WHO ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ထွၼ်ဢွၵ်ႇ တၢင်းပဵၼ်မၢၵ်ႇလႅင်းလိင်း ၼႂ်းငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ

WHO ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တၢင်းပဵၼ်မၢၵ်ႇလႅင်းလိင်း (Mpox) ဢမ်ႇၼၼ် (Mokeypox) ဢၼ်ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း မိူဝ်ႈပီႊ 2022 ၼၼ်ႉ လႆႈဢဝ်ဢွၵ်ႇပႅတ်ႈၼႂ်းငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉယဝ်ႉ ၼႆယူႇ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 11 May 2023 (လိူၼ်ႁူၵ်းလွင်ႈ 8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ၽူႈၵုမ်းသင်ႇၵၢၼ် ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ WHO လၢတ်ႈဝႃႈ လႆႈႁၼ်လွင်ႈၶိုပ်ႈၼႃႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၵုမ်းထိင်း တၢင်းပဵၼ်မၢၵ်ႇလႅင်းလိင်းၼႆႉ လႄႈ လွင်ႈႁူမ်ႈမိုဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ႁူမ်ႈၵၼ်လၢႆလၢႆဢၼ်၊ ၸွမ်းၼင်ႇဢၼ်လႆႈႁပ်ႉၽွၼ်းတုမ်ႉယွၼ်ႈမႃးၼၼ်ႉ၊ ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈလီ လွင်ႈၸတ်းၵၢၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ တၢင်းပဵၼ်မၢၵ်ႇလႅင်းလိင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ယင်းဢမ်ႇပႆႇယဝ်ႉလႄႈ တၢင်းပဵၼ်ၼႆႉၵေႃႈ ယင်းတေပဵၼ်လွင်ႈၶဵင်ႇတႃႉ တွၼ်ႈတႃႇၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉဝႆႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

တၢင်းပဵၼ်မၢၵ်ႇလႅင်းလိင်းၼႆႉ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယူႇၼႂ်းငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ ၸၼ်ႉလုမ်ႈၾႃႉ မိူဝ်ႈလိူၼ် July 2022 ၊ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းဢမ်ႇယွမ်း 87,000 ၵေႃႉ၊ ၼႂ်း 114 ၸိုင်ႈမိူင်း၊ မီးၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆယွၼ်ႉ 140 ၵေႃႉ ဢၼ်မီးၽၢင်ႁၢင်ႈဢွၵ်ႇတုမ်ႇ၊ ၸဵပ်းၸွမ်းတူဝ်ၸွမ်းၶိင်း၊ မီးလူမ်းၼၢဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

လွင်ႈဢၼ်လႆႈတႅပ်းတတ်း ထွၼ်ဢွၵ်ႇ တၢင်းပဵၼ်မၢၵ်ႇလႅင်းလိင်း ၼႂ်းငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉၼႆႉ မီးမႃးဝၢႆးသေလႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ COVID-19 ဢွၵ်ႇၼႂ်းငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉၸၼ်ႉလုမ်ႈၾႃႉ ၼၼ်ႉယူႇ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း