UNOCHA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၼႂ်းမိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မီးၸမ်ထိုင် 2 လၢၼ်ႉ

UNOCHA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10 August 2023 ( တု − လိူၼ်ပႅတ်ႇလွင်ႈ 9 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ၼၼ်ႉဝႃႈ ၵူၼ်းထူပ်းၽေးၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပတ်းပိုၼ်ႉ ဢၼ်လႆႈပၢႆႈၽၢတ်ႇႁိူၼ်းယေး တေႃႇထိုင်လိူၼ် July သဵင်ႈၼၼ်ႉ မီးၸမ်ထိုင် 1.9 လၢၼ်ႉၵေႃႉ ၼႆ လႆႈႁူႉၸွမ်းၼႂ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ RFA ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းတႃႇ 1.6 လၢၼ်ႉၵေႃႉၼႆႉ ဝၢႆးၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိမ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 1 February 2021 ၼၼ်ႉသေ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၵႆႉမီးပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ လႄႈ ၸင်ႇလႆႈပၢႆႈၽၢတ်ႇယၢၼ်ႁိူၼ်းယေး တီႈယူႇတၼ်းသဝ်းၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ။

ဢိင်ၼိူဝ် ပၼ်ႁႃၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၼင်ႇၵၼ်လႄႈသင် ၽေးသၽႃႇဝရႃႇသီႇၾိင်ႈၾႃႉႁၢႆႉႁႅင်းလႄႈ သင် ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈလႆႈပၢႆႈၽၢတ်ႇယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးယူႇၶိူဝ်းၶိူဝ်းယႂ်းယႂ်းလႄႈ ၵၢၼ်တႃႇလူလွမ် ၵမ်ႉၸွႆႈ ၽူႈထူပ်းၽေးၵေႃႈတိူဝ်းလူဝ်ႇထႅင်ႈတင်းၼမ်ၼႆ UNOCHA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပႃးၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ UNOCHA ၼၼ်ႉယင်းၸီႉၸမ်ႈၼႄထႅင်ႈဝႃႈ ၵမ်ႈၼမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးတိူဝ်း ၼမ်မႃးၼႆႉ ပဵၼ်ၼႂ်းမိူင်ၶၢင်၊ မိူင်းရၶႅင်ႇ လႄႈ ၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းတူၵ်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်၊ ၸဵင်ႇၸၢၼ်း ဝၼ်းဢွၵ်ႇ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်းၸိူဝ်းၼႆႉသေ ႁၢင်လိူၼ် July မႃးၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈ ဝဵင်းတမူး တိူင်းၸႄႈၵႅင်းၼၼ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးၵူၼ်းပၢႆႈၽေးထႅင်ႈၼိုင်ႈမိုၼ်ႇပၢႆလႄႈ ၶူဝ်းၶွင်လုသုမ်းႁိူၼ်း ယေးပႃး ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 11 August 2023 ၼႆႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ထူဝ်းသိုၵ်းသေ ဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇၽဝ် ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ႁူင်းႁဵၼ်းဝၢၼ်ႈဝႃးပူဝ်းယူင်ႇ ထုင်ႉတၵွင်း ၸႄႈဝဵင်းတပဵၵ်ႉၵျိၼ်း တိူင်းဝဵင်းလိူဝ်ႇ သေ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ 2000 ပၢႆ လႆႈငိူင်ႉဝႄႈ ဢွၵ်ႇပၢႆႈၵႂႃႇယူႇသဝ်းဝႆႉၸွမ်း တီႈဢၼ် လွတ်ႈၽေး ၼၼ်ႉၼႆယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း