁိူၼ်းၵႃႇလီႉ၊ မၼ်းၼၢင်းႁေႃႈလူတ်ႉ ၵႂႃႇၸွမ်း တႄႇၼၼ်ႉၵေႃႈ တိတ်းတေႃႇဢမ်ႇလႆႈယဝ်ႉ ” ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ “ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈမီးၵူၼ်းပွင်ႇမႃးတီႈႁိူၼ်းၶဝ်ဝႃႈ မၼ်းၼၢင်းလုတၢႆၵႂႃႇယဝ်ႉ၊ ၵေႃႉၵႂႃႇႁၼ်တူဝ်တၢႆမၼ်းၼၢင်း ဢွၼ်တၢင်း ပဵၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းလွႆ ၽွင်းၵႂႃႇတဵၵ်းၼမ်ႉ လႄႈမိူဝ်းပွင်ႇ ၶိင်းၵၢင်ႉၶဝ် ၊ ဝၢႆးၼၼ်ႉၵေႃႈ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 29 May 2023 ၵူၼ်းလူင်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵႃႇလီႉ ၸင်ႇၵႂႃႇ လုမ်းလႃးၽဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်တီႈမၼ်းၼၢင်းတၢႆသေ ဢဝ်ၽွင်လုပ်ႇမိူဝ်း ” ၼႆယဝ်ႉ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄထႅင်ႈဝႃႈ “ မၼ်းတေၵႂႃႇယွၼ်းၼီႈမၼ်းတင်းဝၢၼ်ႈၸိင်း၊ လုၵ်ႈၼီႈမၼ်း ဢမ်ႇၶႂ်ႈပၼ်ငိုၼ်း လႄႈ တေၵႂႃႇၸၢင်ႈၶူဝ်းၶဵဝ် ယိုဝ်းတၢႆ ( တေၶၢႆဝႃႈပဵၼ်ၵူၼ်းၵမ်ႉထႅမ်ၶူဝ်းလၢႆးၼႆၵေႃႈ ပဵၼ်လႆႈ ) ယွၼ်ႉဝႃႈ မိူဝ်ႈလဵဝ် ဝၢၼ်ႈၸိင်းၼႆႉ ၶူဝ်းၶဵဝ်ၶဝ်ယူႇဝႆႉ ” ၼႆယဝ်ႉ။

လႆႈႁူႉဝႃႈ ၼၢင်းၶမ်းၸင်ႈ ၼႆႉ လုတၢႆလူၺ်ႈၺႃးၵွင်ႈယိုဝ်း မၢၵ်ႇၵွင်ႈယိုဝ်းၶဝ်ႈတီႈပဵမ်ႉ ပွင်ႇတီႈၶေႃး၊ ၵႃးဢၼ်မၼ်းၼၢင်းႁေႃႈၵႂႃႇတႄႉ ဢမ်ႇမီးႁွႆးယိုဝ်းသင် ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်း ၵုၼ်ႁဵင်ၵေႃႉၼိုင်ႈတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ “ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ တေလႆႈဝႃႈ မၼ်းပဵၼ် ၼႂ်းငဝ်းလၢႆး ၼႃႈလိၼ်လိူတ်ႇမႆႈ ၵၢၼ်သိုၵ်းၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်ဝႆႉ ၵွပ်ႈၼၼ် ၵၢၼ်ၵႂႃႇမႃး  ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၼႆႉတႄႉ ၶႃႈႁဝ်းႁၼ်ဝႃႈ  သိုၵ်းတင်းသွင်ၽၢႆႇ ပၼ်ၵႂႃႇမႃးလွတ်ႈလႅဝ်း ၶဝ်ဢမ်ႇယုင်ႈၸွမ်း ၼႆသေတႃႉၵေႃႈ ပေႃးဢမ်ႇမီးၵၢၼ်ၸမ်ပဵၼ်ၼႃႇတႄႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီလတ်းၽၢၼ်ႇၵွၼ်ႇ ၊ ၼႂ်းငဝ်းလၢႆး ၼင်ႇၼႆၼႆႉ မၼ်းၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈပဵၼ်မႃးလႆႈၵူႈမဵဝ်း ၊ ၶႃႈတႄႉႁၼ်ထိုင် ၼင်ႇၼႆ ” ၼႆယဝ်ႉ။RCSS/SSA ဢမ်ႇလႆႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ၵၢၼ်တၢႆၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼင်ႇသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇမႄႈၶွင် မၢပ်ႇၼႄး

ၵမ်ႈၼမ်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇမႄႈၶွင် တေၵႆႉၵႆႉဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇၵၢဝ်ႇၼႄး မုၵ်ႉၸုမ်း RCSS/SSA ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁၼ်ၽိတ်း လႄႈ ၽၢၼ်ႇသႂၢင်းႁႂ်ႈ သိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼင်ႇၵၼ်ႁၼ်ၽိတ်းၼိူဝ်ၵၼ်။

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 16 May 2023 ၼၼ်ႉ ၵၢဝ်ႇၼႄးဝႃႈ RCSS/SSA လႄႈ SSS (သိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း) ၸွႆႈထႅမ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မၢၵ်ႇမိုဝ်ႉၸိုၼ်းယၢမ်း ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼႂ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် ၶူးၺေးရႄႇ ပေႃးတွပ်ႇၶၢဝ်ႇ လၢတ်ႈလိူင်ႈၶၢဝ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉပႃးယူႇ ၵွပ်ႈၼၼ် သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇမႄႈၶွင်ၼႆႉ ပဵၼ်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဢၼ်သၢင်ႈၶၢဝ်ႇ ႁႂ်ႈသိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိူဝ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉလႄႈ တပ်ႉၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း ၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်း ႁၼ်ၽိတ်း ႁၼ်ပိူင်ႈၼိူဝ် RCSS/SSA မႃး ယူႇယဝ်ႉ ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း