RCSS/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၵႅတ်ႇၶႄဢဝ်ၶိုၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 65 ပီႊ တီႈလွႆတႆးလႅင်း

ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေပဵၼ်လွင်ႈၶုၵ်းထူပ်း  ၽူႈႁတ်းႁၢၼ်ၸိူဝ်းလႆႈလူႇၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈသၢႆၸႂ် ဢင်ႇၵႃႇ တူဝ်ၶိင်းၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်း ပေႃးတေ ဢမ်ႇမေႃလူင်လိုမ်း ဝၼ်းလမ်ႇလွင်ႈၵိုၵ်းပိုၼ်း ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး တႄႇလုၵ်ႉယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ တေႃႇသူႈ ဢဝ်ၶိုၼ်းမိူင်း ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 65 ပီႊတဵမ်မႃးယဝ်ႉၼႆလႄႈ ယူႇတီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး လွႆတႆးလႅင်း လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ပွႆးဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၼႆႉယဝ်ႉ။

RCSS/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၵႅတ်ႇၶႄဢဝ်ၶိုၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 65 ပီႊ တီႈလွႆတႆးလႅင်း

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 21 May 2023 (လိူၼ်ၸဵတ်းမႂ်ႇ  3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ပဵၼ်ဝၼ်းၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 65 ပီႊ ၵၢၼ်လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၵႅတ်ႇၶႄဢဝ်ၶိုၼ်းမိူင်း ၸိုင်ႈတႆးၼႆသေ  ပၢင်ၵႅဝ်ႈပွႆးဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ တီႈ လွႆတႆးလႅင်းၼႆႉ မီးသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ လႄႈၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၼႂ်းမုၵ်ႉၸုမ်း RCSS၊ ၶႅၵ်ႇၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် တၢင်ႇမူႇတၢင်ႇၸုမ်း၊ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းတႆး၊ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ − 1452 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇၶပ်ႉမၢႆပၢင်ၵႅဝ်ႈမီးၼၼ်ႉ ၶၢဝ်းယၢမ်း 07:30 မူင်း သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈလႄႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ပီႈၼွင်ႉၶႅၵ်ႇ ၶဝ်ႈဢဝ်တီႈယူႇၼႂ်းပၢင်ႁူမ်ႈသိူဝ်ၶၢၼ်ႇၾႃႉလႄႈ ယၢမ်း 07:40 သၢႆသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၶဝ်ႈဢဝ်တီႈယူႇသေ 07:50 မူင်း ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တၢင်ႇၶၢဝ်ႇတီႈႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်းလႄႈ  ဝၢႆးသေၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် လႄႈပီႈၼွၵ်ႉၶႅၵ်ႇ ဢိၵ်ႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၵူၼ်းသိုၵ်း ဢွၼ်ႁွင်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလႄႈ ၼပ်ႉၸွမ်ပိဝ်ၵႂႃႇသေ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး လႆႈမွပ်ႈဢၢပ်ႈပၼ်ဝႂ်ယုၵ်ႉယွင်ႈဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ် ၽူႈႁတ်းႁၢၼ်  ဢၼ်လႆႈၸုၼ်ႉလူႇဢင်ႇၵႃႇတူဝ်ၶိင်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ တေႃႇသူႈၽူႈၶဵၼ် ၼႂ်းပီႊ 2020-2022  − (19) ၵေႃႉၼႆယဝ်ႉ။

RCSS/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၵႅတ်ႇၶႄဢဝ်ၶိုၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 65 ပီႊ တီႈလွႆတႆးလႅင်း

ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းၵႂႃႇဝႃႈ “ ၼႂ်းဝၼ်းၼႆႉပဵၼ် ဝၼ်းယႂ်ႇဝၼ်းလူင် ပုၼ်ႈတႃႇဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၵႅတ်ႇၶႄဢဝ်ၶိုၼ်းမိူင်းႁဝ်းယဝ်ႉ၊ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဢိင် ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးတၢင်းပဵၼ် ဢၼ်ပဵၼ်မႃးလူၺ်ႈ သၽႃႇဝ​လႄႈ ႁဝ်းဢမ်ႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်းလၢႆပီႊယဝ်ႉ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းပႆႇ မီးတၢင်းပဵၼ်ၼၼ်ႉ ႁဝ်းယၢမ်ႈလႆႈၸတ်းမႃးယႂ်ႇလူင်  ပီႊၼႆႉၵေႃႈ ၸင်ႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်းၶိုၼ်း ပုၼ်ႈတႃႇဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ်ၽူႈႁတ်းႁၢၼ်ႁဝ်းတၢင်းသဵင်ႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ 65 ပီႊၼၼ်ႉယဝ်ႉ၊ ဢၼ်ႁဝ်းလႆႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉမႃး 65 ပီႊၼႆႉ ပေႃးမႃးတူၺ်းၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း ဢၼ်မုင်ႈမွင်းလွင်ႈၵတ်းယဵၼ်၊ ၶႂ်ႈလႆႈလွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တေလႆႈဝႃႈပဵၼ်ဢၼ်ႁိုင်ၼၢၼ်းတႄႉတႄႉ ပေႃးမႃးတူၺ်းၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ် ပၢၼ်ၼိုင်ႈယဝ်ႉပၢၼ်ၼိုင်ႈ တင်ႈတႄႇဢဝ်မိူဝ်ႈၸဝ်ႈၼွႆႉ (သေႃးယၼ်ႇတ) ဢွၼ်ႁူဝ်မႃးလိူၼ်မေႊ 21 ဝၼ်း ပီႊ 1958 ၼၼ်ႉ တေလႆႈဝႃႈၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ဢမ်ႇလိုဝ်ႈဢမ်ႇသဝ်း ” ၼႆလႄႈယင်းလႆႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈပႃးလွင်ႈပိူင်ပဵၼ်ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉမႃး ။

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း  မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈ ၵႂၢမ်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ ၸဝ်ႈၶူးမႁႃႇသႅင်ၾႃႉ  မွၵ်ႇလၢတ်ႈၵႂႃႇဝႃႈ “ဢၼ်လႆႈပဵၼ်မႃးဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼႆႉ ယွၼ်ႉၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇၶဝ်ဢမ်ႇ  မီးလွင်ႈတြႃးလႄႈ ဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းၼမ်ႉၸႂ်လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင်သေ ၸင်ႇၵိူတ်ႇမီးမႃးၵၢၼ်လုၵ်ႉ ၽိုၼ်ႉ ၸွင်ႇၵွႆႈမီးဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ” ၼႆသေ သိုပ်ႇပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉၵဵဝ်ႇတင်း ႁ (3) တူဝ်၊  1.ႁႃ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းၶွပ်ႈၶူပ်ႇလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ 65 ပီႊၼႆႉ ႁဝ်းမႃးႁႃတူၺ်း လွင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ် လွင်ႈယူပ်ႈယွမ်းပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ် ဢိၵ်ႇပႃးထႅင်ႈလွၵ်းလၢႆးတွၼ်ႈတႃႇတေၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃသေ ၼင်ႇႁိုဝ်ႁဝ်ႈၶႃႈပေႃးသိုပ်ႇႁဵတ်းၼႃႈၵၢၼ်ႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်ၼၼ်ႉ ႁဝ်းတေလႆႈႁႃၽိူမ်ႉ ထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉတႄႇၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ၊ 2.ႁူမ်ႈ ႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶႃႈၼႂ်းၸိုင်ႈမေႃႁူမ်ႈၵၼ် ႁဵတ်းၵၢၼ် ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း ႁဝ်းၶႃႈတေလႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၶဝ်ႈမႃးႁူမ်ႈသၢင်ႈ လိူၵ်ႈႁႃသဵၼ်ႈတၢင်းဢၼ် မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေလႄႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းတႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်း ၽႃႇသႃႇ သႃႇသၼႃႇသေၵမ်း၊ 3. ႁဵတ်း ယူႇတီႈသုၼ်ႇတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေလႄႈႁဵတ်းၵၢၼ်ပုၼ်ႈ တႃႇထွတ်ႈ မျၢတ်ႈသီႇယိူင်ႈ ဢၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈႁဝ်းၸၢင်ႈႁဵတ်းလႆႈ၊ ယူႇတီႈသုၼ်ႇၼႃႈဝၢၼ်ႈတႃၼႃး သေၽွၼ်းလီပုၼ်ႈတႃႇထွတ်ႈမျၢတ်ႈသီႇယိူင်ႈႁဝ်းၸိူဝ်ႈၼႆ ၼႆယဝ်ႉ။

RCSS/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၵႅတ်ႇၶႄဢဝ်ၶိုၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 65 ပီႊ တီႈလွႆတႆးလႅင်း

ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ ပေႃႈထဝ်ႈသႅင်ထမ်း လူပ်းလင်ပၢင်ၵႅဝ်ႈၵႂႃႇဝႃႈ “မိူဝ်ႈၼႆႉပဵၼ်ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၵႅတ်ႇၶႄဢဝ်ၶိုၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းၶႃႈ ၶွပ်ႈၶုပ်ႇ 65 ပီႊႁဵတ်းသင်လႄႈဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉႁဝ်း လႆႈယိုၼ်းယၢဝ်းမႃးတၢၼ်ႇၼႆႉလႃႇၼႆတေၶႂ်ႈႁူႉၵၼ်ယူႇ မိူင်းၸိုင်ႈတႆးဢၼ်ဝႃႈၼႆႉဢမ်ႇၸႂ်ႈ ဝႃႈမိူင်းတႆးၵူၺ်းၶႃႈ ၸဵမ်ပီႈၼွင်ႉပဢူဝ်း၊ပီႈၼွင်ႉပလွင်ႈ  ပီႈၼွင်ႉလီႇသူႇ၊ ဢႃးၶႃႇ တၢင်းသဵင်ႈ ႁဝ်းယၢမ်ႈယူႇၸွမ်းၵၼ်မႃးႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီႊၼႆႉ မူဝ်ဢမ်ႇၸမ်ႉၼမ်ႉဢမ်ႇၶုၼ်ႇ ထုၵ်ႇမေႃၵၼ်မႃး ယူႇတႃႇသေႇၶႃႈယဝ်ႉ ဢၼ်ဝၼ်းၼႆႉၵွပ်ႈသင်လႃႇ ဢၼ်ႁဝ်းဢမ်ႇမႅၼ်ႈၵၼ် ဢၢႆႈဝႃႈၸီႇ ဢီႇဝႃႈၽဝ်ၼႆႉ ၵွပ်ႈၽူႈၶဵၼ်ႁဝ်းႁဵတ်းပၼ်ယဝ်ႉ ၽူႈၶဵၼ်တႄႉဢမ်ႇပေႃးလၵ်းၵူၺ်းႁဝ်း ဢမ်ႇပေႃးလႅမ်ၵူၺ်း” ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

သိုပ်ႇၼၼ်ႉ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၼႂ်းမုၵ်ႉၸုမ်း၊ ၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ၊ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၊ မူႇၸုမ်းၼႂ်းမိူင်း ၼွၵ်ႈမိူင်း ဝၢင်းတူၵ်ႇမွၵ်ႇမွင် ၸႂ် ပုၼ်ႈတႃႇ ၽူႈႁတ်း ႁၢၼ်ဢၼ်လႆႈလူႇ ၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈသၢႆၸႂ်ၵႂႃႇ ၽွင်းယၢမ်းသိုၵ်းတိုၵ်းဢဝ်ၶိုၼ်းမိူင်း  တီႈၼႃႈ ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈ ၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်း ၊ ၸဝ်ႈသိူဝ်ၶၢၼ်ႇၾႃႉ လႄႈ ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ပွႆးဝၼ်းလုၵ်ႉ ၽိုၼ်ႉၵႅတ်ႇ ၶႄဢဝ်ၶိုၼ်း မိူင်းၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ (65) ပီႊ ပဵၼ်ဢၼ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း။

RCSS/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၵႅတ်ႇၶႄဢဝ်ၶိုၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 65 ပီႊ တီႈလွႆတႆးလႅင်း

ဝၢႆးပၢင်ၵႅဝ်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈၼၼ်ႉ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်လႄႈ ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း လႆႈႁူမ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇလူႇတၢၼ်းယၢတ်ႇၼမ်ႉ ယိူင်းၸူးထိုင် ၽူႈႁတ်းႁၢၼ် ဢၼ်လႆႈလူႇၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈသၢႆ ၸႂ်ၽွင်းယၢမ်းသိုၵ်းတိုၵ်းဢဝ်မိူင်းလွတ်ႈလႅဝ်းၵွၼ်းၶေႃႈ တီႈ ဝတ်ႉလႅင်းႁၢၼ်တႆး ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း